Navigácia

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

Základná škola – Grundschule, Štóska 183, 044 25 Medzev

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Hodnotiaca správa

 o výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy- Grundschule Medzev za školský rok 2016/2017

 

 

 

 

Telefón:                    055/4663123   

Fax:                           055/4898831

e-mail:                       zsmedzev@medzev.sk

webová adresa :        zsmedzev.edupage.org

Zriaďovateľ:             Mesto Medzev

Riaditeľ:                    Mgr. Marek Kaleta

Zástupca riaditeľa:    Mgr. Beatrix Pospíšilíková, l.stupeň

                                  Ing. Gertrúda Schürgerová, 2.stupeň

 

Údaje o RŠ a iných poradných orgánoch  :

 

Rada školy                                                                      predseda – Mgr. Ervín Flachbart

Pedagogická rada                                                            pedagogickí zamestnanci školy  

Metodické združenie                                                      Mgr. Anastázia Širocká, vedúca

PK  slovenský jazyk, dejepis                                          Mgr. Kristína Juhárová, predseda

PK  prírodovedné predmety                                            Mgr. Marek Kaleta, predseda

PK  výchovné predmety                                                  Mgr.Mária Krešáková , predseda

PK  cudzie jazyky                                                           Mgr. Silvia Sabolová, predseda

Rodičovská rada                                                              Karin Majančík, predseda

 

Štatistické údaje o základnej škole:

 

Počet tried: 28  z toho na 1. stupni 16

                                    na 2. stupni 12

 

Počet žiakov školy: 595  z toho na 1. stupni 346

                                                   na 2. stupni  249

 

Počet špeciálnych tried: 3         počet žiakov spolu 27

 

Počet tried nultého ročníka: 1   počet žiakov spolu 19

 

Počet oddelení ŠKD: 2    počet žiakov spolu 50

 

Počet začlenených  žiakov v bežných triedach 7

 

Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia :  208      z toho Rómov  191

 

 

Počet rómskych žiakov: 391

 

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ : 102

 

Počet vymeškaných hodín spolu za školský rok: 79131           priemer na žiaka: 133

- z toho neospravedlnených hodín za celý rok:      4534          priemer na žiaka:  7,6

 

Počet znížených známok zo správania:

 • 2.stupeň: 39
 • 3.stupeň: 11
 • 4.stupeň: 4
 •  

Počet udelených výchovných opatrení :

 • pokarhania riaditeľom školy: 129
 • pochvaly riaditeľom školy:    94

 

Počet prospievajúcich žiakov : 401

 

Počet neprospievajúcich žiakov: 120

 

 

Počet neklasifikovaných žiakov: 74

 

Počet žiakov so samými jednotkami:  na 2.stupni: 12

 

Výsledky TESTOVANIA 9 – 2016 :  SJL  -     56,9 %        SR – 56,4 %

                                                             MAT -   49,1 %        SR – 61,2 %

 

Prehľad o umiestnení žiakov na stredné školy:

 

Počet žiakov 9. ročníka:   22

 

Počet prijatých:

 • na gymnáziá: 5
 • na SOŠ:         17

 

Počet  končiacich v nižších ročníkoch: 34, z nich neumiestnených  19

 

 

Údaje o počte žiakov zapísaných do základnej školy :

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka do   1. ročníka:                  24

                                                                           ostatných ročníkov:   12

Počet vydaných rozhodnutí o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky: 5

Počet rozhodnutí o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky: 0

 

 

Varianty učebných plánov

 

2016/2017   varianty učebných plánov

 

Trieda

Variant

0.A

ISCED 0/1

1.A

ISCED 1/1              INV.

1.B

ISCED 1-1              INV.

1.C

ISCED 1-NEJ         INV.

1.D

ISCED 1-NEJ         INV.  

1.E

ISCED 1-1              INV.

2.A

ISCED 1-1              INV.

2.B

ISCED 1-1              INV.

2.D

ISCED 1-NEJ         INV.

3.A

ISCED 1-1

3.B

ISCED 1-1

3.D

ISCED 1-NEJ

4.A

ISCED 1-1

4.C

ISCED 1-2

4.D

ISCED 1-1/NEJ

1.ŠT

ISCED 1-ŠT

5.A

ISCED 2-1             INV.

5.D

ISCED 2-2/NEJ     INV.

6.A

ISCED 2-1             INV.

6.B

ISCED 2-1             INV.      

6.C

ISCED 2-2             INV.

6.D

ISCED 2-NEJ        INV.  

7.D

ISCED 2-2/NEJ

8.A

ISCED 2-1

8.D

ISCED 2-2/NEJ

9.D

ISCED 2-2/NEJ

2.ŠT

ISCED 1-ŠT

3.ŠT

ISCED 1-ŠT

 

 

 

Počet:

 • učiteľov: 36             prepočítaný stav :  35,6
 • asistentov učiteľa: 2
 • vychovávateľov ŠKD: 2
 • pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 5
 • pedagogických zamestnancov študujúcich za účelom splnenia kval. predpokladov  : 2
 • nepedagogických zamestnancov: 13                   prepočítaný stav : 13

 

 

 

Údaje o zaradených  pedagogických zamestnancoch školy do kontinuálneho vzdelávania:

 

- kvalifikačné: 2

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

 

    ZŠ – GRS pozostáva zo  7 pavilónov, z toho sú 4 učebňové (UP) -  24 tried, 1 pavilón – 

    telocvičňa,  1 pavilón – odborné učebne a 1 administratívna budova . V danom školskom 

    roku bolo  zriadených 28  tried, z toho 3 špeciálne triedy.

     Súčasťou školy je bežecká dráha, rozbehová dráha s doskočiskom, menšia telocvičňa,  

     školský klub detí , školská jedáleň . MTZ je na primeranej úrovni.

     Boli zakúpené :

 • učebné pomôcky ( hry, atlasy, encyklopédie, tlačiarne, počítače, DVD atď.),
 • školský nábytok –   lavice a stoličky do tried na prízemí  1. UP,
 • knihy do žiackej i učiteľskej knižnice,
 • učebné pomôcky do ŠKD,

-     PC.

 

    Zrealizované opravy :

                                                                                                                                         

 • nový nábytok a podlaha – kabinet 3. a 4. ročníka, kabinet dejepisu,
 • liate podlahy v   2. a 3. pavilóne (ŠKD, 2.ŠT),
 • oprava poškodených žalúzií v celej škole,
 • odsávanie v školskej kuchyni.

  

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti :

 

 • predvianočné posedenia,
 • návšteva Domova opatrovateľskej služby,
 • školské výlety,
 • exkurzie žiakov,
 • maškarný ples,
 • zber  papiera, SABI viečok, PET vrchnákov,
 • finančná zbierka : Deň narcisov , Biela pastelka,
 • Kvapka krvi –  december,
 • výstava žiackych prác,
 • Beh víťazstva,
 • Vianočný výpredaj ( výťažok venovaný detskej onkológii v KE).

  

 

  V koncepčnom zámere školy sme si stanovili :

 

 • zamerať pozornosť na podporu a rozvoj mravných hodnôt a sociálneho cítenia žiakov školy,
 • úzko spolupracovať s rodičmi a rôznymi spoločenskými organizáciami,
 • upevňovať pozitívne vzťahy medzi žiakmi v myslení a postojoch v multikultúrnom prostredí školy a mimo nej ( projekty),
 • realizovať výučbu nemeckého jazyka od 1. ročníka v triedach s variantom ŠKVP ISCED 1-NEJ ,
 • zvyšovať počítačovú gramotnosť našich žiakov,
 • podporovať u žiakov kladný vzťah k prírode  environmentálnymi aktivitami ( zber papiera , SABI viečok, PET vrchnákov ),
 • umožniť žiakom získať primerané vedomosti,
 • umožniť žiakom vo variante NEJ aktívne komunikovať v nemeckom jazyku a dosiahnuť úroveň B1 podľa SERR, získať jazykovú skúšku DSD 1.

 

 

  Dobré výsledky škola dlhodobo dosahuje v týchto oblastiach :

 

 • cudzie  jazyky  ONEJ –  umiestnenia v okresných, krajských aj celoslovenských kolách,
 • prednes poézie a prózy v NEJ umiestnenia v celoslovenských kolách,
 • šport   práca so športovo nadanými žiakmi  umiestnenia v okresných, krajských i celoslovenských  súťažiach,
 • Hviezdoslavov Kubín – umiestnenie v okresním kole,
 • zapájanie sa do rôznych foriem matematických súťaží akoMAKS, Klokan, Pytagoriáda, matematická olympiáda,
 • výtvarné súťaže  –  práca s talentovanými žiakmi, zapájanie sa do množstva výtvarných súťaží,
 • zberové aktivity zber papiera, SABI viečka,
 • krúžková činnosť –  žiaci pracovali v 9  krúžkoch,
 • veľké množstvo rôznych akcií pre žiakov školy,
 • dobrá spolupráca asistentov učiteľa a vyučujúcich,
 • zapájanie  čo najväčšieho počtu žiakov do rôznych súťaží a mimoškolskej činnosti,
 • spolupráca s rodičmi  žiakov zo sociálne znevýhodněného prostredia prostredníctvom  asistentov učiteľa,
 • spolupráca s MŠ,
 • zapájanie sa do  projektov zameraných na integráciu žiakov z multikultúrneho prostredia.

 

 

  Nedostatky :

 

 • klesajúci záujem o vzdelávanie, narastá počet slabo prospievajúcich žiakov,
 • veľa vymeškaných hodín žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia,
 • zhoršenie správania u niektorých žiakov,
 • nedostatočné priestorové zabezpečenie (málo učební),
 • málo počítačových učební,
 • nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,
 • nefunkčný školský pozemok a dielne.

 

 

 

   Medzev 02.10.2017                                                        Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                    riaditeľ 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria