Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP ISCED 0

 

Školský vzdelávací program 0. ročníka Základnej školy – Grundschule Medzev

Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

J. A. Komenský

 

Vzdelávací program:                              ISCED 0 – 1. stupeň základnej školy - 0. ročník

Stupeň vzdelania:                                  primárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia                                           jeden rok

Vyučovací jazyk                                    slovenský

Študijná forma                                        denná

Druh školy                                              štátna

Predkladateľ:

Názov školy                                                  Základná škola – Grundschule Medzev

Adresa                                                         Štóska 183, 044 25 Medzev

IČO                                                              35544201

Riaditeľ školy                                                Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                      Mgr. Jolana Rudňanská

Ďalšie kontakty                                            číslo telefónu 055/4663123 e-mail: zsriaditel@medzev.sk

zsmedzev@medzev.sk

webová stránka školy: zsmedzev.edupage.org

Zriaďovateľ:

Názov                                                            Mesto Medzev

Adresa                                                           Štóska 6, 044 25 Medzev

Kontakty                                                        JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka číslo telefónu 055/4663105

 

Platnosť dokumentu od 5. 9. 2011

Podpis riaditeľa

 

Platnosť Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť ŠkVP od

02. 09. 2011

 

Revidovanie

02. 09. 2013

Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blok textu: I.	Všeobecná charakteristika školy

 

 

Základná škola – Grundschule Medzev (ďalej len škola) predstavuje inštitúciu, ku ktorej patrí školský klub detí a školská jedáleň. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov pre:

 • základné primárne vzdelanie
 • nižšie stredné vzdelanie

V podmienkach našej školy sú vzdelávaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

 • zaradenia do špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihom
 • začlenenia v bežnej triede

 

Veľkosť školy

 

Základná škola je plnoorganizovaná, jej zriaďovateľom je mesto Medzev. Kapacita školy je stanovená na cca 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Areál školy je umiestnený v centre mesta Medzev. Tvoria ho 4 učebňové pavilóny, 1 telocvičňa, 1 pavilón odborných učební, 1 hlavný pavilón s administratívnymi miestnosťami, školskou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu je školský dvor, školský pozemok, bežecká dráha, športové ihriská a rozľahlý trávnatý porast.

Základná škola je plne organizovaná, má deväť ročníkov, ktoré sa rozdeľujú na:

 1. stupeň – ročníky 1.- 4.
 2. stupeň – ročníky 5.- 9.

 

V súčasnosti sú pre žiakov s mentálnym postihom v ročníkoch 3 – 7 zriadené dve špeciálne triedy.

 

 1. Charakteristika žiakov

 

Základnú školu navštevujú žiaci  z Medzeva, Vyšného Medzeva,  Štósu. Približne polovica  žiakov je  z málo podnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach.

 

Žiaci, ktorí navštevujú 0. ročník pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia väčšinou rómskeho pôvodu. Ich rodinné prostredie je málo podnetné a vzdelanie v ich hodnotovom rebríčku je takmer na poslednom mieste. Žiaci prichádzajú do školy s veľkou jazykovou bariérou, bez sociálno- spoločenských a hygienických návykov. Mnohí potrebujú starostlivosť psychológa a špeciálneho pedagóga.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov. V súčasnosti kritériá pedagogickej a odbornej spôsobilosti nespĺňajú traja zamestnanci. Ďalší traja si dopĺňajú pedagogické vzdelanie. V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa, vyučovanie náboženskej výchovy je zabezpečované aj externým pedagogickým zamestnancom – kňazom. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty č. 29, Bocatiova 1. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti: primárnej prevencie sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy,  výchovy k manželstvu  a rodičovstvu a školy podporujúcej zdravie.

 

Pedagogický zbor školy tvoria učitelia ročníkov 1 – 4, učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, učitela so špeciálno- pedagogickým vzdeláním, asistenti učiteľa a vychovávateľka školského klubu detí. Pedagogickí zamestnanci pre primárne vzdelávanie sú členmi pedagogickej rady a súčasne sú členmi poradného orgánu MZ 1.-4. Spolupracujú s výchovnými a poradenskými zariadeniami.

Škola zamestnáva učiteľov špecialistov: triednych učiteľov, výchovného poradcu, vedúcich metodických združení a predmetových komisií a tiež koordinátorov - environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a primárnej prevencie sociálno-patologických javov.

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informácii v oblasti výchovy a poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb. V prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Materiálne a technicky chod školy zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci: ekonómka, personálna a mzdová referentka, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upratovačky, pomocné sily v kuchyni

a školník.

 

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

 

Prijímanie do  základnej  školy  sa  uskutočňuje  na  základe  §  19  Zákona  č.  245/2008  o výchove  a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní žiakov sa prihliada  na  školskú  zrelosť  žiakov.  O prijatí  žiaka   rozhoduje  riaditeľ  školy.  Veková skladba detí a žiakov školy je spravidla od 6-15 rokov. Školský klub detí navštevujú prednostne žiaci 1. – 2. ročníka. Správanie žiakov v škole upravuje školský poriadok.

 

 

 1. Dlhodobé projekty

 

Škola je dlhodobo zapojená do programu Škola podporujúca zdravie. Je zapojená aj do projektov IKT:

Rozvoj IKT na škole – INFOVEK. Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

 • využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT. Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie

Zelená škola – v rámci environmentálnej výchovy

 

 

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom triednych aktívov, plenárnych zasadnutí ZRPŠ, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, a prostredníctvom denných kontaktov s učiteľmi. Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach. V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje s Metodicko-pedagogickými centrami Košice a Prešov.

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, dve učebne výpočtovej techniky, jazykovú učebňu, školské dielne, multifunkčnú učebňu, cvičnú kuchynku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadenú školskú knižnicu s každoročne obnovovaným knižničným fondom, k dispozícii je aj školský pozemok.

Vybavenie kabinetov je dobré, počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie, ale aj naďalej je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí.

Učitelia I. stupňa využívajú učebné pomôcky kabinetu ročníkov 1- 4, k dispozícii sú im aj ostatné kabinety školy.

Priestory tried sú upravené a vynovené, podobne aj hygienické a sociálne zariadenia pre žiakov. Všetky priestory  sú  k dispozícii  a sú   plne využívané aj               pre mimoškolské aktivity žiakov formou záujmových krúžkov.

V roku 2008 bol schválený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska. Tento projekt bol v roku 2010 ukončený. Plánuje sa vybudovanie oddychovej zóny, ktorá by sa v prípade priaznivého počasia využívala aj ako  učebňa  v prírode,  oprava WC v 2.  učebňovom  pavilóne,  výmena  126  radiátorov v učebniach, kompletné vybavenie novým nábytkom odbornej učebne biológie, kabinetu geografie, zriadenie uzatvoreného obehového systému vykurovania, nainštalovanie úpravne vody, výmena 15 počítačov v počítačovej učebni 1.

Priestory pre ŠKD:

Školský klub detí z kapacitných dôvodov nie je umiestnený v samostatnej miestnosti, pre tento účel je využívaná kmeňová učebňa I. stupňa. Žiaci ŠKD využívajú aj ihriská, telocvičňu a iné priestory.

 

Stravovanie:

Pri škole je  zriadená školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá  zabezpečuje stravu  pre   žiakov      a zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.

 

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie  priateľskej  atmosféry  medzi  žiakmi  navzájom  a  medzi  žiakmi a pedagógmi. Žiaci majú vlastné samostatné, uzamykateľné šatníky, v ktorých si odkladajú osobné veci a vrchné ošatenie..

Výchovné problémy žiakov sú riešené v zmysle vnútorného poriadku školy prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu či riaditeľa školy so žiakmi a rodičmi žiakov podľa závažnosti priestupku.

Aktuálne informácie sa žiaci dozvedajú aj zo školského rozhlasového vysielania, internetovej stránky školy i školského časopisu „Mantáčik“, ktorý je vydávaný 2x ročne na základe príspevkov žiakov  školy.

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) ostatných priestorov školy podľa platných noriem – zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

 

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa pravidelne začiatkom školského roka  uskutočňuje   školenie   zamestnancov   školy   o bezpečnosti   a ochrane   zdravia   pri   práci   a protipožiarnej ochrane, následne na prvých vyučovacích hodinách sú žiaci poučení o bezpečnosti    a ochrane zdravia pri práci všeobecne a na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej  výchovy, pracovného vyučovania sú žiaci poučení o špecifikách správania sa pri práci na týchto vyučovacích hodinách. Aj pred každou hromadnou akciou školy, výletom, či exkurziou sú žiaci preukázateľným spôsobom poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. V škole je dostupná lekárnička, vybavená podľa predpisov, uložená na dostupnom mieste, ako aj kontakty na rýchlu zdravotnícku pomoc a políciu. Z hľadiska bezpečnosti sú označené predmety a priestory a je vykonávaná pravidelná kontrola bezpečnosti interiéru i exteriéru školy. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia i revízie prebiehajú v súlade s platnou legislatívou. Zistené nedostatky sú priebežne odstraňované. Dvaja zamestnanci majú kurz Prvej pomoci, a ostatní zamestnanci absolvovali seminár poskytovania prvej pomoci. Správanie žiakov v škole upravuje školský poriadok, ktorý vymedzuje niektoré pravidlá pre zaistenie bezpečnosti práce žiakov, v odborných učebniach je na viditeľnom mieste umiestnený prevádzkový poriadok a pravidlá bezpečného správania. So školským poriadkom a prevádzkovým poriadkom a pravidlami bezpečného správania sú žiaci každý školský rok preukázateľným spôsobom oboznámení.

 

 

 

II.        Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 
  Blok textu: II.	Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie  a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi vychovať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Cieľom školy je aj posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Základná škola je plne organizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja a

 

podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo  6 škôl na  území Slovenskej  republiky so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získajú aj základy ruského jazyka.

 

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov.

 

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Kvôli zvládnutiu prekonaniu rečovej bariéry slovenského jazyka a rozvoju  grafomotorických  zručností  navyšujeme  hodiny  slovenského  jazyka a výtvarnej výchovy. Tieto deti potrebujú viac času, aby sa adaptovali na školské prostredie, získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku.

 

Charakteristika nultého ročníka

 

Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy. Zriadenie nultého ročníka vychádza

z potreby pomôcť deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia alebo nenavštevovali predškolské zariadenie a z rozličných dôvodov majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Táto skupina detí je špecifická tým, že potrebuje zvláštny prístup. Preto sa predpokladá, že aj nultý ročník bude špecifický. Špecifická bude aj práca učiteľa s týmito deťmi, jeho prístup k tejto skupine detí a správny výber metód a foriem práce. Nultý ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom školy, zriaďuje riaditeľ školy a je jej integrálnou súčasťou. Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nie je tu vzhľadom na sociálne a jazykové prostredie predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka základnej školy za jeden rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu, na odporúčanie praktického lekára pre deti a dorast, poradenského zariadenia, alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia, ak ho dieťa navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka ZŠ je vyšetrenie CPPPP (centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie), ktoré môže byť realizované aj na základe odporúčania pedagóga pri zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ. Podľa školského zákona, dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho osobnosti

 

Trieda 0. ročníka sa môže zriadiť pri minimálnom počte 8 žiakov a maximálnom počte 16 žiakov. V našej škole zvyknú byť zriadené dve nulté triedy. V tomto školskom roku máme jednu.

 

Usporiadanie triedy má:

-umožniť deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hravých skupinách

-uľahčiť dieťaťu voľný styk s najbližším okolím

-uľahčiť dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam

-umožniť dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru,

-umožniť dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a umožniť mu uvedomiť si vlastné možnosti,

 

-umožniť dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí,

-umožniť dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činností,

-byť bezpečné, hygienické, estetické a funkčné,

-umožňovať dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri manipulácií s predmetmi, učebnými pomôckami.

 

Organizácia práce v nultom ročníku

Práca v nultom ročníku si vyžaduje skúseného pedagóga. Na začiatku školského roka vypracuje tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov pre nultý ročník na základe  špecifických schopností žiakov, a predkladá ho riaditeľovi základnej školy na schválenie.

Denné časové rozvrhnutie činnosti si organizuje vyučujúci. Pre pedagogického zamestnanca pracujúceho v nultom ročníku základnej školy sa odporúča 22 hodinový týždenný základný úväzok.

 

Pedagogická dokumentácia

Podľa školského zákona § 11 pedagogickú dokumentáciu tvoria:

−učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník základnej školy,

−triedna kniha pre 0. ročník základnej školy,

−triedny výkaz pre 0. ročník základnej školy,

 • rozvrh hodín,
 • školský poriadok školy,
 • tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučovaných predmetov.

 

Pri hodnotení žiakov sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Všetky predmety klasifikujeme známkami.

 

Stupeň vzdelania

ISCED 1

 

 1. Profil absolventa

 

Absolvent 1.stupňa základnej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno  škole,  byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy  štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.

 

Vyučovanie nemeckého  jazyka  ako  jazyka  národnostnej  menšiny  je  zohľadnené  v obsahu  učiva v učebných plánoch konkrétnych tried, kde sa v oveľa väčšej miere škola sústreďuje na efektívny rozvoj všetkých jazykových zručností prostredníctvom zaradenia konkrétnych hodín zameraných na čítanie  s porozumením,   počúvanie   s porozumením,  samostatný  ústny  a písomný  prejav   žiakov a vzbudenia záujmu o reálie a literatúru nemecky hovoriacich krajín.

 

Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa je vysvedčenie, na ktorom sa do doložky uvedie: Žiak získal primárne vzdelanie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania.

 

 1. Pedagogické stratégie

 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, besedy, samostatné a tímové projekty, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebareflexiu.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Špeciálni   pedagógovia   z centra pedagogicko-psychologického  poradenstva   poskytujú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem najmä v oblasti zberových aktivít a zapájaním sa do environmentálnych aktivít a projektov.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým   odporúčaním  do  ďalších  školských  rokov  je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

 

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje v škole dvomi spôsobmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sú vzdelávaní v špeciálnej triede, resp. ako žiaci začlenení do bežnej triedy postupujúci podľa učebných osnov ŠŠ. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť týmto žiakom a ich rodičom poskytuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani, Bocatiova 1, Košice. Sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia.  Žiaci  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  sú   vzdelávaní   v bežných triedach  základnej školy ako  začlenení,  postupujú podľa  IVVP a sú hodnotení  v súlade  s Metodickým pokynom  č.  22/2011  na  hodnotenie  žiakov  základnej  školy.  Starostlivosť  o žiakov s vývinovými   poruchami    zabezpečuje    Centrum    pedagogicko-psychologického    poradenstva    a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29.

 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa okrem učiteľov venujú aj asistenti učiteľa. Títo žiaci budú vzdelávaní vo VARIANTE 1 a v 0. ročníku, ktorý zohľadňuje ich špecifiká.

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy sú súčasťou obsahu vzdelávania žiakov 1. – 4. ročníka. Sú začlenené do predmetov, spravidla sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti a podľa svojho obsahu  uvedené  v učebných osnovách v jednotlivých ročníkoch, vo vyučovacích predmetoch. Realizujú sa integráciou do jednotlivých predmetov. Na úrovni primárneho vzdelávania sú v školskom vzdelávacom programe rozpracované tieto prierezové tematiky:

 

Multikultúrna výchova Mediálna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

 

 

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode. Táto téma sa uplatňuje vo všetkých predmetoch.

 

Mediálna výchova

Média sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívny vplyv na ich osobnosť. Začlenená je hlavne v oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a hodnoty a Umenie a kultúra.

 

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Multikultúrnu výchovu na primárnom stupni vzdelávania sme hlavne zaradili do týchto vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty a Umenie a kultúra.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj.

Jeho cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu. Rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovat názory, potreby a práva ostatných. Oblasť je uplatňovaná hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty a Zdravie a pohyb.

 

Dopravná výchova

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä

 

prostredníctvom školy. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne připravit deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia je v niektorých predmetoch a jedenkrát ročne v didaktických hrách v prírode.

 

Ochrana života a zdravia

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických

havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. Realizácia je v niektorých predmetoch a v didaktických hrách v prírode.

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Prierezová téma regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Realizácia je hlavne v oblastiach Príroda a spoločnosť, Jazyk a komunikácia a Umenie a kultúra.

 

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadaťaj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a podobne. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii. Táto téma je realizovaná vo všetkých oblastiach.

 

III.        Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 
  Blok textu: III.	Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 1. Hodnotenie žiakov
 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 3. Hodnotenie školy

 

 

  1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov budeme postupovať podľa platného Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vydaného Ministerstvom

 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1zákona č. 596/2003. V 0. – 4. ročníku budú žiaci klasifikovaní známkami. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami:

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný.

Taktiež bude rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka budeme posudzovať získané kompetencie v súlade so školským vzdelávacím programom.

Hodnotíme a klasifikujeme:

 • komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere)
 • jazykové schopnosti
 • manuálne zručnosti a ich využitie
 • umelecké a psychomotorické schopnosti
 • analýzy problémov a schopnosti ich riešenia

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:

 

 • priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
 • celkové  hodnotenie  žiaka  v predmete  sa  bude  uskutočňovať  na  konci  prvého  polroka    a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.

 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.

 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

 

 • sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
 • sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
 • rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
 • analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
 • konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov sa učiteľ bude riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. Budeme dbať na to, aby sme hodnotením nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

 

  1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov bude hodnotená na základe týchto techník:

 • pozorovanie (hospitácie),
 • rozhovor,
 • sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
 • hodnotenia výsledkov kvality plnenia osobných úloh zamestnancov
 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
 • individuálne hodnotenie mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti na základe všeobecných kritérií prehodnotených a prijatých pedagogickou radou,
 • v zmysle     zákona      317/2009Z.z.      o pedagogických     a odborných      zamestnancoch     sú pedagogickí zamestnanci jedenkrát ročne hodnotení vedúcim zamestnancom.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní:

 

 • na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných a komunikačných technológií,
 • na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca,
 • na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej gramotnosti na I. a II. stupni,
 • na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,
 • na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne s poruchami správania),

 

 

  1. Hodnotenie školy

 

Na hodnotenie školy používame rozhovor triednych učiteľov, učiteľov, vedenia školy s rodičmi, na plenárnom zasadnutí rodičov, triednych zasadnutiach a iných podujatiach školy.

Akceptujeme návrhy a pripomienky žiakov a rodičov prednesené a tlmočené zamestnancom školy. Cieľom hodnotenia je:

   • aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú

požiadavky na ne kladené,

   • aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. Dôraz je kladený na:
 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Monitorujeme pravidelne:

 • Podmienky na vzdelávanie
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Prostredie – klímu školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Úroveň výsledkov práce školy Kritériom pre nás je:

 

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Dotazníky pre absolventov školy
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

 

 

 

 

 Blok textu: IV.	Školský učebný plán

 

 

Školský učebný plán pre predprimárne vzdelávanie nultý ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín

Jazyk a

 

komunikácia

Rozvíjanie komunikačných

 

schopností

6

Matematika a práca

 

s informáciami

Zmyslová výchova a základy

 

matematických predstáv

4

Človek a svet

 

práce

Pracovné vyučovanie

3

Umenie a kultúra

Rozvíjanie grafomotorických

4

 

zručností a výtvarná výchova

 

 

Hudobno-pohybová výchova

3

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

Spolu

 

22

 

 

 

Poznámky:

 

 1. Vyučovacia hodina má 45 minút.
 2. ŠkVP  je  vypracovaný podľa potrieb  a rozvojových možností žiakov vychádzajúc štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a primárne vzdelávanie ISCED 0 a ISCED1.
 3. Pri výchovno-vzdelávacej práci v 0. ročníku je učiteľovi nápomocný asistent učiteľa predovšetkým ako tlmočník kvôli rečovej bariére žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk.

 

 

 Blok textu: V.	Učebné osnovy

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ISCED 1..

Obsahujú

 

 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
 4. Požiadavky na výstup
 5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
 6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
 7. Hodnotenie predmetu

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria