Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zmena režimu školského vyučovania a oznam o prerušení fungovania školskej jedálne

  Na základe odporúčanie RÚVZ v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v našej škole vám oznamujeme, že od 6.12.2021 upravujeme dĺžku vyučovania pre všetkých žiakov (1. aj 2. stupeň) na 4 vyučovacie hodiny denne až do odvolania. Zároveň vám oznamujeme, že od 6.12.2021 až do odvolania bude školská jedáleň mimo prevádzky.

  Vedenie ZŠ-GRS

 • Bádať, hľadať, vyskúšať...

  Dňa 25.11. absolvovali tretiaci ZÁBAVNÚ    HODINU PRíRODOVEDY.

  Navštívili učebňu fyziky, kde ich privítal pán učiteľ Flachbart s množstvom zábavných pokusov, ktoré mnohokrát  vyzerali ako zázračné kúzla. Tretiaci sa rozhodli prebádať, odhaliť a vyskúšať tieto pokusy.

  Z hodiny si odniesli množstvo nových poznatkov o vzduchu ,teple a ich vlastnostiach. Predovšetkým  však mnoho zážitkov a radosť z učenia.

  Ďakujeme 

 • Prezenčné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu

  Milí žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, milé kolegyne a kolegovia!

  Oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole naďalej pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu - 1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny a 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín ako v týždni od 22.11. do 26.11.2021.

  Vedenie ZŠ-GRS v Medzeve

 • Povinné rúška v škole

   

  Milí žiaci a zákonní zástupcovia žiakov,týmto vám oznamujeme, že na základe Vyhlášky ÚVZ č. 262 zo dňa 24.11.2021 je s účinnosťou od dnešného dňa opäť povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom aj pre žiakov základných škôl.

  Vedenie ZŠ-GRS V Medzeve

 • Návrat k prezenčnému vzdelávaniu

  Milí žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, kolegyne a kolegovia!

  Od pondelka 22.11.2021 sa všetky triedy vracajú naspäť k prezenčnému vzdelávaniu, teda nastúpime opäť do školy. Nástup do školy je podmienený:

  - pre žiakov tried, ktoré boli v karanténe (1.D, 2.B, 4.C, 7.D, 8.D) potvrdením od pediatra o ukončení karantény,

  - pre všetkých ostatných žiakov predložením písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti.

  Tí žiaci, ktorí zistili v týždni počas dištančného vzdelávania, že sú pozitívni alebo sú                       v karanténe, do školy samozrejme nenastúpia, buď už kontaktovali alebo kontaktujú svojho pediatra a riadia sa jeho pokynmi a dodržia stanovený počet dní v karanténe!

  Vyučovať sa bude podľa upraveného rozvrhu. V pondelok budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi a žiaci 2. stupňa 5 vyučovacích hodín podľa platného rozvrhu (s minimálnymi zmenami ak budú chýbať učitelia). Ďalší rozvrh bude aktualizovaný priebežne podľa stavu neprítomných vyučujúcich.

  Prosíme rodičov, aby naďalej sledovali zdravotný stav svojich detí a o prípadnom ochorení informovali triednych učiteľov telefonicky alebo cez Edupage.

   

  Vedenie ZŠ – GRS v Medzeve

 • Oznam o prerušení prezenčného vzdelávania

  Milí žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, milé kolegyne a kolegovia!

   

  Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach Vám týmto oznamujeme, že z dôvodu stúpajúceho výskytu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 ako aj vysokého percenta chýbajúcich žiakov v škole, prechádza naša škola v týždni od 15.11. do 21.11.2021 na dištančnú formu vzdelávania. To znamená, že všetci žiaci aj zamestnanci zostávajú doma. Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať formou zadávania úloh, materiálov na štúdium a pracovných listov cez Edupage a podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich (teda nie on-line).

  Karanténa naďalej platí pre žiakov 2.B triedy a 7.D triedy.

  Nástup do školy je stanovený na pondelok 22.11.2021.  Nástup žiakov je podmienený:

  1. povinným predložením potvrdenia od pediatra o ukončení karantény (triedy 1.D, 2.B, 4.C, 7.D, 8.D),

  2. predložením Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti – všetky ostatné triedy.

   

  Zároveň žiadame všetkých, aby pozorne sledovali webovú stránku školy a Edupage.

 • Vonku je to predsa len iné

  Jeseň je nádherná aj v našej škole.

  Máme krásny areál a tým pádom aj veľa prírodnín na tvorenie počas vyučovacích hodín. Na vychádzke deti nazbierali prírodniny, z ktorých vytvorili krásne prírodné diela. Súčasne sme spoznávali stromy, plody,listy a iné prírodniny. 

 • Zber papiera - vyhodnotenie

 • Jesenné prázdniny

  Milí žiaci a zákonní zástupcovia!

          Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 28.10.2021 a končia v pondelok 1.11.2021. Nástup do školy je v utorok 2.11.2021. Nakoľko je prezenčné vyučovanie prerušené na viac ako tri po sebe nasledujúce dni  (vrátane prázdnin, víkendu a sviatku), je potrebné pri nástupe do školy v utorok 2.11.2021 predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tlačivo pošlite cez Edupage alebo doneste do školy v utorok ráno vypísané a podpísané rodičmi. Nájdete ho na našej stránke resp. si ho donesiete domov ešte pred začiatkom prázdnin, lebo vám ho triedni učitelia rozdajú túto stredu.

          Želáme vám príjemné jesenné prázdniny, počas ktorých si všetci pripomenieme aj tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale naďalej zostávajú v našich srdiečkach!

          Pedagogický kolektív ZŠ-GRS v Medzeve

   

 • Biela pastelka

 • Zber papiera

 • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

  Milí žiaci a zákonní zástupcovia,

   

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Pedagogickej rady ZŠ-GRS v Medzeve zo dňa 4.10.2021 a s prihliadnutím na aktuálne platný Školský poriadok, sa bude hlavná brána do základnej školy zatvárať o 7:50 hod. každé ráno. Prosíme vás o dodržiavanie stanoveného času príchodu, a to s účinnosťou od budúceho pondelka, teda od 11.10.2021. Výnimku na neskorší príchod budú mať len žiaci dochádzajúci do školy prímestskou autobusovou dopravou. 

   

  Pedagogický kolektív ZŠ-GRS v Medzeve

   

 • Biela pastelka

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Samotestovanie antigénovými testami

  Milí žiaci a zákonní zástupcovia,

   

  tí z Vás, ktorí začiatkom školského roka prejavili záujem o antigénové testy, ich v najbližších dňoch dostanú k dispozícii. Rozdané budú v rámci triednych aktívov (v týždni od 20. do 24.9.2021). Prípadne Vás budú kontaktovať triedni učitelia, aby ste si ich vyzdvihli dodatočne, ak sa triedneho aktívu nezúčastníte.

  Ich prevzatie potvrdíte vlastnoručným podpisom.

   

  1. Testovanie sa odporúča vždy v pondelok ráno a štvrtok ráno.

  2. Postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete priamo tu na stránke školy „Sprievodca pre samotestovanie“ a podrobnejšie aj v letáčiku, ktorý nájdete vo vrecúšku pri samotných testoch.

  3. Zároveň ste škole povinní bezodkladne nahlásiť pozitívny výsledok testu, aby škola dokázala zabezpečiť izoláciu kontaktov s pozitívnou osobou.

   

  V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte na zástupkyne školy

  (ZRŠ: 0903 287 961) alebo na triednych učiteľov.

   

  Vedenie ZŠ – GRS v Medzeve

   

  V kolónke "TLAČIVÁ na stiahnutie" nájdete tlačivá: "Odporúčania k samotestovaniu žiakov antigénovými testami" a "Sprievodcu pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

 • Školská jedáleň pri ZŠ- Grundschule Medzev

  Školská jedáleň poskytuje stravu pre žiakov školy, zamestnancov školy a cudzích stravníkov.


  Strava v ŠJ sa pripravuje podľa všeobecne záväzných materiálno- spotrebných noriem a receptúr vydaných
  MŠVVaŠ SR.


  Čas prevádzky ŠJ je od 7:00 hod do 15:00 hod.

  Výdaj stravy prebieha v čase od 11:40 do 14:15 hod.

  Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

  Stravníci sa na stravu prihlasujú u vedúcej ŠJ záväznou prihláškou na stravu. Prihlášku je možné si vytlačiť v kolónke "TLAČIVÁ na stiahnutie" (vľavo dole), resp. vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

  Prihlášky na stravu sa prijímajú 24 hod. vopred. Odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň , v prípade choroby najneskôr ráno do 8,00 hod. v deň odberu stravy a to:


  - telefonicky na čísle: 0910 918 302 - ŠJ – kuchyňa, alebo 0902 913 751 - vedúca ŠJ

  - osobne v kancelárii vedúcej ŠJ.


  Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  Spôsob úhrady stravy:


  1. poštovou poukážkou
  2.bezhotovostným stykom - internetbankingom
  3. platbou v hotovosti v banke


  Pri platbe uvádzajte variabilný symbol, meno a priezvisko dieťaťa a triedu.


  Číslo účtu:                      5176756963/0900
  IBAN       :                       SK73 0900 0000 0051 7675 6963


  Strava sa uhrádza v mesiaci september ihneď po obdŕžaní pošt. poukážky, najneskôr do 08.09.2021.


  Platbu je potrebné preukázať ústrižkom, resp. potvrdením o platbe IB alebo iným spôsobom. Stravník, ktorý nepreukáže úhradu stravného, resp. jeho platba nebude pripísaná na účet ŠJ v termíne, STRAVU NEDOSTANE.


  V nasledujúcich mesiacoch sa strava uhrádza 1 mesiac vopred , tak aby najneskôr k 30. dňu v predchádzajúcom mesiaci bola strava pripísaná na účet ŠJ.


  Príspevok na stravovanie v ŠJ /v súlade s VZN č.2021/1 mesta Medzev/ od 01.09.2021


                                            Finančný limit       Čiastočné režijne náklad           Cena obeda spolu

                                            nákup potravín                                                                                                                                                                                                      
      

  žiaci 1. stupňa :                     1,15 €                          0,30 €                               1,45 €                                
  žiaci 2. stupňa :                     1,23 €                          0,30 €                               1,53 €                                

  cudzí stravníci:                      1,33€                           1,87 €                                3,20 €

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
  Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a), b) a c ) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok :

  - dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu. ./ bližšie informácie k nároku na dotáciu nájdete na stránke ZŠ- Grundschule Medzev /

  Príspevok na stravovanie u žiakov s nárokom na dotáciu predstavuje výšku čiastočných režijných nákladov schválených VZNč.2021/1 mesta Medzev a to:

  žiaci 1. a  2.stupňa : 0,30 € /obed/

  Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Žiak rešpektuje príkazy , pedagogického dozoru, vychovávateliek ŠKD, aj personálu školskej jedálne.

  Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám.

  Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

  Ďakujeme.

  Kontaktné údaje: ŠJ pri ZŠ- Grundschule Medzev
                                 Štóska 183, 044 25 Medzev

 • Oznam školskej jedálne – Dotácia na stravu od septembra 2021

  Doplnenie 4. skupiny žiakov s nárokom na dotáciu stravy!!!

  Novelou zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ukončilo plošné poskytovanie dotácie a mení sa skupina detí, na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (bezplatné obedy).

  Od 1.9.2021 má nárok na dotáciu nasledovná skupina detí:

  1. deti žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,


  2. deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,


  3. deti rodičov, ktorých ani jeden z rodičov si neuplatňuje daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15
  rokov,


  4. deti, ktoré už dovŕšili 15 rokov a sú žiakmi základnej školy, za predpokladu doručenia Čestného vyhlásenia (nájdete na stiahnutie pod názvom "Bezplatné stravovanie" v kolónke- TLAČIVÁ na stiahnutie (vľavo dole) !!!!

   

  Zákonní zástupcovia žiakov, ktorých deti majú podľa vyššie spomínaných informácií nárok na dotáciu, mali škole predložiť do 30.07.2021 príslušné potvrdenie.

  Tí, ktorí tak doposiaľ neurobili, musia škole predložiť jedno z potvrdení (potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – vydáva ÚPSVaR / potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – vydáva ÚPSVaR-) alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového bonusu vždy najneskôr do 7. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Dotácia na stravu im bude automaticky poskytnutá až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci!!!

   

  Uvedené potvrdenia je potrebné:


  - zaslať mailom na adresu: zsriaditel.medzev@gmail.com,
  - zaslať poštou na adresu školy ZŠ – Grundschule, Štóska 183, 044 25 Medzev.

  Doplatok zákonného zástupcu žiaka za odobratý obed bude stanovený schváleným VZN mesta Medzev.

  Ak v priebehu roka nastanú nejaké zmeny (vznikne nárok na daňový bonus, domácnosť nebude v hmotnej núdzi alebo bude mať príjem vyšší ako životné minimum), zákonní zástupcovia sú povinní ohlásiť to škole okamžite!

   

  V Medzeve 24.08.2021                                                                                Mgr. Marek Kaleta – riaditeľ školy

   

 • Nástup do školy- september 2021

  Milí rodičia!

  Celé nižšie uvedené znenie resp.oznam o nástupe do školy ( pod názvom "Nástup žiakov do školy september 2021), ako aj potrebné TLAČIVO o bezpríznakovosti (pod názvom  "Vyhlásenie o bezpríznakovosti) nájdete na vytlačenie v kolónke "TLAČIVÁ na stiahnutie" (vľavo dole).

 • Nástup do školy - september 2021!

  NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 2.9.2021

  Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov našej školy v kocke
  Tieto pravidlá a podmienky sú v skrátenej podobe a v súlade so zverejneným Školským semaforom v školskom roku 2021/2022, ktorý v plnom znení nájdete na stránke www.minedu.sk v časti Školský semafor.


  1. Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresu! Podľa Školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len prezenčné vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede.


  2. Nástup do školy je vo štvrtok 2.9.2021 o 8:15 na školskom dvore!


  3. Vo štvrtok 2.9.2021 musí každý žiak predložiť tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Tlačivo je k dispozícii na našej webovej stránke a aj v areáli školy v pracovných dňoch od 23.8. do 31.8.2021 v čase od 8:00 do 12:00 (nájdete ho na stolíku v hlavnom pavilóne za vchodovými dverami, kde si ho môžete vyzdvihnúť v dostatočnom časovom predstihu).


  4. Toto tlačivo predkladá žiak aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)!


  5. V prípade, že rodič toto písomné vyhlásenie nepredloží, žiak sa nemôže zúčastniť vyučovania!


  6. Nástup do školy nie je podmienený testovaním žiaka!!! Testovanie je dobrovoľné a môže mať dve podoby:


             a) PCR testovanie kloktacími testami – niektorý deň medzi 2.9.2021 a 5.9.2021 s výsledkom do 72 hodín, realizovaný v škole, aj pre zaočkovanýcj alebo tých, ktorí už COVID-19 prekonali – záujem zisťujú triedni učitelia v najbližších dňoch,
             b) domáce Ag testovanie – na základe potvrdenia dobrovoľného záujmu dostane rodič domov sadu 25 ks antigénových testov (testovanie sa odporúča každý pondelok a štvrtok ráno, v prípade pozitívneho výsledku nesmie žiak prísť do školy a rodič kontaktuje svojho lekára).


  7. Výnimky z karantény – ak by sa v triede prerušilo vyučovanie z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19, výnimku z karantény si môžu uplatniť:


  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe pozitívneho výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia.


  Odporúčame všetkým, ktorí spĺňajú podmienky výnimky už teraz, aby rodičia predložili škole po nástupe do školy „Oznámenie o výnimke z karantény“! Tlačivo dostanú žiaci v škole v dňoch od 2. do 3.9.2021.


  8. Ospravedlnenie dochádzky – rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich dní. Pri absencii 6 a viac dní predkladá „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade ide neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní (následky sú zhoršená známka zo správania, vykonanie komisionálnej skúšky na konci hodnoteného obdobia, škola informuje ÚPSV a R).


  9. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) v tom prípade, ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov.

  Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nemá nárok na OČR!!!

   

   

  Základné prevádzkové pokyny


  Žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty (nos aj ústa) počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ.


  Žiaci majú mať každý deň pri sebe papierové hygienické vreckovky a 2 rúška – jedno majú nasadené na tvári, druhé majú ako rezervné v taške.


  Príchod do školy je stanovený na čas medzi 7:30 a 7:55. Žiaci prichádzajú pred pavilón, v ktorom sa nachádza ich kmeňová trieda, kde prejdú ranným filtrom – meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk.


  Potom odchádzajú do svojej triedy
  Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu a v súlade s aktuálnymi hygienickými nariadeniami, prijatými na predchádzanie šíreniu vírusového ochorenia COVID-19.


  Komunikácia zákonných zástupcov a externých osôb so školou prebieha dištančnou formou (telefonicky, mailom, online po dohode). Nevyhnutný vstup externých osôb do školy je možný len so súhlasom riaditeľa školy a po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“.


  Stravovanie v školskej jedálni pre prihlásených žiakov a zamestnancov školy prebieha podľa odporúčaní MŠVV a Š SR (čo najmenej premiešavania tried a skupín, časový harmonogram, dodržiavanie hygienických opatrení).


  Ďalšie informácie budú zverejňované priebežne. V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte telefonicky triednych učiteľov resp. zástupkyne školy.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria