Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Základná škola  - Grundschule Medzev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

Riaditeľ Základnej školy -  Grundschule Medzev vydáva tento Školský poriadok v súlade s § 153  zákona č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.  

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenie

 

 1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
 2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.

 

 

 

                      Školský poriadok upravuje najmä tieto podrobnosti :

 

 

a)  o výkone práv a povinností  žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v  

     školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými

     zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

b) o  prevádzke a vnútornom režime školy,

c)  o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich  

     ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

d) o  podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

 

 

 

Čl.3

Práva žiakov

 

 1. Žiak má právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
 2. Žiak má právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
 3. Žiak má právo na meno.
 4. Žiak má právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
 5. Žiak má právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
 6. Žiak má právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a zneužívaním.

 

 1. Žiak má právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.
 2. Žiak má právo na slobodné zmýšľanie a prejav svojho slobodného postoja, nie však na prejav svojej svojvôle.
 3. Je neprípustná akákoľvek dehonestácia osobnosti žiaka, napríklad zosmiešňovaním zo strany učiteľa, či spolužiakov.
 4. Žiaka nemožno v nijakom prípade nútiť, aby vykonával prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia, alebo bráni jeho duševnému a telesnému vývinu.

 

 

Čl. 4

Povinnosti žiakov

 

 1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento poriadok školy. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
 2. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní povinne voliteľných predmetov a dochádzka do záujmových krúžkov, do školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.
 3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
 4. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením; je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca).
 5. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
 6. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli ako i pri činnostiach organizovaných školou mimo areál zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.

 

 

 

 

 

Čl. 5

Žiakovi nie je dovolené

 

1.  nosiť do školy a v nej manipulovať s výbušninami a zábavnou pyrotechnikou,

2. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život   

    a zdravie i veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri  

    výchovno-vyučovacom procese   (napr. pyrotechnické hračky, výbušniny, zbrane),

 

3.  manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr.

     hasiace  prístroje),

4.  znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,

5.  počas vyučovania, ktorého rozsah je určený rozvrhom hodín, svojvoľne opúšťať     

     areál školy,

6.  používať vulgárne výrazy,

7.  počas vyučovania používať predmety, ktoré nebude na výchovno-

vzdelávacom procese potrebovať (MP3 prehrávač, mobil, volkmen, šperky, a iné),  pri nerešpektovaní tohto zákazu  učiteľ má právo zadržať predmet, ktorým žiak narúša vyučovací  proces,  ten neskôr odovzdá riaditeľovi školy, u ktorého si zadržaný predmet vyzdvihne zákonný zástupca  žiaka,

8.  počas vyučovacieho procesu používať mobil. Ak žiak mobilný telefón v škole má,

     musí byť počas  vyučovacích hodín vypnutý,                                       

9.  konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

10. nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké obnosy peňazí.

      V prípade straty či odcudzenia  ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto 

      drahé veci do školy priniesol.

11. z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove a areáli školy jazdiť na 

      bicykloch, kolieskových  korčuliach a pod.

 

 

Čl. 6

Práva zákonného zástupcu žiaka :

 

 • poskytnutie bezplatného vzdelávania pre svoje dieťa,
 • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
 • toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia a prejavu,
 • informácie o škole (koncepčný zámer rozvoja školy, učebné varianty v triedach, výchovno-vzdelávací program školy,  počty žiakov v triedach, materiálno–technické vybavenie),
 • voliť a byť volený do rady školy,
 • poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (školský zákon),
 • povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom,
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa,
 • informácie o dochádzke svojho dieťaťa do školy,
 • oboznámenie so školským poriadkom školy,
 • vyriešenie podnetov a sťažností,
 • vydanie potvrdenia o návšteve školy,
 • vydanie odpisu vysvedčenia.

 

 

 

 

Čl.7

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka :

 

 • vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať  vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 • ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič alebo zákonný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť  vyučujúci, z jedného dňa triedny učiteľ, inak riaditeľ školy,
 • v prípade nepredvídanej neúčasti žiaka na vyučovaní (napr. pre náhlu chorobu) je zákonný zástupca žiaka povinný bezodkladne oznámiť príčinu jeho neprítomnosti, najneskôr však do 3 dní. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
 • ak má žiak opustiť školu počas vyučovania (plánované ošetrenie u odborného lekára, mimoriadna udalosť v rodine a pod.), zo školy môže odísť zásadne len v sprievode zákonného zástupcu,
 • neprítomnosť žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka podľa § 144 ods. 10 zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon); v odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti,
 • ospravedlnenie žiakovej neprítomnosti je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť  zásadne v písomnej forme. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne riaditeľovi. V takom prípade môže žiak opäť nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára,
 • v prípade zanedbania povinnosti ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní, škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci, v ktorej má  rodič dieťaťa trvalý pobyt. Pri tomto postupe sa škola riadi usmernením MŠ SR  č. 231/2003-4 zo dňa 7.3.2003 a zákonom 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov,
 • ak zákonný zástupca žiaka nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy alebo neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov základnej školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ  svojmu zriaďovateľovi.

 

 

 

Čl. 8

Zásady správania sa žiakov

 

 1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania a krúžkov  , do ktorých sa prihlásil.
 2. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
 3. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok školy. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí dať rodič buď odstrániť alebo finančne uhradiť.
 4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním.
 5. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.
 6. Na vyučovanie si žiak nosí  pomôcky podľa pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov.
 7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.
 9. Vyučovanie smie žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
 10. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga.
 11. Počas prestávky sa žiak pohybuje v určenom priestore areálu školy, alebo na chodbách primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov.
 12. Na vyučovaní, počas prestávok aj v mimovyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, teda fyzicky, slovne, zastrašovaním, poškodzovaním vecí, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi. Každé podozrenie na šikanovanie bude prešetrené a podľa jeho závažnosti budú prijaté opatrenia od napomenutia TU cez znížené známky zo správania. Pri podozrení, že daná forma šikanovania napĺňa skutkovú podstatu priestupku, to škola nahlási ObO PZ Jasov a orgánu sociálno-právnej ochrany detí.   
 13. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
 14. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.
 15. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom a v školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
 16. V školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok jedálne.
 17. Po skončení vyučovania idú žiaci domov: Zdržiavať sa v areáli školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené.

 

 

 

 

Čl.9

Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie v primerane slušnom oblečení, bez výstredností.

    Za výstrednosť sa považuje :

 • piercing na viditeľnom mieste,
 • extrémne farby vlasov,
 • extrémne účesy,
 • kapucne, šiltovky, šatky na hlave počas vyučovacej hodiny a v školskej jedálni,
 • extrémne oblečenie  /oblečenie má zakrývať celý trup, horné končatiny od ramien a dolné končatiny od hornej časti stehien, dĺžka minisukní alebo krátkych nohavíc je ohraničená dosahom rúk / .
 1. Ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy i ostatným dospelým osobám sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň (ráno)!“ Úradné oslovenie je „pán učiteľ“, „pani učiteľka“, „pani vychovávateľka“, „pán školník“ a pod.
 2. Žiak  musí chodiť do školy pravidelne a včas a podľa rozvrhu hodín  zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní povinne voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.

            Žiak sa dostaví na vyučovanie 15 minút pred začiatkom vyučovania, t.j. 

             o 7:45 h,

 • pavilóny sa zatvárajú o 7:55 h,
 • príchod po tomto termíne sa zapisuje do evidencie dochádzky,
 • školská brána sa zatvára o 8:00 h,
 • po tomto termíne budú do školy vpustení iba meškajúci žiaci v odôvodnených prípadoch ( návšteva lekára, meškanie autobusu, rodinné dôvody – ospravedlnenka od rodiča, prítomnosť rodiča,.....). Ostatní meškajúci žiaci budú do školy vpustení až po prvej vyučovacej hodine.

       Za oneskorený príchod  do školy počas hodnotiaceho obdobia budú žiakom      

       udelené nasledovné výchovné opatrenia :

 • 3 - 5 oneskorených príchodov napomenutie TU,
 • 6 – 8 oneskorených príchodov pokarhanie TU,
 • 9  a viac oneskorených príchodov pokarhanie RŠ, predchádza zníženej známke zo správania
 1. Žiak smie pred vyučovaním vstúpiť len do toho učebňového pavilónu, v ktorom je jeho trieda. Pri vstupe sa riadi pokynmi príslušného dozor konajúceho učiteľa. Urobí tieto úkony:
  • očistí si obuv pred vstupnými dverami do pavilónu,
  • prezuje sa, obuv umiestni na poličke v šatníku,
  • plášť, sveter, vetrovku zavesí na svoj vešiak v šatníku,
  • pokojne prejde chodbou do triedy, zavesí tašku na závesník svojej lavice a pripraví sa na prvú vyučovaciu hodinu.

 

 

Čl.10

Správanie sa žiakov v triedach, odborných učebniach a iných školských priestoroch

 

 • Počas vyučovacej hodiny žiak sústredene pracuje a rešpektuje pokyny vyučujúceho učiteľa. Rozprávaním a vykrikovaním ruší seba, svojich spolužiakov a chod celej hodiny.
 • Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok školy. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho zákonní zástupcovia sú povinní škodu nahradiť, keď to povaha veci dovolí, dať poškodené zariadenie do pôvodného stavu. Písanie na lavice, škrabanie, označovanie, poškodzovanie gumolitovej podlahy posúvaním nábytku alebo obuvou, kolísanie na stoličkách je neprípustné.
 • Trieda ako kolektív je hmotne i morálne zodpovedná za celkový stav inventára svojej triedy. Pri používaní spoločného zariadenie sa žiak riadi nasledovnými pokynmi:
  • otváranie okien, manipuláciu so žalúziami, prispôsobovanie výšky tabule, používanie vodovodu treba robiť šetrne,
  • otváranie veľkých okien sa neodporúča,
  • skrine sa smú používať výlučne podľa pokynov triedneho učiteľa,
  • telocvičné úbory sú umiestnené v šatníku, alebo na osobitnom vešiaku v triede.
 • Taška je vhodne umiestnená z vnútornej strany lavice. Na poličke smú byť iba zošity a knihy potrebné na vyučovanie. V žiadnom prípade sa tam neodkladajú odpadky
 • Žiak je povinný mať so sebou všetky veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Nesmie prinášať do školy také veci, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Osobitne sa zakazuje do školy nosiť nožíky, dýky, ostré predmety, zápalky, zábavnú pyrotechniku. Do školy sa nesmú nosiť väčšie sumy peňazí, MP3 prehrávače a iné cenné predmety, za ktoré škola nezodpovedá. Fajčenie, užívanie alkoholu a drog je škodlivé a zakázané!
 • Počas vyučovania nesmie žiak používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.
 • Pred odchodom z triedy po poslednej vyučovacej hodine sú žiaci povinní upraviť a usporiadať svoje miesto a stoličky opatrne vyložiť na lavicu.
 • Po poslednej vyučovacej hodine žiaci odchádzajú z triedy za prítomnosti vyučujúceho učiteľa, ktorý sa presvedčí o poriadku v triede. Aj v letnom období treba zavrieť všetky okná.
 • Prechod do odborných učební:
 • odchod do telocvične:
 • žiaci 1. stupňa odchádzajú v sprievode vyučujúcej a podľa jej pokynov. Žiaci  2.stupňa odchádzajú do telocvične spoločne a na začiatku prestávky. Ak hodina TV nasleduje po desiatovej prestávke, žiaci sa najprv nadesiatujú, potom odchádzajú,
 • odchod do odborných učební ( FYZ, CHEM, BIO, MTU, NEJ, dielne):

tri minúty pred koncom prestávky sa žiaci zoradia pri službu konajúcom učiteľovi a odchádzajú spoločne podľa jeho pokynov. Za triednu knihu a klasifikačný záznam je zodpovedný týždenník alebo poverený žiak.

           Pri premiestňovaní žiakov do odborných učební, iných učební a telocvične

           si žiaci berú so sebou školské tašky a osobné veci.

 • V odborných učebniach sa smú zdržiavať žiaci len za prítomnosti vyučujúceho a riadia sa jeho pokynmi. Do SD pavilónu vstupujú a odchádzajú žiaci v sprievode vyučujúceho.
 • Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia žiaci povstaním. Sadnú si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode týchto osôb z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.

          

Čl.11

Správanie sa žiakov počas prestávok a vo voľnom čase

 

Režim dňa

 

 1. Časové rozvrhnutie vyučovania je nasledovné:

     1. hodina: 8.00 – 8.45 h

     2. hodina: 8.55 – 9.40 h

                                             Prestávka na desiatu: 1. stupeň

                                             Pobyt na čerstvom vzduchu: 2. stupeň

     3. hodina: 9.55 – 10.40 h

                                            Prestávka na desiatu: 2. stupeň

                                            Pobyt na čerstvom vzduchu: 1. stupeň

     4. hodina: 10.55 – 11.40 h

     5. hodina: 11.50 – 12.35 h

     6. hodina: 12.45 – 13.30 h

                                           Prestávka na obed: 30 minút

     7.hodina: 14.00 – 14.40 h

     8. hodina: 14.45 – 15.25 h

 

 1. Počas malých prestávok a desiatovej prestávky sa žiak zdržiava v triede. Tieto prestávky žiaci využívajú na prípravu na nasledujúcu hodinu, na prechod do odborných učební a vykonávanie nutných hygienických potrieb. Naháňať sa, používať ostré predmety, ohrozovať akýmkoľvek spôsobom bezpečnosť svoju a svojich spolužiakov, vykláňať sa z okien, sa zakazuje. Z učebňového pavilónu (až na nutné prechody do špeciálnych učební) žiaci nevychádzajú.
 2. Na chodbách v pavilónoch a na krytých chodníkoch sa povoľuje len pokojná chôdza a to najviac po dvojiciach na pravej strane. Behať po chodbách a krytých chodníkoch, vešať sa na stĺpy, elektrické drôty, vykrikovať, hrať sa na naháňačku a pod. sa nesmie. Pľuvanie je nehygienické, zakazuje sa.

 

 1. Keď sú žiaci nútení pre nepriaznivé počasie počas prestávok zdržiavať sa v pavilónoch, smú byť iba vo svojej triede. Návštevy v susedných triedach alebo iných pavilónoch sú zakázané. Šmýkať sa po zábradlí, nakláňať sa cez zábradlie a skákať zo schodov sa zakazuje.
 2. Jesť je žiakom povolené len počas prestávok. Odpadky z jedál a obaly sa môžu odhadzovať len do odpadkových košov a smetných nádob, ktoré sú umiestnené v triedach, na chodbách a v iných priestoroch školského areálu. Vyhadzovanie odpadkov z okien, odhadzovanie na trávnik, zanechávanie odpadkov v laviciach je neestetické a nehygienické.
 3. Návštevy žiakov u lekára sa riadia týmito zásadami:
  • vo vážnych prípadoch žiaci navštevujú lekára spolu so svojimi rodičmi alebo iným dospelým členom rodiny v ambulancii v ranných hodinách alebo v inom pre nich vhodnom čase,
  • ak žiak odchádza k lekárovi počas vyučovania, odchádza z areálu školy výlučne v sprievode zákonného zástupcu alebo v sprievode iného dospelého člena rodiny, ktorý je sprevádzaním písomne poverený zákonným zástupcom v žiackej knižke žiaka. Žiak predloží písomnú žiadosť triednemu učiteľovi pred začiatkom vyučovania.
  • ak žiak ochorie počas vyučovania, nahlási to triednemu učiteľovi a ten zariadi ďalšie opatrenia,
  • pri vážnejšom úraze alebo nevoľnosti žiakov sa príslušný učiteľ v spolupráci s ďalšími členmi učiteľského kolektívu postará o sprievod dospelej osoby so žiakom na zdravotné stredisko, resp. do nemocnice. Bez meškania oznámi udalosť riaditeľovi školy a rodičom žiaka.

 

Čl.12

Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci organizovane zo školských objektov pod dozorom vyučujúceho učiteľa.
 2. Žiaci 1. ročníka odchádzajú do školského klubu z triedy v sprievode vychovávateľky, žiaci ostatných ročníkov samostatne. Do školskej jedálne privedie žiakov na obed učiteľ, ktorý mal s nimi poslednú vyučovaciu hodinu.
 3. Príchod aj odchod žiakov do školských priestorov je dovolený len hlavnou príjazdovou cestou. Príchody alebo odchody cez plot alebo iným spôsobom sú prísne zakázané.

      Vstupy do areálu ZŠ – GRS Medzev:

                                        6.30 – 8.00 h

                                        8.45 – 8.55 h

                                        9.40 – 10.55 h

                                       10.40 –10.55 h

                                       11.40 –14.00 h

 

      Vstup do areálu školy po 14.00 h je možný len s vedomím riaditeľa.

 

 1. Žiak môže počas vyučovania alebo cez prestávku opustiť areál školy len v sprievode dospelej osoby, alebo :

      a/ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

           b/ na základe súhlasu  zákonného zástupcu po telefonickej                               

              dohode s TU, resp. vyučujúcim.

 1. Pri odchode zo školy musia žiaci zachovať pokoj a poriadok. Vykrikovanie a hulákanie, vzájomné predbiehanie sa je pre žiakov školy nedôstojné.
 2. Po skončení vyučovania sa žiaci v triedach a pavilónoch nesmú zdržiavať. Žiaci, ktorí majú vyučovanie po obede, sú v čase od 13.30 hod do 14.00 hod sústredení v určenej triede a rešpektujú pokyny  dozor konajúceho učiteľa.

      7.  Používanie kolieskových korčúľ, kolobežiek, skateboardov a inej obuvi na  

           pohyblivých prvkoch v areáli školy  je zakázané.

8. Bicykle sa smú uskladňovať iba v priestore pri administratívnej budove. Nesmú 

    sa nikde inde opierať o budovy, alebo oporné stĺpy krytých chodníkov, alebo

    odkladať v pavilónoch. Jazda bicyklom po krytom chodníku, po ihriskách

    a trávnikoch i v čase mimo vyučovania je prísne zakázaná.

 

Čl.13

Pravidelnosť školskej dochádzky

 

 1. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, uvoľnenie z dvoch a viacerých dní povoľuje riaditeľ školy.
 2. Všetci žiaci, hoci vynechajú z vyučovania len jeden deň, sú povinní doniesť triednemu učiteľovi bez vyzvania písomné ospravedlnenie v žiackej knižke, podpísané rodičmi, resp. lekárom. Neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Neprítomnosť, ktorá trvá viac ako tri dni, v každom prípade môže ospravedlniť iba lekár. Dôvod neprítomnosti žiaka v škole zákonný  zástupca oznámi triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu ( do 24 h ), telefonicky  triednemu učiteľovi alebo na sekretariát školy.
 3. Neodôvodnene vymeškané vyučovacie hodiny sú považované za neospravedlnené. Výchovné opatrenia používané na riešenie záškoláctva za jedno klasifikačné obdobie:

1 – 3 neospravedlnené vyučovacie hodiny – napomenutie triednym učiteľom

4 – 6 neospravedlnené vyučovacie hodiny – pokarhanie triednym učiteľom

7 – 19 neospravedlnených vyučovacích hodín – pokarhanie riaditeľom školy

20 – 50 neospravedlnených vyučovacích hodín – znížená známka zo správania   na stupeň 2

51 – 150 neospravedlnených vyučovacích hodín – znížená známka zo správania    na stupeň 3

151 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín – znížená známka zo správania na stupeň 4

Pred udelením vyššie udelených výchovných opatrení predvolá triedny učiteľ rodiča na pohovor do školy a spoločne sa snažia riešiť vzniknutú situáciu.

 1. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež obci, kde má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt, pretože sa to považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.
 2.  Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 60 vyučovacích hodín v školskom roku oznámi riaditeľ školy príslušnému sociálno-právnemu oddeleniu ÚPSVaR v Košiciach.

 

 

 

Čl.14

 

Opatrenia pri porušení školského poriadku

 

 

 1. Za porušenie školského poriadku budú žiaci hodnotení a klasifikovaní podľa Metodických pokynov č.22/2011  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy.
 2. Pri hodnotení a klasifikácii správania využívajú triedni učitelia najmä pozitívnu motiváciu. Pred udelením nižšie spomenutých výchovných opatrení predvolá výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom rodiča na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápis, a spoločne sa snažia situáciu riešiť, vzniknutý stav napraviť.
 3. Ak žiak poruší niektoré pravidlo školského poriadku, prostredníctvom žiackej knižky sa to oznámi rodičovi.
 4. Za zvlášť hrubé porušenie školského poriadku sa považuje fajčenie v areáli školy, pitie alkoholu, používanie návykových látok, šikanovanie spolužiakov, verbálny alebo fyzický útok na učiteľa, fyzický útok na spolužiaka, úmyselné ničenie školského majetku a pod.
 5. V zmysle Metodických pokynov možno udeliť tieto výchovné opatrenia:
  • napomenutie triednym učiteľom
  • pokarhanie triednym učiteľom
  • pokarhanie riaditeľom školy

 

            Pri neúčinnosti výchovných opatrení možno udeliť na konci klasifikačného 

            obdobia   znížené známky zo správania a to v zmysle Metodických pokynov.

 

    6. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie  

  ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo  

  narúša   výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným 

  účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, bude  okamžite vylúčený 

  zo vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti za prítomnosti  

  pedagogického zamestnanca.

         Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú  

         pomoc i  Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.

         O dôvodoch  a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy

         písomný záznam.

7. Za prejavy aktivity, iniciatívy, za úspechy v reprezentácii základnej školy, za     pomoc a pod. sa žiakom udeľuje pochvala triednym učiteľom, pochvala riaditeľom  školy alebo vecná odmena.

 

 

 

   Pochvala riaditeľom školy sa udeľuje žiakovi na konci školského roka za :

 • dochádzku / nula vymeškaných hodín za celý školský rok/,
 • úspešnú reprezentáciu školy /1. – 3. miesto v okresných a vyšších súťažiach/,
 • výborný prospech – priemer známok 1,0 v 1. – 8. ročníku,
 • priemer známok 1,5 bez výchovných predmetov za 5. – 9. ročník v 9. ročníku,
 • za výrazné úspechy v zberových aktivitách /1. – 3. miesto za 1. a 2. stupeň/.

   Za ostatné aktivity, iniciatívy a úspechy sa udeľuje pochvala triednym učiteľom.     

 

 

Čl. 15

 

Dodržiavanie niektorých hygienických zásad

 

 1. Každý žiak je povinný mať v škole svoj vlastný čistý uterák, ktorý nosí so sebou v hygienickom vrecúšku alebo je zavesený v triede podľa pokynov triedneho učiteľa. Mydlo je v triede spoločné a kupuje si ho trieda sama alebo ho má v hygienickom vrecúšku každý sám.
 2. Záchodové kabíny pre žiakov sa nesmú zatvárať na kľúč.
 3. Hádzať do záchodov akékoľvek odpadky je prísne zakázané.

 

 

Čl. 16

Stravovanie v školskej jedálni

 

 1. Za obedy je potrebné zaplatiť do 10.dňa daného mesiaca.
 2. Na správanie žiakov v školskej jedálni sa vzťahuje tento školský poriadok.
 3. V prípade nevhodného správania sa žiaka v jedálni môže byť tento zo školského stravovania vylúčený.

 

 

 

 

Čl.17

Školský klub detí

 

 

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného zákonnými zástupcami a po uhradení stanoveného poplatku.
 2. Začiatok činnosti v ŠKD – ranná činnosť 6.30 h – 7.45 h, popoludňajšia činnosť – 11.45 – 16.00.
 3. Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to zákonný zástupca oznámiť vychovávateľke písomne alebo poslať pre žiaka dospelú osobu písomne poverenú.
 4. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje školský poriadok časť Povinnosti žiaka.
 5. Po odchode zo  ŠKD podľa zápisného lístka rodič preberá plnú zodpovednosť za svoje dieťa.

6.  Pri nedodržiavaní školského poriadku školy a vnútorného poriadku školského    

      klubu detí,   môže byť žiak zo ŠKD vylúčený.   

7.  Príspevok na úhradu pobytu žiaka v ŠKD sa platí nezávisle od času a počtu dní,   

     ktoré dieťa strávi v klube. 

8.  Príspevok uhrádza zákonný zástupca do desiateho dňa v mesiaci

9.  Pokiaľ príspevok za pobyt nebol uhradený ani po upozornení, žiak zo  ŠKD môže 

     byť vylúčený.

 

 

 

 

Čl. 18

Pedagogický dozor nad žiakmi

 

 1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.
 3. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia).
 4. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.
 5. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.

 

 

Čl. 19

 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

 1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
 2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
 4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
 5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
 6. Žiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
 7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
 8. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové vady žiaka.
 9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
 10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

 

 

Čl.20

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  žiakov a ich 

ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

     Škola  pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou   

     a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb :

           a) prihliada na základné fyziologické potreby žiakov,

      b) vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-

          patologickým javom – Smernica riaditeľa školy č.2/2012,

   c) zaisťuje  bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,

   d) poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia      

       žiakov.

 

 

Čl.21

 

Starostlivosť o školské zariadenia a školské potreby

 

 • Žiak je povinný šetriť školské budovy, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 
 • Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je zákonný 

zástupca povinný v plnej   miere uhradiť.

 • Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu  školského roka učebnicu preukázateľne poškodí , alebo  učebnicu   stratí, musí ju  nahradiť, alebo zaplatiť  jej pôvodnú cenu.
 • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich 

škole, na ktorú prestúpil.

 •  Kolektívy  kmeňových tried sa starajú o ich estetickú úpravu   a sústavnú kontrolu  stavu žiackeho nábytku (stoličky, lavice) i ostatného inventáru  triedy.

 

Čl.22

 

Záverečné ustanovenie
 

 • Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom žiakov na triednickej hodine a rodičov na triednom aktíve Združenia rodičov na začiatku školského roka, pri úprave Školského poriadku a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád.
 • Školský poriadok bol prerokovaný  na pedagogickej rade dňa 31. 08. 2017.
 • Školský poriadok nadobúda platnosť dňom 04. 09. 2017.
 • Týmto školským poriadkom sa ruší platnosť Školského poriadku  zo dňa 15. 04. 2013. 

 

 

 

 

            Medzev 04.09.2017                                                 Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                   riaditeľ

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria