Navigácia

Naše úspechy

Školský vzdelávací program

Základná škola – Grundschule, Štóska 183, Medzev

                                                                                                       

   

 


 

 

ŠKOLA PRE KAŽDÉHO

ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. a 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

- PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 (INOVOVANÝ)

– NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 (INOVOVANÝ)

 

 

 

Motto školy: " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                 J. A. Komenský

 

 

Základná škola – Grundschule, Štóska 183, Medzev

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

Názov ŠVP (inovovaný)

Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

Názov ŠkVP (inovovaný)

ŠKOLA PRE KAŽDÉHO

ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna, plnoorganizovaná

Platnosť dokumentu

od 1. 9. 2015

Miesto vydania

Základná škola – Grundschule

Štóska 183

044 25 Medzev

 

 

 

Názov ŠVP (inovovaný)

Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

Názov ŠkVP (inovovaný)

ŠKOLA PRE KAŽDÉHO

ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

Stupeň vzdelania

ISCED 2

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna, plnoorganizovaná

Platnosť dokumentu

od 1. 9. 2015

Miesto vydania

Základná škola – Grundschule

Štóska 183

044 25 Medzev

 

 

 

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola – Grundschule

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Štóska 183, 044 25 Medzev

IČO: 355 44 201

Právna forma: rozpočtová organizácia

 

Riaditeľ školy: Mgr. Marek Kaleta

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP ISCED 1 (inovovaný) – Primárne vzdelávanie: Mgr. Beatrix Pospíšilíková

 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP ISCED 2 (inovovaný) – Nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Silvia Sabolová

 

www stránka:  zsmedzev.edupage.org                                         

e-mail: zsriaditel.medzev@gmail.com

Tel.: 0902 913 752

Zriaďovateľ:  Mesto Medzev

 

 

 

 

 

Adresa: Štóska 6 , 044 25 Medzev     Tel.: 055/4663105

e-mail: mesto@medzev.sk

 

Kontakty: JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od 01.09. 2015                   ..........................................................................

                                                                                                         Podpis riaditeľa školy

                                      

Záznamy úprav v ŠkVP

 

 

 

 

 Platnosť

Revidovanie

 

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

iŠkVP od

 

01. 09. 2015

 

Revidovanie

 

 

01.09.2016

Aktualizácia – šk.rok 2016 /2017

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

 

 

02.09.2017

Aktualizácia – šk.rok 2017/2018

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

 

 

03.09.2018

Aktualizácia – šk. rok 2018 / 2019

Schválené pedagogickou radou a radou školy

 

 

Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

iŠkVP od

 

01.09.2015

 

Revidovanie

 

01.09.2016

Aktualizácia – šk.rok 2016 /2017

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

 

02.09.2017

Aktualizácia – šk.rok 2017/2018

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

 

03.09.2018

Aktualizácia – šk. rok 2018 / 2019

Schválené pedagogickou radou a radou školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná charakteristika školy

 

 

 

Charakteristika a veľkosť školy

Základná škola – Grundschule (ďalej len škola) na ulici Štóskej 183 v Medzeve je plne organizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Predstavuje  inštitúciu, ku ktorej patrí školský klub detí a školská jedáleň.   Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov  pre:

 • primárne vzdelanie
 • nižšie stredné vzdelanie

V podmienkach našej školy sú vzdelávaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

- zaradenia do  špeciálnej triedy  pre žiakov s mentálnym postihom

- začlenenia v bežnej triede.

 

 Škola má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia  nemeckými osadníkmi.

Od školského roka 1993/1994 sa na  škole uskutočňuje projekt výučby jazyka národnostnej menšiny, t.j. nemecký jazyk sa vyučuje od 1. ročníka.

Škola sa nachádza v blízkosti mestskej komunikácie a neďaleko sa nachádza aj autobusová zastávka, čo umožňuje dochádzku aj žiakom z priľahlých obcí.

Kapacita školy je stanovená na cca. 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Vyučovanie je realizované v 28 triedach v 6 pavilónoch. V hlavnom pavilóne sídli okrem 2 tried, cvičnej kuchynky a počítačovej učebne vedenie školy, administratívne pracovisko a nachádza sa tu aj školská jedáleň. V pavilóne odborných učební prebieha vyučovanie fyziky a chémie, biológie, informatiky a cudzích jazykov. Zároveň sa tu nachádza aj školská knižnica.

Na športovanie využívajú žiaci telocvičňu, multifunkčné ihrisko a bežeckú dráhu.

Väčšina našich žiakov pokračuje v štúdiu na SOŠ a gymnáziách, a tomu prispôsobujeme aj zameranie našej školy (prehlbovanie jazykových a komunikačných zručností v materinskom jazyku, jazyku národnostnej menšiny a anglickom jazyku, výchova kultúrneho čitateľa a užívateľa informačných a komunikačných technológií, vedenie a podporovanie zdravého životného štýlu).

Naša škola poskytuje možnosť vzdelávať sa všetkým. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí sú na odporúčanie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a na žiadosť zákonných zástupcov integrovaní do bežných tried alebo sa vyučujú v špeciálnych triedach. Integračný program žiakov je podporovaný spoluprácou s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálnym pedagogicko-psychologickým centrom.

 

Športovo nadaní žiaci nájdu vytvorené vhodné podmienky na rozvíjanie týchto kompetencií a spôsobilostí  predovšetkým v bohatej krúžkovej činnosti, kde pre nich vytvárame také podmienky, aby mohli dôstojne reprezentovať našu školu v súťažiach a na podujatiach okresného, krajského i celoslovenského charakteru.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov zo sociálne  málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky.  Títo žiaci potrebujú viac času, aby získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku.

 

Charakteristika žiakov

Základnú školu navštevujú žiaci z Medzeva, Vyšného Medzeva, Štósu. Približne polovica žiakov je z málo podnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach.

Prijímanie do základnej školy sa uskutočňuje na základe § 19 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Pri prijímaní žiakov sa prihliada na školskú zrelosť žiakov.  O prijatí žiaka  rozhoduje riaditeľ školy. Veková skladba detí a žiakov  školy je  spravidla od 6 - 15 rokov.

 

Školský rok 2018 / 2019

Základná škola - Grundschule

Školský klub detí

Školská jedáleň

Počet tried: 28

Počet oddelení: 3

Počet potencionálnych

 stravníkov: 593

I.stupeň: 16

Počet žiakov: 74

 

II.stupeň: 12

 

Počet žiakov: 593

Počet žiakov na I. stupni: 348

Počet žiakov na II. stupni: 245

 

Žiaci

Chlapci: 315

Dievčatá: 278

Žiaci so ŠVVP: 5 (IVP) + 30 žiakov v 3 špeciálnych triedach

Dochádzajúci žiaci:

Vyšný Medzev

Štós

Jasov

Poproč

 

 

Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov.            V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29, Bocatiova 1. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti: primárnej  prevencie sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a  školy podporujúcej zdravie.

Pedagogický zbor školy tvoria  učitelia ročníkov  1 - 4, učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, špeciálni pedagógovia- učitelia v špeciálnych triedach, asistenti učiteľa a vychovávateľky školského klubu detí.

Pedagogickí zamestnanci pre primárne vzdelávanie sú členmi pedagogickej rady a súčasne aj členmi poradného orgánu MZ 1 – 4. Pedagogickí zamestnanci pre nižšie stredné vzdelávanie sú členmi pedagogickej rady a súčasne aj členmi poradných orgánov PK SJL a DEJ, PK CJ, PK PP, PK výchovy. Spolupracujú s výchovnými a poradenskými zariadeniami.

Škola zamestnáva učiteľov špecialistov: triednych učiteľov, výchovného poradcu, vedúcich metodických združení a predmetových komisií a tiež koordinátorov - environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, finančnej gramotnosti, školy podporujúcej zdravie a primárnej prevencie  sociálno-patologických javov. Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informácií v oblasti výchovy a poradenstva  pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych               a sociálnych potrieb. V prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.  Spolupracuje s  odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Materiálne a technicky chod školy zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci: ekonómka, personálna                a mzdová referentka, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upravovačky, pomocné sily v kuchyni, školník.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymedzenie všeobecných a  vlastných cieľov a poslania výchovy                         a vzdelávania

 

 

 

 

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania primárneho a nižšieho stredného vzdelávania

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť.

Všeobecné ciele a poslania výchovy:

• výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy;

• pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu;

• zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy,                                so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov;

• formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie;

• vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov;

• v spolupráci s rodičmi  vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných žiakov;

• zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

• zabezpečiť získavanie potrebných všeobecných vedomostí a zručností vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch;

• viesť žiakov k plneniu svojich práv a povinností a učiť ich niesť zodpovednosť za svoje správanie;

• rešpektovať individualitu a originalitu každého žiaka a viesť žiakov k vzájomnému chápaniu rozdielov jednotlivcov v spoločenstve ľudí;

• dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech;

• pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme;

•  poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní.

 

Zámermi primárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:

▪ vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií,

▪ podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

▪ vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť /vyberať a rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí a spolupráce,

▪ dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT,

▪ zvyšovať čitateľskú a finančnú gramotnosť,

zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na zameranie školy, rozvíjanie komunikatívnosti a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

 

V etape nižšieho stredného vzdelávania sú za kľúčové považované:

 

komunikačné spôsobilosti, matematická a finančná gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti /informačno-komunikačné technológie/, jazyková a čitateľská gramotnosť, spôsobilosť učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte                                 a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry .

 

 

Zámermi nižšieho stredného vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:

osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,

▪ mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,

▪ osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa (učiť sa učiť),

osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí a spolupráce,

▪ rešpektovať iných a mať zodpovedný vzťah k sebe a k svojmu zdraviu,

▪ naučiť sa kriticky myslieť,

▪ dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT,

▪ zvyšovať čitateľskú a finančnú gramotnosť,

zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na zameranie školy, rozvíjanie komunikatívnosti a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

 

V etape nižšieho stredného vzdelávania sú za kľúčové považované:

 

komunikačné spôsobilosti, matematická a finančná gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti /informačno-komunikačné technológie/, jazyková a čitateľská gramotnosť, spôsobilosť učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte                                 a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry .

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania

Naša škola je zameraná na poskytovanie vzdelávania tak, aby žiaci dokázali potrebné vedomosti a zručnosti správne využiť v každodennom živote. Poslanie výchovy realizujeme s cieľom, aby náš absolvent bol usilovný, samostatný, svedomitý a čestný.

Naším cieľom je, aby náš absolvent svojím vystupovaním a pôsobením reprezentoval dobré meno školy, bol schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, bol schopný pochopiť a hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine i spoločnosti. Ďalej aby dokázal uzatvárať kompromisy, vyhľadávať, hodnotiť, využívať a spracovávať pri učení rôzne zdroje informácií.

Zámerom je vychovať absolventa, ktorý je schopný presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, dobre ovládajúceho svoj materinský jazyk a dva svetové jazyky, vnímajúceho umenie                  i dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín. 

Naším cieľom je vychovať absolventa, ktorý si je vedomý svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v profesijnom prostredí a je schopný niesť zodpovednosť za svoje správanie a svoj život.

Školský vzdelávací program kladie s ohľadom na naše ciele a zameranie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. Sústreďuje sa na rozvoj komunikatívnych schopností, čitateľskej a jazykovej gramotnosti.  

 

Špecifiká vlastného zamerania

 

1. Prehlbovanie jazykových a komunikačných zručností

 

Potrebu a význam kvalitného jazykového vzdelávania si uvedomuje každý, kto chce zvyšovať svoje šance na možnosti ďalšieho štúdia, v uplatnení s na trhu práce alebo chce zvyšovať svoju mobilitu v osobnom živote.

 

Toto špecifikum sa odzrkadľuje v dlhodobej tradícii  vo vyučovaní nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja  a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo 5 škôl na území Slovenskej republiky so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka ako jazyka národnostnej menšiny. Vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia, a to v takom rozsahu, aby žiaci deviateho ročníka boli schopní úspešne absolvovať jazykovú skúšku „Sprachdiplom DSD I“ na jazykovej úrovni B1 podľa SERR. Ako ďalší cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk.

S cieľom zabezpečiť žiakom kvalitné jazykové vzdelanie realizujeme v našej škole nasledovný model vyučovania cudzích jazykov:

 

Nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny:

ISCED 1

1. ročník (3 hodiny), 2. ročník (4 hodiny), 3. ročník (3 hodiny), 4. ročník (2 hodiny)

ISCED 2

5. ročník (5 hodín), 6. ročník (5 hodín), 7. ročník (4 hodiny), 8. ročník (5 hodín), 9. ročník (5 hodín).

 

Od 3. až do 9. ročníka sa títo žiaci učia ako druhý cudzí jazyk anglický jazyk (3 hodiny týždenne).

 

Nemecký jazyk v triedach s var. SJL:

ISCED 2 5. ročník (1 hodina), 7.ročník (2 hodiny), 8. ročník (2 hodiny), 9. ročník (2 hodiny)

 

Od 3. až do 9. ročníka sa títo žiaci učia ako prvý cudzí jazyk anglický jazyk (3 hodiny týždenne).

 

 

 

 

2. Zdravý životný štýl

 

Podpora zdravia a zdravého životného štýlu má v dnešnej spoločnosti nedoceniteľný význam. Aj preto je naším cieľom zapájať žiakov do pohybových aktivít a podporovať činnosť športových krúžkov.  Efektívne využívať športové ihriská v areáli školy, bežeckú dráhu a doskočisko.

Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) vyhlasujeme tematické dni zamerané na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zdravých nátierok.

Konkrétne akcie:

Hygiena školského prostredia, pitný režim, zmysluplné využívanie voľného času žiakov, ponuka činnosti záujmových krúžkov, preventívny protidrogový program, plavecké kurzy, lyžiarsko-výcvikové kurzy, školy v prírode, besedy, Svetový deň výživy, Beh víťazstva, Medzitriedne futbalové, florbalové alebo hádzanárske turnaje a pod.

 

3. Environmentálna výchova

 

Cieľom environmentálnej výchovy je pestovať u žiakov na racionálnom a emocionálnom základe úctu a lásku k prírode, životnému prostrediu, k ľuďom a životu. Samozrejme ich aj viesť k priamej účasti     na ochrane životného prostredia a rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov i prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (Zber SABI viečok, vrchnákov z plastových fliaš, starého papiera, Deň Zeme – aktivity).

 

4. Výchova kultúrneho čitateľa, diváka a užívateľa informačných a komunikačných technológií

 

Cieľom školy je u žiakov vypestovať kladný vzťah ku kultúrnym tradíciám nášho národa, upevniť pozitívny vzťah k čítaniu, k beletrii i odbornej literatúre. (Podpora činnosti žiackej knižnice, pravidelné relácie k významným výročiam, návšteva štátneho divadla, recitačné a spevácke súťaže, Literárna kaviareň v spolupráci s lokálnym umelcom Helmutom Bistikom,)

 

 

 

Pedagogické stratégie

Na dosiahnutie cieľov vo výchovno – vzdelávacom procese každý vyučujúci volí rozmanité formy a metódy práce, ktoré aktivizujú žiakov a  podnecujú  ho k tvorivosti.

Pedagogické stratégie našej školy sú zamerané na získavanie jazykových zručností v aktívnom prostredí, tvorbu a prezentáciu individuálnych a skupinových  projektov, riešenie problémových úloh, využívanie IKT,.  V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu uprednostňujeme praktické učenie                 pred teoretickým.

Podporujeme vyučovanie pomocou modernej didaktickej techniky, diskusie, samostatné projekty             a tvorbu prezentácií, praktickú výučbu. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, aktivitu, samostatnosť. Rozvoj osobnosti žiaka budeme realizovať podporou individuálnych schopností. Žiakom so ŠVVP sa venovať výchovná poradkyňa a aj asistenti učiteľa.

Najčastejšie využívané formy práce: výučba v odborných učebniach, žiackej knižnici,  rozmanitom prostredí, individuálne a skupinové vyučovanie, exkurzie, športové aktivity, kurzy, zahraničné exkurzie alebo pobyty.

Budeme si všímať, vyhľadávať talenty v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ich. Dôraznejšie budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedome zvládnutie učiva. Budeme sa orientovať                 na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie ich vnútornej motivácie.

 

Dlhodobé, školské a ročníkové projekty

 

 

 

 

 

Živé sochy

Projekt zameraný na dodržiavanie  ľudských práv, podporovaný Ministerstvom kultúry SR.

 

Zusammenleben / Spolužitie

Ide o pravidelne sa opakujúci projekt, ktorý je zameraný na multikulturálne spolunažívanie obyvateľov krajín EÚ, financovaný a organizovaný v spolupráci s ZfA / Zentralstelle                                         für Auslandsschulwesen /.

 

Metóda CLIL

Ide o spoluprácu s Goethe inštitútom v Bratislave, ktorá je zameraná na využívanie metódy CLILL                     vo vyučovaní nemeckého jazyka. Na tomto projekte sa spolupodieľa aj firma Volkswagen.

 

Škola podporujúca zdravie

Tento projekt je sústredený na osvetovú činnosť v oblasti zdravia, zdravej výživy, zdravého životného štýlu, na skrášľovanie životného prostredia, environmentálnu výchovu a humanizáciu medziľudských vzťahov. Naše tradičné podujatia sú: Zdravý úsmev, Beh víťazstva, Deň zdravých nátierok, Deň jablka, Varíme si bylinkové čaje, Zber papiera, Zber batérií.

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie.

Vianočná a májová kvapka krvi . v spolupráci s mobilnou transfúznou stanicou.

Protidrogové programy, ktoré sa realizujú s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického porade.

 

Deň zdravých nátierok / Deň jablka

 

Cieľom je propagovať zdravý životný štýl v oblasti stravovania. Hlavným cieľom je aj výmena vzájomných receptov a skúsenosti a upevňovanie priateľských vzťahov medzi žiakmi jednotlivých tried a ročníkov.

 

Vianočná burza

 

Tento každoročný projekt má charitatívny rozmer, nakoľko žiaci celej školy darujú svoje hračky, šatstvo, obuv, knihy alebo darčekové predmety do burzy, kde sú následne ponúkané za symbolické sumy žiakom i obyvateľom mesta. Výťažok z tejto burzy je každoročne odovzdaný na liečbu detských pacientov s onkologickými ochoreniami.

 

Deň Zeme

 

Ide o projekt zameraný na ochranu životného prostredia v kombinovanej forme cyklu prednášok, prezentácií projektov k téme a praktickej činnosti (zbieranie odpadkov v areáli školy i v meste, tvorba plagátov, a pod.).

 

Beh víťazstva

 

Aj tento projekt propaguje zdravý životný štýl s cieľom rozhýbať čo najviac žiakov a mládeže v meste. Organizuje ho škola v spolupráci s Ing. Plachým každoročne dňa 8.5.

 

Literárna kaviareň

 

Projekt je zameraný na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v spojení s umením. Uskutočňuje sa v Galérii Café v spolupráci s miestnym umelcom H. Bistikom.

 

Ročníkové projekty sa realizujú počas školského roka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých predmetov.

 

 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi je mimoriadne významná pre školu, verejnosť a dobré meno školy. Najtesnejšia je samozrejme spolupráca s Rodičovskou radou ako samostatným právnym subjektom, ktorého príjmy tvoria príspevky rodičov našich žiakov a príspevok 2% zo zaplatenej dane. Predseda Rodičovskej rady zvoláva zasadnutia triednych dôverníkov, ktoré sa spravidla uskutočňujú pred rodičovskými združeniami. Rodičovské združenia sú pravidelne vedením školy organizované trikrát v roku, a to buď formou triednych aktívov alebo konzultačných hodín. Na týchto stretnutiach sú rodičia informovaní o činnosti školy, o problémoch školy všeobecne a samozrejme aj o individuálnych výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí.

Rodičia dostávajú informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí aj prostredníctvom žiackych knižiek, virtuálnej knižnice, triednych aktívov, prípadne osobne, či telefonicky po dohode s triednym učiteľom.

Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach a v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje s Metodicko- pedagogickými centrami Košice a Prešov.

 

 

 

Spolupráca s organizáciami v meste a na Slovensku:

 

MsK

Výchovné koncerty a kultúrne podujatia

KNS v Medzeve

Spolupráca pri prehlbovaní jazykových a komunikačných zručností, organizácia spoločných projektov, súťaží

KNS v Košiciach

Spolupráca pri prehlbovaní jazykových a komunikačných zručností našich žiakov , organizácia spoločných projektov, Kinderwerkstatt

 

Mestský úrad – zriaďovateľ školy

Vzájomná spolupráca pri riadení a činnosti školy

ZUŠ

Spoločensko-kultúrne podujatia

Agro-milk

Pomoc pri ochrane životného prostredia

MPC – Prešov, Košice

Pedagogická činnosť

Mestská hvezdáreň

Prednášky a spoločné projekty, výstavy a prezentácie, pozorovanie oblohy

MŠ v Medzeve

Úzka spolupráca pri zaškoľovaní detí pred nástupom do 1. ročníka

CPPP, ŠPPP

Pomoc pri diagnostike a rediagnostike žiakov so ŠVVP.

 

 

Profil absolventa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej ročníka. Dokladom o získanom vzdelaní               1. stupňa je vysvedčenie, na ktorom sa do doložky uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie“. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania.

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, finančnej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

 

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak  úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného ročníka nižšieho stredného stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní  nižšieho stredného stupňa je vysvedčenie, na ktorom do doložky sa uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.

Profil absolventa, vzdelanostný model je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa               do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

 

 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho /primárneho/ vzdelávania  absolventi nižšieho stredného vzdelávania majú mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

▪ spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

- absolvent je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabá stránky,

- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v konkrétnych životných situáciách,

- dosiahne základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa,

▪ sociálne komunikačné spôsobilosti

- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikatívnosti,

- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa adekvátne uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom v čítanej i počutej podobe,

▪ spôsobilosť riešiť problémy

- absolvent má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie,

- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie argumentmi, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných,

▪ spôsobilosti občianske

- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo,

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti,

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,

▪ spôsobilosti sociálne a personálne

- - dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,

- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,

- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,

- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele,

▪ spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu,

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

 

spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia, finančnej gramotnosti a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov IKT v iných predmetoch,

 

▪ spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

- navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť plánovať a riadiť prácu.

 

 

Východiská zvýšenia kvality výchovy a vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri sebahodnotení sa opierame o SWOT analýzu, ktorá nám poskytuje odpovede na otázky, kde sa škola nachádza, aká je, aké sú jej silné a slabé stránky, aké sú možnosti a riziká jej ďalšieho rozvoja, SWOT analýza je i východiskom pre koncipovanie koncepcie jej rozvoja.

 

Silné stránky školy:

 

- progresivita pri modernizácii odborných učební

- vynikajúce výsledky v súťažiach v nemeckom jazyku

- vynikajúce športové úspechy

- výučba nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny od 1. ročníka, vzdelávanie žiakov                        v cudzom jazyku – anglický, nemecký jazyk - zvýšená hodinová dotácia

- mimo vyučovacia činnosť školy, starostlivosť o nadaných žiakov

- ponuka záujmových krúžkov

- technické vybavenie školy

- počítačová gramotnosť  absolventov školy

- IKT vybavenie školy (počítačové učebne, učebne s interaktívnymi tabuľami, triedy                                               s dataprojektormi)

- zaujímavá a pestrá činnosť školského klubu detí

- estetická úprava interiéru a exteriéru školy.

 

 

 

 

 

 

 

Slabé stránky školy vidíme hlavne :

 

- výsledky práce so žiakmi s poruchami správania

- výsledky žiakov zo sociálno-znevýhodneného prostredia

- postavenie učiteľa v spoločnosti

- nezáujem rodičov o dieťa a školu

- rastúca agresivita zo strany žiakov

- obmedzené možnosti školy v rámci jej priestorovej kapacity.

 

 

Školu ohrozuje:

 

- nepriaznivý demografický vývoj a pokles počtu žiakov

- nárast počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- nedostatočná motivácia na výkon učiteľského povolania

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy

- nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektov, nákup učebných pomôcok, odmeňovanie zamestnancov školy

 

Najväčšie príležitosti pre školu vidíme:

 

- dobré personálne, materiálno- technické podmienky pre vzdelávanie žiakov,

- snaha učiteľov o kontinuálne vzdelávanie,

- využitie športových zariadení na verejné účely,

- projekty EÚ.

 

 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

 1.  

 

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami                                   a spôsobilosťami. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov budeme postupovať podľa platného Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1zákona č. 596/2003.  V 1. – 4. ročníku budú žiaci klasifikovaní známkami.  Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami:

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný. Taktiež  bude rozvíjať u žiakov správnu sebareflexiu i hodnotenie navzájom.

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka  budeme posudzovať získané kompetencie v súlade so školským vzdelávacím programom.

 

 

Hodnotíme a klasifikujeme:

 • komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere)
 • jazykové schopnosti
 • manuálne zručnosti a ich využitie
 • umelecké a psychomotorické schopnosti
 • analýzy problémov a schopnosti ich riešenia.

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:

▪ priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,

▪ celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností                    a návykov vo vyučovacom predmete.

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

 • sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
 • sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
 • rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
 • analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
 • konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov sa učiteľ bude riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. Budeme dbať na to, aby sme hodnotením nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov                       so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí                              od hodnotenia správania.

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov bude hodnotená na základe týchto techník:

 • pozorovanie (hospitácie),
 • rozhovor,
 • sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
 • hodnotenia výsledkov kvality  plnenia  osobných úloh zamestnancov
 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
 • individuálne hodnotenie mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti na základe všeobecných kritérií prehodnotených a prijatých pedagogickou radou,
 • v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch sú   

 pedagogickí zamestnanci jedenkrát ročne hodnotení vedúcim zamestnancom.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

 

 Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní:

 

 • na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných 

a komunikačných technológií,

 • na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného    

pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca,

 • na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej

gramotnosti na I. a II. stupni,

 • na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových

spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,

 • na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne                                  s poruchami správania),

 

Hodnotenie školy

Na hodnotenie školy používame rozhovor triednych učiteľov, učiteľov, vedenia školy s rodičmi,                  na plenárnom zasadnutí rodičov, triednych zasadnutiach a iných podujatiach školy.

Akceptujeme návrhy a pripomienky žiakov a rodičov prednesené a tlmočené zamestnancom školy.

Cieľom hodnotenia je:

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,

-  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na:

 • konštatovanie úrovne stavu,

-     zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Monitorujeme pravidelne:

 • podmienky na vzdelávanie,
 • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
 • prostredie – klímu školy,
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania,
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výsledky vzdelávania,
 • úroveň výsledkov práce školy.

 

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,
 • kvalita výsledkov.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • dotazníky pre žiakov a rodičov,
 • dotazníky pre absolventov školy, 
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie oblasti a začlenenie prierezových tém

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, a tým aj kooperáciu v rámci jednotlivých predmetov.

 

  Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety ŠVP pre primárne vzdelávanie

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

PREDMETY

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

JAZYK NÁRODNOSTNEJ MENŠINY A LITERATÚRA

JAZYK  NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

 – NEMECKÝ JAZYK

 

 

 

CUDZÍ JAZYK

  1. CUDZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

INFORMATIKA

 

ČLOVEK A PRÍRODA

   PRVOUKA

PRÍRODOVEDA

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

PRVOUKA

VLASTIVEDA

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA /

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

ČLOVEK A SVET PRÁCE

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

PREDMETY

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

JAZYK NÁRODNOSTNEJ MENŠINY A LITERATÚRA

JAZYK  NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

 – NEMECKÝ JAZYK

 

 

 

CUDZÍ JAZYK

  1. CUDZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK

  2. CUDZÍ JAZYK – NEMECKÝ JAZYK

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

INFORMATIKA

 

ČLOVEK A PRÍRODA

FYZIKA

CHÉMIA

BIOLÓGIA

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

DEJEPIS

GEOGRAFIA

OBČIANSKA NÁUKA

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA /

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

ČLOVEK A SVET PRÁCE

TECHNIKA

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

 

 

Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho a nižšieho stredného vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov, ako formu projektu alebo ako kurz. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej témy je použitie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.

Na úrovni primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program                       do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Multikultúrna výchova

Dopravná výchova

Ochrana človeka a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získal a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu.

V tejto prierezovej téme sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove.

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova a občianska náuka. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

 

Environmentálna výchova

Prelína sa všetkými predmetmi. Začlenila sa predovšetkým do predmetov prírodoveda, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, biológia, etická výchova, ale aj do krúžkovej činnosti.

Cieľom je prispieť k rozvoju žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich – chrániť rastliny, zvieratá, zberové aktivity.

 

Mediálna výchova

V súčasnosti sú žiaci vo veľkej miere vystavení vplyvom médií. Veľkej obľube sa tešia televízia                        a internet. Nie každý žiak dokáže selektovať obsah a kvalitu elektronických a printových médií, preto sa do popredia čoraz viac dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „ mediálneho sveta“ a primerane veku sa v ňom orientovali.

Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť žiakov primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická výchova, občianska náuka, informatická výchova, informatika, slovenský jazyk, cudzie jazyky a pod.

 

Multikultúrna výchova

Je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad, že sa čoraz viac aj v živote dostanú                         do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr. Dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby seba vyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu, zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať.

Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou. V tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup                    ku všetkým žiakom pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.

Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov – dejepis, občianska náuka, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova, slovenský jazyk a literatúra.

 

Dopravná výchova

Učivo dopravnej výchovy je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole postupne pripraviť deti na samostatný pohyb                 v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Je potrebné však mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Prierezová téma je zahrnutá do tematických plánov jednotlivých predmetov.  

Ciele dopravnej výchovy sú pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec), pozorovať okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy                 na bicykli.

Ochrana človeka a zdravia

Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných foriem vyučovania – I. stupeň didaktické hry, II. stupeň účelové cvičenie – teoretická a praktická časť, pričom sa realizuje 2-krát v školskom roku.

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané                na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a okolie.

Cieľom prierezovej témy je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia  a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaobrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu                   na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky:

a) Riešenie mimoriadnych udalosti – civilná ochrana.

b) Zdravotná príprava.

c) Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana.

d) Dopravná výchova.

e) Výchova k bezpečnému správaniu.

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov- komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov                              a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj                          v mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím IKT.

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách                       a tematicko výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov.

 

 

 

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti

 

 

 

 

 

 

Základný dokument pre tvorbu metodiky implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti bol aktualizovaný  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený ako Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2.

NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti                     na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. „ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík., sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.

Jeden z možných prístupov spočíva v analýze výučby a nájdení prvkov finančnej gramotnosti                 u každého učiteľa, ktoré vo vyučovaní presadzuje už teraz. Následne zameranie sa na prvky, ktoré je možné začleniť  do daného predmetu.

 

 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti pre prvý stupeň základnej školy

 

Výchovno – vzdelávací proces na prvom stupni základnej školy je spravidla realizovaný jedným vyučujúcim. Implementácia finančnej gramotnosti je preto jednoduchšia. Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť a uplatniť medzipredmetové vzťahy:

 

Prvý ročník

 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20

Etická výchova – Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch

 

Druhý ročník

 

Slovenský jazyk a literatúra – Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu, Rozhovor

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

Etická výchova – Riešenie problémov – klamstvo, kradnutie, podvádzanie, ohováranie

 

 

Tretí ročník

 

Slovenský jazyk a literatúra – Reklama, Diskusia, Vyjadrenie vlastnej túžby, Inzerát, Porekadlo, Príslovie, Ľudové rozprávky

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh, Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Prírodoveda – Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov

Vlastiveda – Reliéf – mince

Etická výchova – Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov – darovania, delenie

 

 

 

 

 

Štvrtý ročník

 

Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia, Názor

Matematika – Násobenie a delenie. Sčítanie a odčítanie. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel                   v obore do 10 000. Riešenie aplikačných úloh. Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.

Prírodoveda – Zdroje elektrickej energie, význam elektrickej energie pre človeka.

Pracovné vyučovanie – Papier a kartón. Elektrický obvod. Zdroje elektrickej energie.

Výtvarná výchova – Podnety rôznych oblastí poznávania sveta.

Etická výchova – Reálne a zobrazené vzory. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy.

Informatická výchova – Informácie okolo nás. Prezentovanie výsledkov vlastnej práce, ochrana osobných údajov.

 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti pre druhý stupeň základnej školy

 

Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na finančné vzdelávanie               na prvom stupni základnej školy. Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:

 

Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia, Argument, E-mail, Plagát, Inzerát, Reklama, Polemika, Úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť, Poštový peňažný poukaz

Matematika - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh, Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, Počtové výkony s desatinnými číslami, Percentá, Počtové výkony s celými číslami, Pravdepodobnosť, Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, Grafy

Informatika – Informácie okolo nás, Vyhľadávanie informácií – komunikácia prostredníctvom IKT, Počítačová kriminalita, Legálnosť programov, Autorské práva

Fyzika – Iné zdroje energie

Geografia – Austrália, Amerika, Afrika, Ázia, Slovensko – zameranie na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, environmentálne problémy

Občianska náuka – Moja škola, Štát a právo, Trestné právo, Ekonomický život spoločnosti

Etická výchova - Ekonomické hodnoty a etika, Pozitívne vzory správania, Masmediálne vplyvy, Dobré meno a pravda ako etické hodnoty, Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine, Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom.

Finančné vzdelávanie je možné realizovať aj v rámci krúžkovej činnosti, v aktivitách ŠKD a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie štandardy a Učebné plány

 

 

 

Vzdelávacie štandardy a Učebné osnovy

 

Vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho časového intervalu – ročníka, stupňa. Tieto požiadavky sú formulované ako kompetencie, v ktorých sú obsiahnuté vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných cieľov, výkonové požiadavky                   a vymedzený rámcový učebný obsah.

Vzdelávacie štandardy je nevyhnutné chápať ako základné východisko k mnohostranne chápanej výučbe, preto výučbu nemožno redukovať len na ich mechanické plnenie. Predstavujú dôležitý podklad na realizáciu osobného plánovania, tvorby špecifickej stratégie a taktiky                  na výučbu jednotlivých predmetov, pričom je nevyhnutná kognitívna pestrosť  a vytváranie panorámy myšlienkových možností žiakov. Z hľadiska vymedzeného učebného obsahu je kľúčovým prvkom uvedomovanie si pojmov, vzťahov medzi nimi. Následne je žiaduce tieto pojmy a vzťahy medzi nimi spolu s funkčnými faktami názorne zobrazovať do pamäťových myšlienkových máp, ktoré sa potom stávajú základným prostriedkom efektívnejšieho upevňovania a systematizácie nadobudnutých kompetencií žiakov.

Stanovené štandardy si učitelia môžu viac špecifikovať s prihliadnutím na aktuálne kognitívne schopnosti svojich žiakov. Vzdelávací  štandard treba chápať  v tom zmysle, že    žiak

nemá byť pasívnym aktérom výučby a konzumentom hotových poznatkov, ktoré si má len zapamätať a následne zreprodukovať, ale aj vytvárať ich v aktívnej činnosti.

 

Nižšie stredné vzdelávanie

 

Školský rok 2015/2016

 

5. ročník / var 1 /– učebné osnovy pre predmety matematika, dejepis a telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

5.ročník / var2 / učebné osnovy pre predmety  telesná a športová výchova sú totožné                                  so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Je zaradený ako nový predmet v súlade so zameraním školy.

5.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmety matematika a telesná a športová výchova

sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na rozvíjanie jazykových zručností s cieľom postupnej prípravy žiakov na jazykovú skúšku v deviatom ročníku.

Učebné osnovy ostatných predmetov sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 

 

 

 

 

Školský rok 2016/2017

 

5.ročník /var 1 /  - ako v školskom roku 2015/2016

5.ročník / var 2 / - / učebné osnovy pre predmety  slovenský jazyk a literatúra, matematika a telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

5.ročník / var NEJ / - ako v školskom roku 2015/2016

6. ročník/ var 1 / – učebné osnovy pre predmety  matematika,  biológia, dejepis, geografia  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.  

6.ročník / var 2 / - učebné osnovy pre predmety  matematika,   dejepis  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Je zaradený ako nový predmet v súlade so zameraním školy.

6.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet matematika sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 

Školský rok 2017/2018

 

5.ročník / var SJL /- učebné osnovy pre predmety matematika, dejepis sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú  vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Je zaradený ako nový predmet v súlade so zameraním školy.

5.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na rozvíjanie jazykových zručností s cieľom postupnej prípravy žiakov na jazykovú skúšku v deviatom ročníku.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

6.ročník / var SJL / - učebné osnovy  pre predmety matematika, biológia, dejepis, geografia sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

6.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet  matematika, nemecký jazyk sú totožné                          so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

7.ročník / var SJL / -  učebné osnovy pre predmet matematika, geografia,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Škola ho ponúkla žiakom z rámca voliteľných hodín ako druhý cudzí jazyk a to rozsahu  2 dve hodiny týždenne.

 

7.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk, matematika, geografia,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

8.ročník / var /SJL / - podľa ŠkVP platného od 1.9.2008

8.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk, matematika,  sú totožné                            so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú v nemeckom jazyku zamerané na rozvíjanie jazykových zručností s cieľom postupnej prípravy žiakov na jazykovú skúšku v deviatom ročníku.

9. ročník / var SJL / - podľa ŠkvP platného od 1.9.2008 / navýšená hodina DEJ /

9.ročník / var NEJ / - - učebné osnovy pre predmet slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk ,

matematika, sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie učiva s cieľom pripraviť žiakov na testovanie deviatakov a na jazykovú skúšku. Informatika je pridaná 1 hodina z voliteľných hodín.

 

 

 

Školský rok 2017/2018

 

5.ročník / var SJL /- učebné osnovy pre predmety matematika, dejepis sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú  vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Je zaradený ako nový predmet v súlade so zameraním školy.

5.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na rozvíjanie jazykových zručností s cieľom postupnej prípravy žiakov na jazykovú skúšku v deviatom ročníku.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

6.ročník / var SJL / - učebné osnovy  pre predmety matematika, biológia, dejepis, geografia sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na rozvíjanie jazykových zručností s cieľom postupnej prípravy žiakov na jazykovú skúšku v deviatom ročníku.

6.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet  matematika, nemecký jazyk sú totožné                        so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a  upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

7.ročník / var SJL / -  učebné osnovy pre predmet matematika, geografia,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia sú zamerané na upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Škola ho ponúkla žiakom z rámca voliteľných hodín ako druhý cudzí jazyk a to rozsahu  2 dve hodiny týždenne.

7.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk, matematika, geografia,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

8.ročník / var /SJL / - podľa ŠkVP platného od 1.9.2008

8.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk, matematika,  sú totožné                            so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané                 na upevňovanie a prehlbovanie učiva.

9. ročník / var SJL / - podľa ŠkvP platného od 1.9.2008 / navýšená hodina DEJ /

9.ročník / var NEJ / - - učebné osnovy pre predmet slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk ,

matematika,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie učiva s cieľom pripraviť žiakov na testovanie deviatakov a na jazykovú skúšku. Informatika je pridaná 1 hodina z voliteľných hodín.

 

 

Školský rok 2018 / 2019

 

5.ročník / var SJL /- učebné osnovy pre predmety matematika, dejepis sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú  vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Je zaradený ako nový predmet v súlade so zameraním školy.

5.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na rozvíjanie jazykových zručností s cieľom postupnej prípravy žiakov na jazykovú skúšku v deviatom ročníku.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

6.ročník / var SJL / - učebné osnovy  pre predmety matematika, biológia, dejepis, geografia sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

6.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet  matematika, nemecký jazyk sú totožné                          so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané                  na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

7.ročník / var SJL / -  učebné osnovy pre predmet matematika, geografia,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Škola ho ponúkla žiakom z rámca voliteľných hodín ako druhý cudzí jazyk a to rozsahu  2 dve hodiny týždenne.

7.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk, matematika, geografia,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie a upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

 

 

 

8.ročník / var /SJL / - učebné osnovy pre predmet matematika sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na upevňovanie učiva.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Škola ho ponúkla žiakom z rámca voliteľných hodín ako druhý cudzí jazyk a to rozsahu  2 dve hodiny týždenne.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

8.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk, matematika  sú totožné                            so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané             na prehlbovanie učiva s cieľom pripraviť žiakov na testovanie deviatakov a na jazykovú skúšku.

Učebné osnovy pre ostatné  predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

9. ročník / var SJL / - podľa ŠkvP platného od 1.9.2008 / navýšená hodina DEJ /

9.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk ,

matematika,  sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré sú zamerané na prehlbovanie učiva s cieľom pripraviť žiakov na testovanie deviatakov a na jazykovú skúšku. Informatika je pridaná 1 hodina z voliteľných hodín.

    

Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie variant 1

 / od šk. roka 2016 / 2017 variant SJL

       

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Rámcový učebný plán

Školský učebný plán

Počet hodín 1.- 4.

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč

spolu 1.- 4.

voliteľné

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

26

10

9

9

9

37

11

Anglický jazyk

6

0

0

3

3

6

0

               

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

3

2

2

1

1

6

3

Vlastiveda

3

0

1

1

1

3

0

Človek a hodnoty

Náboženstvo

4

1

1

1

1

4

0

Matematika a práca s informáciami

Matematika

14

4

4

4

4

16

2

Informatická výchova

3

0

1

1

1

3

0

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

0

0

0

1

1

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

2

2

2

2

8

4

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

8

2

2

2

2

8

0

 

spolu:

76

22

23

25

26

96

20

               
                 

Povinné hodiny spolu

76

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzí jazyk – anglický jazyk sa v školskom roku 2018 / 2019 nevyučuje v skupinách do 17 žiakov                (z dôvodu odmietnutia pracovnej ponuky kvalifikovaným učiteľom anglického jazyka týždeň                  pred začiatkom školského roka) a informatická výchova sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov.

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov.

4. Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie  predmetov slovenský jazyk,  prírodoveda,

    výtvarná  výchova a matematika.

5.  Žiaci, ktorí nemali v 1. a 2. ročníku cudzí jazyk majú v  3. ročníku cudzí jazyk - anglický jazyk. 

6. Disponibilné hodiny sú využité na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov zaradených

    do štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

 

          Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie variant NEJ

          od školského roka 2016 / 2017

 

     

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Rámcový učebný plán

Školský učebný plán

Počet hodín 1.- 4.

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč

spolu 1.- 4.

voliteľné

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

21

8

8

7

7

30

9

Jazyk národnostnej menšiny -

Nemecký jazyk

21

5

5

6

5

21

0

Anglický jazyk

6

0

0

3

3

6

0

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

3

1

1

1

1

4

1

Vlastiveda

3

0

1

1

1

3

0

Človek a hodnoty

Náboženstvo

4

1

1

1

1

4

0

Matematika a práca s informáciami

Matematika

14

4

4

3

3

14

0

Informatická výchova

3

0

1

1

1

3

0

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

0

0

0

1

1

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

8

2

2

2

2

8

0

 

spolu:

92

23

25

27

27

102

10

               
                 

Povinné hodiny spolu

92

             

Voliteľné hodiny

10

             

Hodiny spolu

102

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzí jazyk (nemecký) a informatická výchova  sa vyučujú v skupinách  do 17 žiakov. Cudzí jazyk – anglický jazyk sa v školskom roku 2018 / 2019 nevyučuje v skupinách do 17 žiakov (z dôvodu odmietnutia pracovnej ponuky kvalifikovaným učiteľom anglického jazyka týždeň pred začiatkom školského roka).

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov

4. Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie  predmetov  slovenský jazyk,  prírodoveda.

5. Disponibilné hodiny sú využité na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov zaradených

    do štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

 

Školský rok 2015/2016

 

 

 

 

 

Školský rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2018 /2019

 

 

 

 

Poznámky/ var.SJL/

 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzí jazyk (nemecký), informatická výchova a technika sa vyučujú v skupinách  do 17 žiakov. Cudzí jazyk – anglický jazyk sa v školskom roku 2018 / 2019 nie vo všetkých triedach vyučuje v skupinách    do 17 žiakov (z dôvodu odmietnutia pracovnej ponuky kvalifikovaným učiteľom anglického jazyka týždeň pred začiatkom školského roka).

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov.

4. Disponibilné hodiny sme využili v jednotlivých variantoch na posilnenie  predmetov  slovenský jazyk,  matematika, biológia, dejepis, geografia, nemecký jazyk, informatika – viď RUP pre jednotlivé varianty.

5. Disponibilné hodiny sú využité na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov zaradených

    do štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky/ var.JNM/

 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzí jazyk (nemecký), informatická výchova a technika sa vyučujú v skupinách  do 17 žiakov. Cudzí jazyk – anglický jazyk sa v školskom roku 2018 / 2019 nie vo všetkých triedach vyučuje v skupinách    do 17 žiakov (z dôvodu odmietnutia pracovnej ponuky kvalifikovaným učiteľom anglického jazyka týždeň pred začiatkom školského roka).

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov.

4. Disponibilné hodiny sme využili v jednotlivých variantoch na posilnenie  predmetov  slovenský jazyk,  matematika, biológia, dejepis, geografia, nemecký jazyk, informatika – viď RUP pre jednotlivé varianty .

5. Disponibilné hodiny sú využité na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov zaradených

    do štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria