Navigácia

Školský psychológ

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

 

Mgr. Martina Csáji Fottová

 

Kontakt:

psycholog.zsmedzev@gmail.com

tel.č.: 0903 287 961

 

Konzultačné hodiny – pre rodičov a žiakov:

Utorok – 9:40-10:55

Utorok – 13:00-14:00

 

Konzultačné hodiny – pre učiteľov:

Streda – 7:30 - 8:00

Streda – 13:00 – 14:00

 

Konzultácie v inom čase sú možné po dohode e-mailom alebo telefonicky.

 

Školskú psychologičku nájdete v pavilóne č. 3 na prízemí v kabinete Geografie.

 

PRÁCA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA:

 • Ponúka konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom.
 • Pomáha riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa – rodič - učiteľ.
 • Vykonáva orientačnú psychologickú diagnostiku, individuálne alebo skupinové psychologického poradenstvo, prevenciu a intervenciu žiakom.
 • Uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Pomáha realizovať a vyhodnocovať depistážne screeningové vyšetrenia u detí a žiakov a následne odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa/žiaka.
 • Spolupodieľa sa na vytváraní IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi.
 • Zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
 • Aktívne spolupracuje s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole.
 • Aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria