Navigácia

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Milí rodičia.

  Tlačivo -  "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa" nájdete aj na dole uvedenom linku web stránky, z ktorej si ho viete priamo vytlačiť :

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

  ------ PRÍLOHA č.2 !!! :-)

  Taktiež sa k tejto stránke môžete dostať priamo cez kolónku našej stránky   Web LINKY (vľavo dole)- stačí kliknúť.

   

   

 • Milí rodičia!

  V prípade, že vám technické prostriedky neumožňujú si  stiahnuť resp.skopírovať  tlačivo " Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa", máte ho k dispozícii v budove hlavného pavilónu základnej školy hneď pri vstupe, každý deň v čase od 8.00 do 12.00.

 • Vyhlasénie o bezinfekčnosti dieťaťa

  Prosíme rodičov, aby si priložené vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa  skopírovali a vyplnili.

  Pozn. Pre každé dieťa musí byť vyplnené zvlášť jedno tlačivo. (5 detí = 5 tlačív)!

 • Nástup do školy

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Od 1. júna 2020 môžu zriaďovatelia škôl rozhodnúť o obnovení vyučovania v jednotlivých školách a podľa záujmu môžu otvoriť:

  - 1. - 5. ročníky základných škôl (vrátane špeciálnych)

  - školské kluby detí

  Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma (ak nemajú záujem, alebo ide o zdravotné či iné dôvody). Týmto rodičom bude naďalej vyplácaná OČR. Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie týchto žiakov vo forme a rozsahu, ktorý umožňujú personálne a technické podmienky.

  1. Do školy teda nastúpia žiaci   na základe dobrovoľnosti.

  2. V škole musia byť dodržané hygienické  a bezpečnostné pravidlá.

  3. V jednej triede môže byť maximálne 20 žiakov.

  4. Žiaci musia mať pri nástupe do školy:

  2 kusy rúšok (s jedným vstupujú do školy, jedno je rezervné)
  jednorázové hygienické vreckovky (papierové)
  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
  1 pero a 1 zošit

  5. Žiakom sa bude merať telesná teplota a musia si pri vstupe dezinfikovať ruky.

  6. V priestoroch školy sa  bude dodržiavať zvýšená hygiena, vetranie a umývanie rúk.

  7. Triedni učitelia Vašich žiakov Vás v najbližších dňoch budú kontaktovať mailom alebo telefonicky,koľkí  žiaci by po otvorení školy (prvý stupeň, piataci) určite nastúpili, koľkí si ešte nie sú istí, koľkí sa boja, koľkí majú objektívne príčiny nenastúpenia (choroba, riziková skupina a pod.). Takto si budeme vedieť včas podľa pokynov MŠ SR urobiť rozpis, rozvrh hodín  a náležite sa pripraviť na vyučovanie v škole.

  8. Zákonní zástupcovia nemajú v čase od 1. do 30.6.2020 povolený vstup do areálu školy.

   

  Osobne sa už veľmi  teším na všetkých kolegov a žiakov.  Mám obrovskú radosť,  že sme to zatiaľ takto pekne spoločne zvládli. Verím, že aj nástupom do školy sa postupne život vráti do starých koľají.O ďalších  zmenách a podrobnostiach pri nástupe do školy Vás budeme včas informovať.

                                                                                                                      Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                                          riaditeľ školy

 • Klasifikácia žiakov v čase mimoriadnej situácie

  Návrh riaditeľa školy, ktorý bol prerokovaný v pedagogickej rade.

   

  Základná škola – Grundschule, Štóska 183, Medzev

  Klasifikácia žiakov

   

  Pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ-Grundschule, Štóska 183, Medzev v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 – 2.polrok

   

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 6.apríla 2020 riaditeľ ZŠ-Grundschule, Štóska 183,Medzev po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva nasledujúce nariadenie:

  Zásady hodnotenia:

  1. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Hodnotenie má individuálny charakter a zohľadňuje individuálne osobitosti žiaka s prihliadaním na jeho psychická i fyzickú disponovanosť.

  2. Pri hodnotení prihliadať na podmienky domácej prípravy jednotlivcov.

  3. Riaditeľ rozhodol o neklasifikovaní všetkých výchov a techniky na 2. stupni.V daných predmetoch bude žiak v rámci záverečného hodnotenia hodnotený slovne.

  - absolvoval     

  - neabsolvoval

  4. Žiaci prvého ročníka budú v závere školského roka hodnotení slovne z jednotlivých predmetov, okrem predmetov určených v bode 3.

   

  5. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka budú hodnotení z jednotlivých vyučovacích predmetov na vysvedčení arabskou číslicou okrem predmetov určených v bode 3.

  - 1- výborný

  - 2- chválitebný

  - 3- dobrý

  - 4- dostatočný

   

  6. Žiaci 2.stupňa (5., 6., 7., 8. a 9. ročník) budú hodnotení z jednotlivých vyučovacích predmetovna vysvedčení klasifikáciou slovom okrem predmetov určených v bode 3.

  - 1- výborný

  - 2- chválitebný

  - 3- dobrý

  - 4- dostatočný

   

  7. Všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ získavajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie“.

   

  8. Všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.

  (V prípade, že žiak 9.ročníka mal na polročnom vysvedčení nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo bol neklasifikovaný, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.)

  9. V čase mimoriadnej situácie nemôže žiaden žiak opakovať ročník, avšak vo výnimočných prípadoch pred postupom do vyššieho ročníka možno určiť preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne koncoročná pedagogická rada.Po ukončení mimoriadnej situácie škola vypracuje stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.

   

  V Medzeve dňa 24.4.2020                                                         ..............................................................

                                                                                                                       Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                                            riaditeľ školy

 • Výchovy- klasifikácia

  Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa našej školy vyplýva, že výchovy (VYV,TEV,EST,NAV,HUV) na našej škole nebudú klasifikované známkou.

 • Oznámenie o zápise žiakov do prvého ročníka

  Základná škola – Grundschule Medzev oznamuje, že v dňoch 22.4. a 23.4.2020 v čase od 9.00 do 15.00 sa bude konať zápis žiakov do prvého ročníka.

  22.4.2020 sa zápis koná pre deti z materskej školy na Mariánskom námestí a 23.4.2020 sa zápis koná pre deti z materskej školy na Kováčskej ulici.


  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.3.2020 číslo 2020/10610:1-A1030, sa zápisy budú organizovať bez prítomností detí a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.

  Na stránke školy (obrázok na ľavej strane) majú rodičia k dispozícii formuláre, ktoré si vyplnia a predložia v deň zápisu. Pre rodičov, ktorí nemajú prístup k internetu, nevlastnia tlačiareň budú formuláre k dispozícii v deň zápisu v škole.

   

 • DEVIATAKOM! :-)

  Usmernenie pre deviatakov


  TESTOVANIE 9
  Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.


  Podávanie prihlášok na ďalšie štúdium

  Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Odovzdanie prihlášok na štúdium na stredných školách v našej základnej škole prebehne v dňoch
  29. a 30. apríla (streda, štvrtok) v čase od 8:00 do 10:00 priamo výchovnému poradcovi (Mgr. Ervín Flachbart).

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

   

 • Pár slov od našej školskej psychologičky k aktuálnej téme

  Koronavírus a učenie sa doma – nové podmienky pre všetkých

  Nečakane nás zastihla epidémia nového koronavírusového ochorenia COVID-19 a s tým aj zmena v našich životoch. Je to zmena pre všetkých z nás ako pre deti, žiakov, rodičov, tak aj učiteľov a mňa ako školskej psychologičky nevynímajúc. Zmena so sebou prináša aj viaceré úskalia a nečakané situácie na ktoré nebol asi ani jeden z nás poriadne pripravený. Môžeme pociťovať rôznu škálu emócií a je to v poriadku. Dnes nie je normálna doba a teda ani nevieme reagovať tak ako sme bežne zvyknutí. Úprimne aj ja ako psychológ som si musela najprv utriediť myšlienky, aby som sa Vám milí rodičia, milí učitelia a milí žiaci mohla plnohodnotne venovať v rámci možností, ktoré nové opatrenia priniesli. Moja práca s Vami sa bude realizovať zatiaľ dištančne, to znamená e-mailom, telefonicky alebo videohovorom podľa potreby.
  Máte za sebou prvý týždeň domácej výučby na ktorú ste sa museli s Vašimi deťmi naladiť. Nie je to jednoduché, nie je to ľahké. Naši učitelia sa snažia urobiť všetko pre to, aby sa Vaše deti vzdelávali a posúvali vo vedomostiach vpred aj napriek nemožnosti výučby v škole. Je veľmi pozitívne, že máme v dnešnej dobe možnosť vzdelávania aj formou cez internet.
  Samozrejme, všetci sme si vedomí, že to nie je ideálne ani pre jedného, ktorého sa to bytostne týka. Ale ako sa vraví, lepšie ako nič.


  Milí rodičia, milí žiaci a milí učitelia, rada by som Vám napísala aspoň v krátkosti určité odporúčania, aby sme túto situáciu zvládli ako len najlepšie vieme.

  A teda:
  1. Je dobré vytvoriť si určitý domáci režim. Okrem práce a domácnosti sa musíte postarať aj o vzdelávanie Vašich detí. Učitelia Vám zasielajú zadania, ktoré máte s deťmi prejsť. Je to náročné skĺbiť. Každá domácnosť funguje trocha inak a závisí aj od toho ako rodičia môžu pracovať, resp. nepracovať a následne sa venovať deťom. Vytvoriť si režim znamená, aby dieťa vedelo kedy čo bude robiť, kedy má povinnosti a kedy sa môže hrať a mať voľnočasové aktivity. Treba sa prispôsobiť aj Vašim aktuálnym možnostiam kedy viete byť prítomní pre Vaše dieťa/deti.
  2. Je vhodné prediskutovať s partnerom a ostatnými členmi rodiny ako budete fungovať a nastaviť si aj nové/trocha pozmenené pravidlá domácnosti, ktoré si toto obdobie vyžaduje. Dôležitá je aj deľba práce.
  3. Venovať sa a pomáhať dieťaťu s domácimi úlohami ak Vás o to poprosí v rámci Vašich časových a energetických možností. Ak ide o väčšie deti je vhodné sa ich opýtať ako sú na tom so zadaniami, či im to ide alebo potrebujú v niečom našu pomoc.
  4. Ak vidíme, že sa už naše dieťa nevie na úlohu sústrediť, je dobré dopriať si krátku prestávku a vrátiť sa k zadaniu po niekoľkých minútach. Krátka prestávka môže zahŕňať napríklad postavenie sa a ponaťahovanie tela, urobenie zopár drepov, ísť sa napiť vody alebo zjesť jablko. Po 5-10 minútach sa k zadaniu môžete opäť vrátiť.
  5. Je vhodné, aby si dieťa striedalo menej náročné zadania s tými náročnejšími. Odporúča sa začať so stredne ťažkými a končiť s tými jednoduchšími.
  6. Je dobré striedať si predmety rôzneho zamerania, tzn. po matematike pôjde napríklad úloha zo slovenského jazyka a nie úloha z fyziky.
  7. Ak si so zadaním/ úlohou ako rodič alebo žiak nevieme rady, kontaktujeme sa s učiteľom, aby nám to lepšie vysvetlil. Ako sa hovorí: „Pýtať sa nikdy nie je hlúpe.“
  8. Ak Vaše dieťa vypracuje samo úlohu/zadanie zo školy treba ho za to oceniť. Ak sa aj dieťaťu úplne nedarí, treba ho oceniť za snahu.
  9. Nezabúdajme, že aj keď sme teraz mimo osobných sociálnych kontaktov, je dobré si ich aj napriek tomu posilňovať. Dovoľte dieťaťu/deťom písať si/volať si so svojimi
  kamarátmi/spolužiakmi určitý čas.
  10. Deti budú tráviť viac času na internete kvôli školským povinnostiam, ale aj kvôli voľnému času a sociálnym kontaktom so spolužiakmi a kamarátmi. S tým súvisí aj odsledovanie času stráveného na internete a riziká s ním spojené. Je potrebné dohodnúť sa a nastaviť si pravidlá aj v tomto prípade.
  11. Pamätajte, všetkého veľa škodí a teda nájsť si v tomto neštandardnom a náročnom období určitú rovnováhu medzi povinnosťami a časom na seba. Platí to pre všetkých ako pre deti, tak aj pre rodičov aj učiteľov. Opäť je vhodné si prediskutovať s rodinou kedy ako rodič budete mať čas iba na seba a kedy sa viete plne venovať deťom.
  12. Ak si neviete rady alebo potrebujete s niečím poradiť som tu pre Vás každý pracovný deň. Môžete mi napísať na môj pracovný e-mail a dohodneme sa na ďalšej spolupráci (telefonicky, e-mailom alebo videohovor podľa potreby)

  Milí rodičia, milí učitelia a milí žiaci, cením si Vašu prácu, ktorú doma vykonávate aj keď to nie je v dnešných dňoch jednoduché. Držím Vám palce, aby sme túto náročnú situáciu spoločne zvládli.
  S pozdravom a prianím pekného dňa,

  Mgr. Martina Csáji Fottová
  Školská psychologička
  ZŠ Grundschule Medzev
  E-mail: psycholog.zsmedzev@gmail.com

   

 • Pokyny pre PZ, rodičov a žiakov

  Usmernenie ministerstva školstva pre ZŠ v skratke

  Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. Do 27. Marca 2020 vrátane.
  Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.


  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca do 30. apríla 2020.


  Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t.j. 1. apríla 2020.


  Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.


  V najbližšej dobe dostane každý pedagogický zamestnanec mailom pokyn, ako má pracovať so žiakmi elektronicky, ako zadávať úlohy, kontrolovať prácu a plnenie domácich úloh žiakmi.


  Žiaci našej školy budú mať aj naďalej zabezpečené domáce vzdelávanie. Doma sa budú učiť a dostávať úlohy od svojich triednych učiteľov a predmetových vyučujúcich- Pre aktuálne informácie naďalej sledujte našu webovú stránku.

  Mgr. Marek Kaleta – riaditeľ školy

   

 • Domáce úlohy

  Vážení rodičia!

  Keďže v týchto dňoch nemôže prebiehať normálna výučba, bude možné domáce úlohy pre deti nájsť na web stránke www.bezkriedy.sk

  Prosíme teda rodičov, aby sa informovali u triednych učiteľov svojich detí, o ktoré triedy sa jedná a ako presne postupovať.

  Dávajte pozor na seba a zostaňte zdraví!

  ZŠ-GRS Medzev

 • Oznámenie

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s predchádzaním rozširovania koronavírusu budú po vyhlásení vlády SR zatvorené všetky školy a teda aj naša Základná škola- Grudnschule Medzev na minimálne 14 dní.

 • Chrípkové prázdniny

  Vážení rodičia, týmto Vám ZŠ- GRS Medzev oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva týmto škola vyhlasuje CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY od zajtra, teda 13.3.2020 (piatok) do 17.3.2020 (utorok). Nástup do školy je v stredu 18.3.2020.

   

  Vzhľadom na aktuálnu problematickú situáciu Vás o prípadnej ZMENE budeme včas INFORMOVAŤ.

 • Oznam

  Zajtra, dňa 12.3.2020 bude na našej škole ZŠ- GRS Medzev skrátené vyučovanie. Vyučovací proces končí o 11:40 hod., teda po štvrtej vyučovacej hodine.

  ŠKD funguje NORMÁLNE.

 • Krúžková činnosť- OZNAM

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ako aj z dôvodu zvýšeného počtu respiračných ochorení ZŠ- GRS Medzev ruší od ZAJTRA 11.3.2020 KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ  až do odvolania.

   

   

 • Oznam Ministerstva školstva...

  Vážení rodičia!
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v súvislosti so šírením nového koronavírusu usmernenie pre školy a školské zariadenia

  Z uvedeného usmernenia uvádzame:
  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia nižšie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:


  ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
   v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo  na infekčné oddelenie,
   v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
   v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.


  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne


  NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

  Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektívne klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú - teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní.

   

  Prosím všetkých rodičov, aby neposielali dieťa s príznakmi ochorenia do základnejškoly a materskej školy! Táto výzva platí aj pre zamestnancov školy!

  V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať

  CALL centra úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke:  novykoronavirus@uvzsr.sk , koronavirus@ruvzke.sk

   

  Telefonická linka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vKošiciach - 0918 389 841.

  Usmernenie MŠVVaŠ SR:
  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

  Usmernenie Hlavného hygienika SR z 3. marca 2020: https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf

  Mgr. Marek Kaleta, riaditeľ školy

   

   

 • Lyžiarsky výcvik

  V týždni od 24.2.-28.2. 2020 sa žiaci 7.a 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Mraznica Hnilčík. Jedna skupina sa venovala základom lyžovania a druhá zdokonaľovaniu už zvládnutej lyžiarskej techniky. Každý večer si žiaci krátili čas rôznymi spoločenskými hrami, korčuľovaním, či diskotékou. Najdôležitejšie je, že sa všetci vrátili domov   zdraví, unavení, no s dobrým pocitom, že sa niečo nové naučili.

 • KARNEVAL 2020

  Dňa 19.2.2020 si žiaci prvého stupňa užili karnavel, ktorý sa konal v sále MsKS. Zábava bola výborná. Žiaci sa prezentovali v nádherných maskách a s perfektnou náladou. K príjemnej atmosfére prispela aj skvelá hudba. MsKS sa hemžila princeznami, vílami, rôznymi zvieratkami, rozprávkovými postavami....a všetci nám predviedli, ako skvelo sa vedia baviť a tancovať. Pre najlepšie masky karnevalu boli pripravené aj hodnotné ceny. Treba však podotknúť, že to porota nemala vôbec ľahké. Samozrejme nechýbali ani každoročné tombolové ceny.

  Ďakujeme našim žiakom a žiačkam za účasť a skvelú náladu a už teraz sa tešíme na  zaujímavé masky na budúci školský rok.

  Za občerstvenie ďakujeme predajni Fresh.

 • Testovanie deviatakov

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 06.02.2020 sa žiačka 5. ročníka Viktória Kureková – 5.D zúčastnila okresného kola Geografickej olympiády, kde sa popasovala s náročnými úlohami z geografie. Stala sa úspešnou riešiteľkou so ziskom 70 bodov získala pekné 4. miesto.

  Srdečne blahoželáme blahoželáme.
   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria