Navigácia

O škole

História školy

Z histórie  školy

 

Svoju históriu začala škola písať 26. augusta 1965, kedy bolo odovzdané stavenisko školy a súčasne sa začalo so stavebnými prácami.

15.2.1966 sa uskutočnilo položenie základnej tehly novostavby školy. Tehlu položil ten, kto sa o novú školu veľkou mierou zaslúžil.  Bol to jej prvý riaditeľ pán Ján Weiss. Stavba pokračovala rýchlym tempom a už počas letných prázdnin 1967 sa blížila ku koncu.  Počas celých  prázdnin  v škole brigádnicky pracovalo mnoho rodičov, učiteľov, ale aj žiakov. Veľa organizačnej i fyzickej práce vykonala upratovačka pani Mária Kačeňáková i školník pán Ján Habčák.

            4.9.1967 za prítomnosti zástupcov vtedajšieho ONV, MsNv, za účasti stavbárov, učiteľov, rodičov, žiakov i verejnosti  pán riaditeľ Ján Weiss slávnostným príhovorom uviedol školu do prevádzky.  Škola mala 643 žiakov, ktorí boli zadelení do 22 tried. Pôsobilo v nej 31 učiteľov a 11  správnych zamestnancov. Riaditeľom bol pán Ján Weiss, zástupcami riaditeľa školy boli pán Ferdinand Zánický a pán Ladislav Krajňák.

            Od školského roka 1968/69 sa zaviedlo vyučovanie v 5 – dňovom cykle, čo znamenalo, že každá sobota bola voľnou. Z príležitosti 50. výročia vzniku Československej republiky bola zasadená  prvá mladá lipa ako  „ strom  republiky „.

      Školským rokom 1973/1974 dochádza k zmene na poste zástupcu riaditeľa . Pána Ferdinanda Zánického, ktorý odišiel do dôchodku , vystriedal p. Jozef Miklóš. V škole pôsobilo množstvo krúžkov, ktoré dosahovali popredné umiestnenia aj v rámci Slovenska, napr. spevácky pod vedením Lýdie Grentzerovej, dychovky pod vedením Františka Kuruca, bábkársky  pod vedením p.Ladislava Krajňáka.

Významné  úspechy boli zaznamenané aj v rôznych druhoch olympiád či iných súťaží.

Začiatkom roka 1989 dochádza k zmene na poste riaditeľa školy. Po odchode p. Jána Weissa do starobného dôchodku sa novým riaditeľom stal pán Jozef Miklóš, zástupcom riaditeľa školy p. Ladislav Krajňák a od školského roka 1991/92  p. Agnesa Brostlová.

Od školského roka 1993/1994 sa na  škole uskutočňuje projekt výučby jazyka národností, t.j. vyučuje sa NJ od 1. ročníka. Po odchode p. Ladislava Krajňáka do starobného dôchodku sa zástupkyňou riaditeľa  stáva p. Zdena Glosnerová.

            Od školského roka 1998/99 sa začal ako nepovinný predmet vyučovať anglický jazyk a predmet  práca s počítačom.

Významným medzníkom v histórii školy je 1.4.2002, kedy škola nadobudla právnu subjektivitu, stala sa rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom Medzev na úseku školstva s poslaním poskytovať základné vzdelanie,  samostatne hospodáriť a rozhodovať v pracovno – právnych vzťahoch.

            Koncom školského roka 2002/2003 odišiel pán riaditeľ Jozef Miklóš do dôchodku  a riaditeľom sa stal p. Ervín Schmotzer a zástupkyňami riaditeľa p. Irena Šoltisová a Štefánia Kudlíková. Od 1.8.2006 vo funkcii zástupkyne pre 1. stupeň je p. Jolana Rudňanská, ktorá vystriedala p. Irenu Šoltísovú. Od 1.9.2009 vo funkcii zástupkyne pre 2. stupeň je p. Gertrúda Schürgerová, ktorá nastúpila po odchode p. Štefánie Kudlíkovej. Pomocou sponzorov a rodičov bola zriadená počítačová miestnosť . Z projektu Infovek bola do tejto miestnosti zavedená internetová prípojka, pribudli aj nové počítače. Boli obnovené chlapčenské WC vo všetkých pavilónoch školy, z projektov bola obnovená telocvičňa a zriadená malá telocvičňa, obnovila sa bežecká dráha, za veľkej pomoci sponzorov sa zrealizovala celková výmena rozvodov kúrenia, prebieha proces posudzovania projektu zo štrukturálnych fondov  na celkovú rekonštrukciu školy.  

            Na jednej strane sa materiálno – technické vybavenie školy zlepšuje , no na druhej strane škola zápasí s množstvom problémov , ktoré prináša samotná doba , ktorú dnes žijeme . Je potrebné spoločným úsilím žiakov – rodičov – učiteľov – rôznych inštitúcií problémy riešiť , či  pokúšať sa vyriešiť čo k najväčšej spokojnosti všetkých zainteresovaných .

     


Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria