Navigácia

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

ZO OZ PŠaV pri ZŠ- Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev
Číslo: 73-1016-806 , IČO: 42250846
Zastúpená: Ing. Buzgovou Alenou
(ďalej odborová organizácia)
a
ZŠ- Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev
IČO: 35544201
Zastúpená: Mgr. Marekom Kaletom – riaditeľom školy
(ďalej zamestnávateľ)

nasledovne:

                                                                              PRVÁ ČASŤ
                                                                       Úvodné ustanovenia

 

                                                                                      Článok 1

                                    Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

 

1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.


2) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie
a zamestnávateľa označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka „KZ“,
namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme skratka „OVZ“ a namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
na rok 2021 skratka „KZVS“.

 

                                                                                     Článok 2

                                                     Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

 

1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 a § 232 ZP, ako svojho zmluvného partnera na
uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva
zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy
spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

 

                                                                                    Článok 3

                                                Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

1) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne
vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.


2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom
pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu
o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej činnosti.


3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Platnosť KZ je až do uzatvorenia novej KZ.

 

                                                                                   Článok 4


                                                                       Zmena kolektívnej zmluvy

 

1) KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na
zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú
sa v poradí v akom sú uzatvorené.


2) Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne) ustanovenia
KZ, ak to ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú
finančné nároky, a to v závislosti od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu
po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

 

                                                                                      Článok 5

                                                                   Archivovanie kolektívnej zmluvy

 

Zmluvné strany uchovávajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

                                                                                     Článok 6

                                                   Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

Kolektívna zmluva bude prístupná a zverejnená zamestnancom na webovej stránke školy
/ www.zsmedzev.edupage.org / a tiež v jednej kópii na verejne prístupnom mieste do 15 dní od podpisu.

 

                                                                                 DRUHÁ ČASŤ

                                Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

                                                                                      Článok 7


                                                                    Príplatky, odmeny, náhrady


Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príplatok:
a/
Podľa Zákona 553/2003 v znení zmien od 1.9.2019 podľa §13b odst.1 pedagogickému zamestnancovi, ktorý
vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5% platovej
tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, ak túto činnosť vykonáva
v jednej triede. V sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený,
zvýšenej o 14%, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.
b/
Podľa §14c OVZ patrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi príplatok vo výške 6% z platovej
tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Príplatok sa
poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci učiteľ.
c/
Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy
s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
z celkového maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa. Výšku poskytovania
príplatku upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu hodín týždennej priamej
vyučovacej činnosti učiteľa v triede / najmenej 4 hodiny týždenne /, od počtu žiakov v triede zo sociálne
znevýhodneného prostredia a od počtu tried, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť so žiakmi zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Príplatok je najviac 5% z platovej tarify 9.platovej triedy prvej
pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 centov nahor.
d/
Podľa § 13b odst.2 patrí zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4% platovej
tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14% ak túto činnosť vykonáva
u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo u jedného začínajúceho odborného zamestnanca,
v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14% ak túto
činnosť vykonáva u dvoch alebo viacerých pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov.
e/
Ak bol pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi priznaný podľa predpisov platných
do 31.8.2019 kreditový príplatok, tento príplatok sa považuje za príplatok
Za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31.augusta 2026.

Podľa § 14e, Zákona 553/2003 v znení zmien od 1.9.2019 patrí zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky
príplatok za profesijný rozvoj.
f/
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu
zvýšenú o 30 %.
g/
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku vo
výške jeho funkčného platu (§ 20 ods. 1 písm. c) OVZ).
h/
Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom
alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil,
nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat
určený podľa zaradenia do platového stupňa podľa §7 odst.4 OVZ.
i/
Podľa §8 odst.2 Zákona 553/2003 v znení zmien od 1.9.2019 patrí vedúcemu zamestnancovi príplatok za
riadenie.
j/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v prvom polroku kalendárneho roka 2021 na základe jeho
žiadosti podľa §141 odst.23 písmeno c) ZP jeden deň pracovného voľna, za čas pracovného voľna
patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.
k/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30.11.2021 najmenej
šesť mesiacov odmenu podľa §20 ost.1 písmeno g) Zákona o odmeňovaní v sume 100€. Nárok na
poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba, ani zamestnancovi,
ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac

november 2021.

 

                                                                                      Článok 8


                                                                               Osobný príplatok

 

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných
schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie prác
zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností (§ 10 OVZ). Na účel osobných príplatkov
vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné prostriedky vo výške najmenej 6 % tarifných platov
zamestnancov.


2) Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritéria.

 

                                                                                     Článok 9

                                                  Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 10. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.


2) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobný účet zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných
ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň
výplaty podľa predchádzajúceho odseku.


3) Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe dohody o zrážkach zo mzdy,
časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil (§ 130
ods. 7 ZP a § 131 ods. 7 ZP).

 

                                                                                 Článok 10


                                                                      Odstupné a odchodné

 

1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi , s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou z dôvodov
uvedených v § 63 odst.1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri
skončení pracovného pomeru odstupné v rozsahu podľa Zákonníka práce navýšený o jeden
funkčný plat.


2. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi , s ktorým skončil pracovný pomer dohodou z dôvodov
uvedených v § 63 odst.1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri
skončení pracovného pomeru odstupné v rozsahu podľa Zákonníka práce navýšený o jeden
funkčný plat.


3. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako
70%, odchodné nad rozsah ustanovený v §76a odst.1 ZP v sume jedného funkčného platu
zamestnanca, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru
alebo do 10 dní po jeho skončení.


4. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru a po priznaní predčasného starobného
dôchodku odchodné nad rozsah ustanovený v §76a odst.2 ZP v sume jedného funkčného platu
zamestnanca
na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po
jeho skončení.


5. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.


6. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil
podľa §68 odst.1 Zákonníka práce.

 

                                                                            Článok 11

                                        Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie

1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
poistenie ( ďalej DDP ), doplnkové dôchodkové sporenie ( ďalej DDS ), investičné životné poistenie
– investovanie na dôchodok, je 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov v roku 2021.


2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDP alebo DDS mesačne
platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDP. Zamestnanec má právny nárok na príspevok
podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021.


                                                                             Článok 12


                                                               Dovolenka na zotavenie

 

1) Dovolenka učiteľov, vrátane riaditeľa školy, jeho zástupcov, asistentov učiteľa je deväť kalendárnych týždňov v roku .


2) Na základe tejto KZ sa predlžuje základná výmera dovolenky ostatných nepedagogických zamestnancov o jeden kalendárny týždeň.

 

                                                                          Článok 13


                                                                       Pracovný čas

 

1 ) Pracovný čas všetkých zamestnancov organizácie je 37,5 hodín týždenne .

 

                                                                          Článok 14

                                     Pracovný pomer na dobu určitú podľa §48 Zákonníka práce

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov
alebo nad dva roky je možné z dôvodu - podľa §48 odst.4 písmeno d / vykonávanie prác dohodnutých
v Kolektívnej zmluve/ v prípade zamestnávania asistentov učiteľa, projekty - pracovný pomer na
dobu určitú.


Zdôvodnenie : Finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytujú podľa §40 odst.1 Zákona č.597/2003 Z.z.

 

 

                                                                             TRETIA ČASŤ

                                         Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

                                                                                 Článok 15

                                                Obdobie sociálneho mieru a jeho porušenie

1) Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s výnimkou, ak
dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ


2) V prípade porušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4. ods. 1 KZ môžu zmluvné
strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku, pri splnení
zákonných podmienok stanovených v zák. č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.


3) Právo zamestnancov na štrajk, zaručené čl. 37 ods. 4 Ústavy SR a Listinou základných práv a slobôd
tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

 

                                                                         Článok 16


                                                          Riešenie kolektívnych sporov

1) Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie
doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobre účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.


2) Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).


3) Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.


4) Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísať
žiadosť o určenie sprostredkovateľa v zmysle ods. 2 tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá
odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za
nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 333 €. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je
splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia smie prípadne
zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na účel kolektívneho vyjednávania.

 

                                                                              Článok 17

                         Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavenie ich sťažností

1) Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych
nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súlade, bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnávaní s ostatnými zamestnancami.


2) Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne,
v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie
postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola
prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13 ods. ZP).

 

                                                                          Článok 18

                                             Zabezpečenie činnosti odborových orgánov

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej
činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie.


2) Zamestnávateľ poskytne členom výboru pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu nutnom na
výkon funkcie – rokovania Rady, školenia, zasadanie komisií.

 

                                                                      Článok 19

                                                      Záväzky odborovej organizácie

1) Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so
zamestnávateľom v zmysle článku 15 ods.1 tejto KZ.


2) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu
sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnávateľa.


3) Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu
zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z KZ.


4) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne
základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa (§ 230 ZP).

 

                                                                     Článok 20


                                                       Zdravotnícka starostlivosť

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje:

a) Umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad,


b) Vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem,


c) Po dohode s odborovou organizáciou v odôvodnených prípadoch prispievať na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov,


d) Počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období:
- od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu
zamestnanca,

- od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 55 %

e) Zamestnávateľ zo Sociálneho fondu vyplatí jednorazový nenávratný finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnanca v súvislosti s pandémiou koronavírusu Covid 19. Príspevok sa vyplatí vo výplate za mesiac január 2021 vo výške 200 € na každého zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere na plný
alebo čiastočný úväzok.

 

                                                                            Článok 21


                                                                          Stravovanie

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných
zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku, s výnimkou
zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali
viac ako štyri hodiny.


2) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stavovanie podaním jedného teplého jedla , vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení.


3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % ceny jedla,
najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až
12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č.283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov tj zo sumy 5,10€.
Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,20 € na jedno hlavné jedlo.


Od 1.3.2020 :
Zamestnávateľ vyplatí počas výkonu práce v režime home office , / na základe *Dohody
o zmene pracovnej zmluvy, zmena miesta výkonu práce – z dôvodu preventívnych opatrení
v súvislosti so šírením koronavírusu / príspevok na stravu vo výške 55% zo sumy 5,10 € /
stravné poskytované na pracovnej ceste 5-12 hod./ tj. 2,81 € a 0,20€ príspevok zo Sociálneho
fondu na odpracovaný deň v prípade, keď bude školská jedáleň uzatvorená / školské
prázdniny a počas pandémie.
V prípade zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom vlastného
stravovacieho zariadenia / školská jedáleň / bude škola poskytovať finančný príspevok pre
zamestnancov na home office 55% z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky v roku 2021 tj.
2,11 € + 0,2 € zo Sociálneho fondu.

4) V prípade, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo
zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovacie zariadenie zamestnávateľa, poskytne mu tento
stravovacie poukážky v hodnote najmenej 75 % stravného, poskytovaného pri pracovnej ceste
v trvaní 5 až 12 hodín, podľa zákona o cestovných náhradách alebo finančný príspevok, v sume
uvedenej v ods. 3 a 4 / §152 odst.3 ZP/

5) Zamestnávateľ umožní vo svojich zariadeniach stravovanie aj iným osobám nasledovne:
a) Bývalí zamestnanci zamestnávateľa (dôchodcovia) do 5 rokov od posledného ukončenia
pracovného pomeru v škole, sa stravujú za cenu stravného lístka ako zamestnanci, bez
príspevku zo sociálneho fondu. Po ukončení doby piatich rokov sa môžu stravovať, ale za
plnú cenu stravného lístka.
b) Žiaci, študenti a zamestnanci škôl a školských zariadení iného zriaďovateľa, počas
športových súťaží a iných akcií na školách – za cenu, ktorá sa skladá z platby stravníka pre
príslušnú vekovú kategóriu a platného normatívu pre zariadenia školského stravovania,
vydaného MŠ SR.
c) Iní stravníci než v ods.6 a) a b) sa na základe uznesenia MZ č 9/2008 môžu stravovať za plnú
úhradu ceny stravného lístka.

 

                                                                                Článok 23


                                                                  Starostlivosť o kvalifikáciu

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej
zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods.3 a 5 OVZ a aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami
zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.


2) Zamestnancom, ktorý si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom,
bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.


3) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu
v rozsahu :


a/ päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní,
b/ päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej alebo druhej atestačnej skúšky,
c/ päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní vedúcich zamestnancov

 

                                                                            Článok 24

                                                     Tvorba sociálneho fondu, jeho výška


1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje nasledovne:
Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:


a) Povinným prídelom je vo výške 1% a

b) Ďalším prídelom vo výške 0,5 %


Zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancov na výplatu za kalendárny
rok.

 

                                                                       Článok 25

                                            Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu

1) Prostriedky Sociálneho fondu sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa.


2) Prostriedky sa z účtu sociálneho fondu čerpajú podľa rozpočtu. V priebehu roka je možné
jednotlivé položky čerpania korigovať na základe dohody zamestnávateľa a odborovej organizácie.


3) Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do ďalšieho kalendárneho roka.


4) Čerpanie prostriedkov SF schvaľuje podpisom riaditeľ školy a predseda odborovej organizácie.


5) Príspevok na stravovanie - čl. 22 tejto KZ


6) Príspevok na dopravu do zamestnania :


a) Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť
tým zamestnancom, ktorých funkčný plat nepresahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v NH zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci dva
roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
jednorazový príspevok na dopravu do zamestnania a späť v sume nákladov troch mesiacov
verejnou dopravou.


b) Zamestnancovi, ktorý denne dochádza do zamestnania a jeho príjem je vyšší ako 50%
priemernej nominálnej mesačnej mzdy v NH zistenej ŠU SR / ako v bode a/, poskytne
zamestnávateľ   náhradu vo výške dopravných nákladov verejnou dopravou za mesiac jún.
                                   Zamestnanec predloží čestné prehlásenie o počte odpracovaných dní v mesiaci
                                    jún a priloží doklad o nákladoch na jednu cestu do zamestnania a späť.
                                   Ak zamestnanec používa na dopravu do zamestnania a späť osobný automobil
                                   predloží čestné prehlásenie o počte odpracovaných dní v mesiaci jún a doloží
                                   doklad o výške cestovných nákladov / aj doklad z internetovej stránky dopravcu/.

7) Sociálna výpomoc nenávratná / sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka -
manžel, manželka/.Pri úmrtí manžela - manželky sa poskytne sociálna výpomoc druhému z
manželov podľa počtu nezaopatrených detí:

a/ pri 1 nezaopatrenom dieťati - 500 €
b/ pri 2 nezaopatrených deťoch - 750 €
c/ pri 3 a viac nezaopatrených deťoch - 1000 €

Na poskytnutie sociálnej výpomoci nenávratnej musí byť podaná žiadosť s priloženými rodnými
listami detí .

8) Príspevok na relaxáciu a regeneráciu pracovnej sily - sa poskytne zamestnancovi jedenkrát
do roka v hodnote 25 €, na základe predložených dokladov / daňový doklad o zaplatení poplatku
za vykonané služby spojené s regeneráciou - masáž, wellness procedúry, rehabilitačné
procedúry, diagnostika, biorezonancia /. Zamestnanec predloží doklady na preplatenie najneskôr
do 30.11.2021.


9) Príspevok na kultúrne podujatia / divadelné predstavenia, koncerty, filmové predstavenia /
organizované odborovou organizáciou a zamestnávateľom, vo výške max. 80% ceny vstupenky,
v kalendárnom roku maximálne 3-krát na zamestnanca.


10)Príspevok na športovú činnosť - organizovanú zamestnávateľom a odborovou organizáciou
podľa plánu práce s rozpočtu akcie. Príspevok na štartovné organizované orgánmi OZPŠaV v 100% výške / lyžiarsky turnaj a športový deň /.


11) Príspevok na dopravu - poznávacie, pobytové zájazdy sa poskytuje zamestnancovi na
základe rozpočtu, na úhradu časti nákladov na dopravu, stravu a ubytovanie. Maximálne vo
výške 80% nákladov.

 

                                                                     ŠTVRTÁ ČASŤ


                                                                         Článok 26


                                                               Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto KZ polročne
písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia KZ. Za I. polrok najneskôr do 15. augusta a za
celý rok do 15. februára v príslušnom roku.


2) Táto KZ je vyhotovená v troch exemplároch. Jeden exemplár bude v dispozícii zamestnávateľovi,
jeden odborovej organizácii a jeden bude v dispozícii zamestnancom. KZ bude uverejnená na verejne
prístupnom mieste - na webovej stránke zamestnávateľa.


3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho
podpisujú.

Účinnosť tejto kolektívnej zmluvy je od: 1.1.2021

.......................................................... ..................................................
Mgr. Marek Kaleta Ing. Alena Buzgová
                                                                                         riaditeľ ZŠ- Grundschule Medzev predseda ZO-OZ PŠaV

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria