Navigácia

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

Základná škola – Grundschule, Štóska 183, Medzev

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy – Grundschule, Štóska 183, Medzev

za školský rok 2017 / 2018

 

Predkladá:     Mgr. Marek Kaleta, riaditeľ školy

                                                        Prerokované v PR školy dňa

                                                        Prerokované v rade školy dňa  

 

                                                        Vyjadrenie rady školy:

                                                        Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Medzev

                                                        schváliť – neschváliť

                                                        Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti

                                                        jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ – GRS

                                                        Štóska 183, Medzev

                                                        za školský rok 2017 / 2018

                                                        ........................................................................................

                                                        meno

                                                        predseda Rady školy

                                                        pri ZŠ – GRS, Štóska 183, Medzev

                                                  Stanovisko zriaďovateľa:

                                                       Mesto Medzev

                                                       s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

                                                       Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti

                                                       jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ – GRS

                                                       Štóska 183, Medzev

                                                       za školský rok 2017 / 2018

                                                        ................................................................................. za zriaďovateľa

Východiská a podklady k spracovaniu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017 / 2018

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 

1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006 –R k vyhláške MŠ SR č.9 /2006 Z.z.

3. Koncepcie rozvoja školy.

4. Plánu práce školy na školský rok 2017 / 2018.

5. Správ o činnosti jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.

6. Zápisníc z pracovných porád.

7. Správy o činnosti Rady školy pri ZŠ – GRS, Štóska 183, Medzev.

8. Rozboru hospodárenia školy za rok 2017.

9. Vyhodnocovacej správy výchovného poradcu.

 

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2017 / 2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

 

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola - Grundschule

Adresa školy

Štóska 183, 044 25 Medzev

Telefón

0902 913 752 - riaditeľ školy

0903 287 961 – zástupkyne riaditeľa školy

0910 918 302 – vedúca školskej jedálne

E-mail

zsriaditel@medzev.sk

www stránka

zsmedzev.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Medzev

Adresa

Štóska 6, 044 25 Medzev

Telefón

055 / 4663105

E-mail

mesto@medzev.sk

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Služ. mobil

Riaditeľ

Mgr. Marek Kaleta

0902 913 752

ZRŠ – 1. stupeň

Mgr. Beatrix Pospíšilíková

0903 287 961

ZRŠ – 2. stupeň

Mgr. Silvia Sabolová

0903 287 961

Vedúca ŠJ

Dagmar Hoffmannová

0910 918 302

 

 

Rada školy

Rada školy pri Základnej škole – Grundschule, Štóska 183, Medzev bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Má 11 členov: 7 volených a 4 delegovaných zástupcov zriaďovateľom školy.

Rada školy zasadá v pravidelných intervaloch štyrikrát za školský rok.

Základným dokumentom činnosti je Štatút, ktorý obsahuje zákonné prvky práce ako i základné povinnosti a práva členov RŠ.

Rada školy zasadala podľa potreby. Na zasadnutiach prerokovala za prítomnosti riaditeľa školy otázky týkajúce sa:

• školského vzdelávacieho programu

• zamerania školy, jej rozvoja a priorít

• modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov

• realizáciou projektov, do ktorých sa škola zapojila

• financovania školy a školských zariadení

• personálneho a materiálno-technického zabezpečenia školy.

 

Presadzuje verejné záujmy a plní funkciu verejnej kontroly.

                                                                                                                         Tit., priezvisko, meno

Predseda

Mgr. Flachbart Ervín

Pedagogický zamestnanec

Mgr. Širocká Anastázia

Nepedagogický zamestnanec

Schmotzerová Marianna

Zástupcovia rodičov

Antlová Svetlana, Ballaschová Jana, Gášparová Alexandra, Frantzová Michaela, Štellerová Anita, Majančík Karin, Bučková Karin

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Pačay Tibor, Frantzová Gertrúda

 

 

Poradné orgány

Pedagogická rada je poradným orgánom školy. Jej členmi sú pedagogickí a odborní zamestnanci školy. V priebehu školského roka zasadala 5-krát. Zaoberala sa výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami žiakov, prerokovala, iniciovala, dávala návrhy a prijímala opatrenia na skvalitnenie pedagogickej činnosti. Analyzovala otázky hodnotenia a klasifikácie žiakov, začlenených žiakov, žiakov so ŠVVP a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prerokovala inovovaný školský vzdelávací program, rámcové učebné plány, integráciu žiakov                      so špeciálno-pedagogickými potrebami.

 

Metodické združenie (MZ) pracovalo v školskom roku podľa stanovených úloh vyplývajúcich z POP a hlavných úloh školy. Na vyučovaní využívali moderné vyučovacie metódy, interaktívne tabule a dataprojektory. V 1. ročníku aktívnu slovnú zásobu rozvíjali aj pomocou básničiek, riekaniek a hier. Počas školského roka pravidelne navštevovali školskú knižnicu. Organizovali tematické dni a týždne zamerané na podporu spotreby mlieka, ovocia a zeleniny, EKO dni a pod.

Zážitkové učenie využívali aj vo vyučovaní cudzích jazykov (nemeckého a anglického jazyka).

Predmetové komisie (PK) zasadali v priebehu školského roka podľa plánov. Na zasadnutiach hodnotili úroveň vedomostí žiakov, plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, pripravovali súťaže, iné aktivity so žiakmi, konzultovali postupy, formy a metódy práce so začlenenými žiakmi. Prijaté úlohy boli zamerané aj na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti, environmentálnu a protidrogovú výchovu.

Vedúci metodického združenia a predmetových komisií

Vedúca MZ

Mgr. Anastázia Širocká

Vedúca PK SJL a DEJ

PaedDr. Jutta Kaletová

Vedúca PK cudzích jazykov

Mgr. Silvia Sabolová

Vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr. Monika Jeleňová

Vedúca PK výchovy

Mgr. Mária Krešáková

 

Úlohy boli plnené podľa plánu, analyzované na zasadnutiach a realizované jednotlivými MZ a PK. Aktivity boli zamerané na rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, čitateľskú gramotnosť, posilňovanie zdravého životného štýlu, vzťahu k životnému prostrediu, dopravnej výchovy, poznávaniu hodnoty peňazí, socializáciu detí. Vo vyučovaní využívali prvky, ktoré rozvíjajú predovšetkým samostatnosť, zodpovednosť a vzájomnú spoluprácu, pričom dávali priestor aj rozvoju dieťaťa ako individuality. Vyučujúci monitorovali  analyzovali úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, prijímali opatrenia na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu.

Do vyučovacích hodín zaraďovali rozmanité úlohy s projektmi, tajničkami, kvízmi, súťažami, úlohami na čítanie s porozumením, rozvoj logického myslenia, tvorivosti a vyžívania IKT a pod. Vyučujúci venovali veľkú pozornosť talentovaným žiakom i začleneným žiakom.

 

§ 2. Ods. 1 b

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2017:

608

Počet tried:

28

Počet žiakov v  triedach 1. stupňa:

357

Počet žiakov v   triedach 2. stupňa:

251

Počet žiakov školy k 31.8. 2018:

593

 

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

0.

1.

2.

3.

4.

1.ŠT

5.

6.

7.

8.

9.

2.ŠT

3.ŠT

Počet tried

1

4

4

3

2

1

2

3

3

1

1

1

1

Počet žiakov

19

100

101

78

51

8

58

68

56

21

26

12

10

 

V bežných triedach bolo 7  individuálne začlenených žiakov, vzdelávajúcich sa podľa IVVP.

Veľkým prínosom pre týchto žiakov je spolupráca výchovného poradcu s centrami CPPPaP.

 

Výchovné poradenstvo

Hlavná náplň výchovného poradcu bola zameraná na profesijnú orientáciu žiakov a usmerňovanie ich záujmu o stredné školy. Žiakom boli poskytované všetky informácie o možnostiach štúdia na SŠ formou individuálnych konzultácií, prednášok, besied, násteniek, burzy a veľtrhu. Túto možnosť využilo 50 žiakov. Rodičom žiakov 9. ročníka boli poskytnuté informácie o sústave SŠ, podávaní prihlášok, o postupe pri odvolacom konaní na spoločnom rodičovskom združení a individuálnymi konzultáciami.

Škola s výchovným poradcom zorganizovala besedy so zástupcami SŠ a prezentácie ich odborov a možnosti štúdia.

Školský klub

Hlavným cieľom práce bolo dosiahnuť efektívne využívanie času na prípravu na vyučovanie, rozvíjanie individuálnych schopností a kreativity, rozširovanie záujmov, posilňovanie vzťahov medzi rovesníkmi podľa výchovného programu školského klubu detí.

Do školského klubu detí (ŠKD) bolo zapísaných 50 detí, otvorili sme 2 oddelenia ŠKD. Prevádzka bola v školskom roku 2017 / 2018 zabezpečená v ranných hodinách od 6:10 hod. do 7:45 hod., v popoludňajších hodinách do 16:00 hod. Činnosť ŠKD bola realizovaná podľa výchovného programu a jednotlivých tematických oblastí. Aktivizujúcimi metódami vo výchove zábavnou formou, didaktickými hrami, pracovnými listami boli žiaci vedení k samostatnému vypracovaniu úloh                      pri príprave na vyučovanie. V rámci oddychovej činnosti sa vychovávateľky zameriavali na relax, upevňovanie prosociálneho správania a upevňovanie kamarátskych vzťahov. Využívali vychádzky              do okolia, návštevy rôznych podujatí či návštevy knižnice. Aktivity v záujmovej oblasti boli zamerané na pohybové hry, spoločné zmyslové hry a kreatívne práce. Svoje výtvarné a pracovné zručnosti využili na prípravu darčekov, záložiek do knihy a skrášlenie výzdoby školských priestorov.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 c

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017 pre školský rok 2017/2018: 61

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 1.9. 2017: 100

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou: 6

Počet žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 9

Počet žiakov, ktorí opakujú ročník: 20

Počet žiakov zapísaných dodatočne v priebehu školských prázdnin: 6

 

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

V 9. ročníku ukončilo školskú dochádzku 26 žiakov. Z 5 ročníka boli 3 žiaci prijatí na osemročné gymnázium.

Roč.

Gymn. Bil.

Gymn.

OA- bil.

OA

SŠ s tal. skúškou

SOŠ – 2.r.

SOŠ- 3.r.

SOŠ- 4.r.

SOŠ- 5.r.

SPOLU

5.

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

6.

-

-

-

-

-

9

-

-

-

9

7.

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

8.

-

-

-

-

-

3

-

-

-

3

9.

1

6

1

-

1

-

5

11

1

26

SPOLU

1

9

1

0

1

14

5

11

1

43

 

§ 2. ods. 1 e

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v zmysle platnej legislatívy. Na prvom i druhom stupni sme hodnotili všetky vyučovacie predmety známkou.

Individuálne začlenení žiaci boli hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP.

 

 

Prospech žiakov

Prospech

S vyznamenaním

Veľmi dobre

Prospel/-a

Neprospel/-la

Bez klasifikácie

1. – 4. ročník

55

24

171

13

50

5. – 9. ročník

50

42

98

27

15

SPOLU

105

66

269

40

65

 

Pochvaly

Za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v súťažiach a olympiádach, reprezentáciu školy bolo udelených 107 pochvál riaditeľom školy.

Výchovné opatrenia

Za porušovanie pravidiel školského poriadku, záškoláctvo bolo udelených celkom 145 pokarhaní              od riaditeľa školy, 54 žiakom bola znížená známka zo správania.

Výchovné opatrenie

Pokarhanie TU

Pokarhanie RŠ

Znížená známka

zo správania

2

3

4

1. – 4. ročník

47

78

25

15

1

5. – 9. ročník

32

67

9

4

0

 

Dochádzka žiakov

K 15.9.2017 navštevovalo školu 608 žiakov. Školský rok 2017 / 2018 ukončilo 593 žiakov. V priebehu školského roka dochádzalo k zmenám v prisťahovaných a odsťahovaných žiakov.

V školskom roku 2017 / 2018 žiaci 1. – 9. ročníka vymeškali  92 717 hodín, 152,5 hodín na žiaka. Z toho bolo 5 869 neospravedlnených hodín, čo je 9,7 na žiaka.

Ročník

Ospravedlnené hodiny

Priemer na žiaka

Neospravedlnené hodiny

Priemer na žiaka

1. – 4. ročník

47 907

134,2

4 275

12,0

5. – 9. ročník

38 941

155,1

1 594

6,4

SPOLU

86 848

142,8

5 869

9,7

 

Vymeškané vyučovacie hodiny sú prevažne zo zdravotných a rodinných dôvodov. Neospravedlnené absencie sú spôsobené záškoláctvom. Pri riešení záškoláctva spolu so zákonnými zástupcami škola prijala opatrenia a návrhy aj smerom k oddeleniu sociálnych vecí a rodiny.

 

 

 

 

Výsledky externých meraní

TESTOVANIE 9 -2018

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v % ZŠ / SR

Slovenský jazyk

25

60,6/63,0

Matematika

25

50,4/55,9

 

TESTOVANIE 5 -2017

Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka sa zúčastnilo 40 žiakov našej školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v % ZŠ / SR

Slovenský jazyk

40

53,6/62,8

Matematika

40

51,2/64,7

 

§ 2. ods. 1 f

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

V školskom roku 2017 / 2018 bola výchova a vzdelávanie žiakov  v 1., 2., 3., 5., 6., a 7. ročníku realizovaná podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2 (ŠkVP)               v 4., 8. a 9. ročníku podľa pôvodného ŠkVP, ktorých súčasťou sú učebné osnovy vypracované                      na podmienky školy.

Rámcový učebný plán sme posilnili o disponibilné hodiny v predmetoch slovenský jazyk, matematika, nemecký jazyk, geografia, biológia, dejepis a informatika.

 

§ 2. ods. 1 g

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Zamestnanci

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škola zamestnávala:

▪ 41  pedagogických zamestnancov

▪ 3 asistentov učiteľa

▪ 2 vychovávateľky v školskom klube detí

▪ 8 pracovníkov v prevádzke

▪ 5 pracovníkov v prevádzke školskej jedálne

 

Priezvisko a meno

Funkcia

Aprobácia

Antlová Hedviga, Ing.

učiteľ

 

Brösztlová Jolana, Ing.

učiteľ

MAT

Buzgová Alena, Ing.

učiteľ

INF

Danková Gabriela, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník

Flachbart Ervín, Mgr.

učiteľ / výchovný poradca

FYZ - CHEM

Freimanová Monika, Mgr.

učiteľ

 

Gajdošová Cecília, Mgr.

učiteľ

GEO - BIO

Gedeonová Terézia, Ing.

učiteľ

TECH, Špeciálna pedagogika

Gedeonová Veronika, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník

Gedeonová Anna, Mgr.

učiteľ

NEJ - ANJ

Gedeonová Eva, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník

Halásová Ingrid, Mgr.

učiteľ

HUV - NAV

Jeleňová Monika Mgr.

učiteľ

MAT

Juhárová Kristína, Mgr.

učiteľ

SJL - NEJ

Kaleta Marek, Mgr.

učiteľ

GEO - TSV

Kaletová Jutta, PaedDr.

učiteľ

NEJ, SJL

Kolesárová Andrea, Mgr.

učiteľ

Špeciálna pedagogika

Krešáková Mária, Mgr.

učiteľ

DEJ – ETV - NAV

Lukasová Jarmila, Mgr.

učiteľ

NEJ

Müller  Rudolf, Mgr.

učiteľ

GEO – OBN - NAV

Murcková Magdaléna, Mgr.

učiteľ

BIO

Pospíšiliková Beatrix, Mgr.

učiteľ / zástupca riaditeľa školy

1. – 4. ročník, NEJ – 1. stupeň

Pöhm Adriana, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník

Prognerová Helena, Mgr.

učiteľ

SJL - NEJ

Rostášová Janka, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník

Ružbacká Miroslava, Ing.

učiteľ

 

Sabolová Silvia, Mgr.

učiteľ

NEJ

Schmerová Petra, Mgr.

učiteľ

TSV

Schmiedlová Iveta, Ing.

učiteľ

 

Schmotzerová Helga, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník, ANJ – 1. stupeň

Schürgerová Gertrúda, Ing.

učiteľ / zástupca riaditeľa školy

 

Šašala Jaroslav, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník, ANJ – 1. stupeň

Širocká Anastázia, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník, INF - 1.stupeň

Timková Jana, Mgr.

učiteľ

1. – 4. ročník, ANJ – 1. stupeň

Zupková  Jana, Mgr.

učiteľ

Špeciálna pedagogika

Dzuriková Soňa, Mgr.

učiteľ

 

Polák Boris, Mgr.

asistent učiteľa

 

Dzuriková Laura

asistent učiteľa

 

Žigová, Oľga

asistent učiteľa

 

Schürgerová Anna

vychovávateľka ŠKD

 

Sonntagová Miriam, Bc.

vychovávateľka ŠKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

Spolu

učiteľov

6

30

36

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

2

1

3

Spolu

8

33

41

 

Odbornosť vyučovania

Č.

Predmet

Počet hodín celkom

Počet kvalif. Odučených

%kvalifi. odučených

1

1. – 4. ročník

420

288

68,57

2

jazyk slovenský

58

48

82,75

3

jazyk anglický

35

24

68,57

4

jazyk nemecký

36

36

100

5

občianska náuka

10

7

70

6

dejepis

18

16

88,89

7

geografia

22

16

72,73

8

matematika

61

51

83,60

9

fyzika

15

13

86,87

10

chémia

11

10

90,91

11

biológia

23

20

87,00

12

telesná a športová výchova

28

22

78,57

13

výtvarná výchova

11

4

36,36

14

hudobná výchova

11

9

81,82

15

technika

3

10

30,00

16

náboženská výchova

9

8

88,89

17

etická výchova

3

0

0

18

výchova umením

1

0

0

19

informatika

19

10

52,63

20

pracovné vyučovanie

8

4

50,00

 

Vnútroškolské funkcie v školskom roku 2017 / 2018

Metodické združenie

 

 

Vedúca MZ

Mgr. Anastázia Širocká

Predmetové komisie

 

 

Vedúca PK SJL a DEJ

PaedDr. Jutta Kaletová

Vedúca PK cudzích jazykov

Mgr. Silvia Sabolová

Vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr. Monika Jeleňová

Vedúca PK výchovy

Mgr. Mária Krešáková

Ostatné

 

 

Koordinátor primárnej prevencie sociálno-patologických javov

Mgr. Mária Krešáková

Koordinátor environmentálnej výchovy

Ing. Hedviga Antlová

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Cecília Gajdošová

Koordinátor zdravej školy

Mgr. Helga Schmotzerová

Žiacka a učiteľská knižnica

Mgr. Jana Timková

Sklad učebníc

Marianna Schmotzerová

 

Kabinety

 

1. ročník

Mgr. Adriana Pöhm

2. ročník

Mgr. Anastázia Širocká

3. ročník

Mgr. Helga Schmotzerová

4. ročník

Mgr. Jana Timková

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Kristína Juhárová

Cudzie jazyky

Mgr. Silvia Sabolová

Geografia

Mgr. Rudolf Müller

Chémia a fyzika

Mgr. Ervín Flachbart

Telesná a športová výchova

Mgr. Petra Schmerová

Biológia

Mgr. Cecília Gajdošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 h

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci reflektujú dôležitosť celoživotného vzdelávania. Učitelia si priebežne dopĺňajú vzdelanie kontinuálnym vzdelávaním rôznymi formami (aktualizačné, inovačné, funkčné, špecializačné, atestačné), ktoré realizujú MPC, ŠPÚ a iné certifikované inštitúcie.

Prvá atestácia: 14

Druhá atestácia: 7

Počet zamestnancov podľa kariérového stupňa

Samostatný pedagogický zamestnanec

Zamestnanec s 1. atestáciou

Zamestnanec s 2. atestáciou

18

14

7

 

§ 2. ods. 1 i

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Počas celého školského roka vyučujúci kládli dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, komunikačných zručností, schopnosti argumentovať, rozvíjanie čítania s porozumením, využívanie rôznych zdrojov informácií s podporou a organizovaním aktivít v súlade s Akčným plánom výchovy a vzdelávania. Plnili úlohy environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, zdravého životného štýlu, ľudským právam, dopravnej výchovy, ochrane životného prostredia a finančnej gramotnosti.

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

Vyučujúci sa snažili priebežne zvyšovať povedomie o globálnych témach, rozvíjať kritické myslenie žiakov na rôznych úrovniach /miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej/ vo všetkých predmetoch a všetkých ročníkoch. Využitím medzipredmetových vzťahov viedli žiakov k ochrane životného prostredia, šetreniu druhotných surovín, energie a separovaniu odpadu. Rozvíjali sme spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia a pripravili sme aktivity  pre žiakov:

 

▪ čistenie areálu školy a nášho mesta /priebežne a v rámci Dňa Zeme/

▪ zber papiera

▪ zber hliníkových viečok z mliečnych výrobkov

▪ zber použitých batérií

▪ zber vrchnákov z PET fliaš

▪ praktické cvičenia v prírode v spolupráci so Správou Národného parku Slovenský kras Brzotín.

 

Zdravý životný štýl

V súlade s Koncepciou školy podporujúcej zdravie, Koncepciou primárnej prevencie sociálno-psychologických javov a Národným programom podpory zdravia sme rozvíjali poznatky žiakov o vplyve látok na organizmus človeka, upozorňovali na možné následky a liečbu závislostí. Aktivity prebiehali v spolupráci s koordinátorom. Posilňovali sme zdravý životný štýl, úctu k životu a viedli sme žiakov k zodpovednosti za zdravý život rôznymi aktivitami:

▪ rozhlasové relácie /Deň nefajčenia a nefajčiarov/

▪ besedy o zdravej výžive – všetky ročníky

▪ prednáška „Čas premien“ – 7. ročník /chlapci a dievčatá/

▪ Deň jablka – 1. stupeň  / Pečieme jablkové koláče – 8. a 9. ročník – dievčatá

▪ Nátierkový deň – 2. Stupeň

▪ Vianočná a májová kvapka krvi – v spolupráci s transfúziologickou stanicou v Košiciach

▪ lyžiarsky výcvik – 7. ročník

▪ Beh víťazstva – 1. a 2. stupeň

 

 

Čitateľská gramotnosť

Školský rok 2017 / 2018 bol zameraný na kontinuálne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Vyučujúci pripravili rôzne aktivity:

▪ Čítame a ilustrujeme rozprávky – 1. stupeň

▪ pravidelné návštevy školskej knižnice – 1. stupeň a 2. stupeň

▪ Záložka do knihy spája školy

▪ besedy o prečítanej knihe – 1. a 2. stupeň

▪ Literárna kaviareň – 4. a 8. ročník

 

Finančná gramotnosť

Vyučujúci venovali zvýšenú pozornosť na riešenie úloh zameraných nielen na rozvíjanie vedomostí a zručností, ale aj schopnosť žiakov pochopiť text zadanej úlohy, vedieť používať logické, kritické a abstraktné myslenie, získavanie informácií s využitím internetu, ich triedenie a spracúvanie. Žiakov učili riešiť kontextové úlohy aj s využitím medzipredmetových vzťahov.

▪ beseda „Čo mám v hlave, to mi nikto nevezme“ – 9. ročník

▪ „Ako fungoval výmenný obchod“ – 3. a 5. ročník (akcia pripravená Východoslovenským múzeom v Košiciach)

 

Iné aktivity

Na podporu výchovy a vzdelávania škola organizovala podujatia zamerané na ľudské práva, zvyky, a pod.:

▪ výchovný koncert „Buďme ľudia“ – 1. a 2. stupeň

▪ Karneval – 1. stupeň

▪ Noc v škole – 1. stupeň

▪ BIELA PASTELKA – charitatívna zbierka pre nevidiacich a slabozrakých

▪ Vianočná burza – charitatívna zbierka pre deti s onkologickým ochorením (Detská onkológia v Košiciach)

▪ Deň narcisov – humanitárna zbierka v spolupráci s Ligou proti rakovine

▪ projekt „Živé sochy“ – zameraný na dodržiavanie ľudských práv – 9. ročník

 

Exkurzie a výlety

Na doplnenie vedomostí a poznatkov absolvovali vyučujúci so svojimi žiakmi rôzne tematicky zamerané exkurzie a výlety:

▪ návšteva divadla v Košiciach a Prešove – 1. a 2. stupeň

▪ exkurzia v múzeu Kinematografie v Medzeve – 5. ročník

▪ exkurzia v Miklušovej väznici v Košiciach – 8. ročník

▪ exkurzia na Morskom oku – 7. a 9. Ročník

▪ školské výlety v jednotlivých ročníkoch (Zádiel, Zemplínska Šírava, atď.)

 

Olympiády a pytagoriády

Názov

Kolo / Kategória

Umiestnenie

Účasť

ANJ

okresné   /  1B

6. miesto

S. Horváthová – 9. roč.

NEJ

okresné / 1A

1. miesto

J.S. Pöhm – 5. roč.

 

okresné / 1A

2. miesto

E. Zvirinská – 5. roč.

 

okresné / 1B

1. miesto

V. Dolinská – 9. roč.

 

okresné / 1B

2. miesto

U. Timko – 9. roč.

 

krajské / 1A

1. miesto

J.S. Pöhm – 5. roč.

 

krajské / 1B

1. miesto

V. Dolinská – 9. roč.

 

krajské / 1B

4. miesto

U. Timko – 9. roč.

 

celoslovenské / 1A

4. miesto

J.S. Pöhm – 5. roč.

 

Súťaže

Názov

Kolo

Umiestnenie

Účasť

Viacboj všestrannosti halový

okresné / 2.r.

2. miesto

S. Herichová

Viacboj všestrannosti halový

okresné / 3.r.

1. miesto

L. Brösztl

Viacboj všestrannosti halový

okresné / Ž5.

2. miesto

J. Galambová

Viacboj všestrannosti halový

okresné / M4.

1. miesto

M. Tóth

Viacboj všestrannosti halový

okresné / M6.

2. miesto

N. Pavlovič

Viacboj všestrannosti

celoslovenské / 2.r.

1. miesto

S. Herichová

Viacboj všestrannosti

celoslovenské / 3.r.

3. miesto

L. Brösztl

Viacboj všestrannosti

celoslovenské / M4

1. miesto

M. Tóth

Viacboj všestrannosti

celoslovenské / M6

3. miesto

N. Pavlovič

Florbal žiačky

okresné / 2. stup.

1. miesto

družstvo dievčat

Florbal žiaci

okresné / 2. stup.

2. miesto

družstvo chlapcov

Basketbal žiačky

okresné / 2. stup.

1. miesto

družstvo dievčat

Basketbal žiaci

okresné / 2. stup.

3. miesto

družstvo chlapcov

Hádzaná žiačky

okresné / 2. stup.

2. miesto

družstvo dievčat

Hádzaná žiaci

okresné / 2. stup.

1. miesto

družstvo chlapcov

Rómska pieseň

okresné / 1. stup.

2. miesto

J. Žigová

Rómska pieseň

okresné / 1. stup.

2. miesto

S. Žigová

Rómska pieseň

okresné / 2. stup.

Čestné uznanie

B. Rybárová

Futbal chlapci

okresné / ml. ž.

1. miesto

družstvo chlapcov

Futbal chlapci

okresné / st. ž.

2. miesto

družstvo chlapcov

Čokoládová tretra

krajské / 200m

1. miesto

L. Brösztl

Čokoládová tretra

celoslovenské / 200m

5. miesto

L. Brösztl

Atletika

okresné / kriketka

1. miesto

N. Pavlovič

Atletika

okresné / skok do výšky

2. miesto

B. Polák

Viacboj

okresné / 3. r.

1. miesto

L. Brösztl

Viacboj

okresné / 2. r.

1. miesto

L. Brösztl

Atletika

okresné

2. miesto

družstvo chlapcov

Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

celoslovenské

1. miesto / 7.r.

D. Kaleta

Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

celoslovenské

1. miesto / 5.r.

J. S. Pöhm

Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

celoslovenské

2. miesto / 8.r.

E. Trebunová

Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

celoslovenské

2. miesto / 8.r.

J. Galambová

Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

celoslovenské

3. miesto / 4.r.

B. Demjanovičová

Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

celoslovenské

3. miesto / 3.r.

S. Lengyel

 

 

§ 2. ods. 1 j

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Súťažno – vzdelávací projekt HOVORME O JEDLE, ktorého cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže, rozširovať vedomosti o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

Záložka do knihy spája – medzinárodný projekt pod heslom „Múdrosť ukrytá v knihách“. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube detí vytvárali záložky do knihy, ktoré dotvárali vlastnými krátkymi literárnymi odkazmi pre žiakov z pridelenej družobnej školy.

 

§ 2. ods. 1 k

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2017 / 2018 bola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. Výsledky a zistenia boli spracované v Správe o výsledkoch školskej inšpekcie. Škola sa zaviazala zistené nedostatky odstrániť v termíne do 21. 09. 2018.

 

 

 

§ 2. ods. 1 l

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

Základná škola je školou mestského typu, pozostávajúcou z pavilónov, telocvične a multifunkčného ihriska.

Areál školy je veľmi rozsiahly. Triedy a odborné učebne sú rozmiestnené v pavilónoch, ktoré sú navzájom poprepájané chodníkmi a prekryté pergolami. Priestorové podmienky sú momentálne na hranici vyčerpanosti kapacity pre daný počet žiakov a učiteľov.

Vyučovací proces prebiehal okrem v 28 klasických triedach aj v odborných učebniach – jazykovej učebni, učebni chémie a fyziky, učebni biológie a v 3 počítačových učebniach, ktoré sú čiastočne zmodernizované.

Žiakom je k dispozícii aj moderná školská knižnica. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára aj areál s bežeckou dráhou, doskočiskom a multifunkčným ihriskom. Škola má svoju vlastnú jedáleň. Inventár kuchyne a priestory sa snažíme postupne vybavovať novými technologickými strojmi. Súčasťou školy je ŠKD, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie aktivít mimo vyučovania. Nevýhodou je však umiestnenie jeho oddelení v kmeňových triedach.

Aj v tomto školskom roku sme na škole riešili zlepšenie materiálno-technických podmienok. Kabinetové zbierky sme obnovili novými učebnými pomôckami, a to na biológiu, telesnú výchovu, cudzie jazyky, chémiu. Na zlepšenie sme zabezpečili aj notebooky, dataprojektory v triedach, wi-fi pripojenie, opravili vzduchotechniku v školskej kuchyni.

 

§ 2. ods. 1 m

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti

Finančné a hmotné zabezpečenie

Účtovná jednotky mala zriaďovateľom schválený bežný rozpočet / zákon č. 597/2003 Z.z./

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu:

Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky: 975 926 EUR

Normatívne finančné prostriedky /presun z roku 2016/: 0

Nenormatívne finančné prostriedky:

- príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia: 57 373 EUR

- príspevok na asistenta učiteľa: 0

- príspevok na učebnice:  383 EUR

- príspevok na lyžiarsky výcvik: 2100 EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

- poplatky ŠKD vo výške: 3500 EUR

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít vo výške: 6669 EUR

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov, právnických alebo fyzických osôb:

- poplatky z prenajatých budov, priestorov vo výške: 1 052,50 EUR

- poplatky  - stravné od rodičov v  /ŠJ/ vo výške: 35 326,50 EUR

Ostatné príjmy z dobropisov: 324,61 EUR

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Finančné dary vo výške: 0

Dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške (vyúčtovanie): 7 634 EUR

Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške: 4 996,60 EUR

Originálne kompetencie

Originálne kompetencie z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných zinkasovaných príjmov /ŠKD, ŠJ/ vo výške: 84 532 EUR

 

§ 2. ods. 1 n

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2017 / 2018 a vyhodnotenie jeho plnenia 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a sú v kompetencii a možnostiach vedenia školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, sú úspešne plnené priebežne.

Škola má vypracovaný ŠkVP, ktorý každoročne upravuje na nové podmienky. Na vyučovaní využívame inovačné metódy, vzdelávacie programy, internetové portály – Digitálna učebnica, Bez kriedy, Datakabinet, Zborovňa, Pasch-net. Pre žiakov pripravujeme súťaže, podujatia, projekty a exkurzie. Rovnako zlepšujeme podmienky pre všetkých žiakov zabezpečovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Vyučovanie skvalitňujeme aj dopĺňaním kabinetných zbierok, IKT technikou, výučbovými programami.

Plnenie cieľov bolo sledované hospitačnou činnosťou vedenia školy. Využívali sa inovačné metódy a formy práce, ktoré podporovali tvorivosť žiakov, ich samostatnosť s podporou IKT. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané zručnosti ako schopnosť pracovať samostatne  aj v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov, atď. Žiaci boli vedení aj k hodnoteniu výsledkov práce a sebahodnoteniu.

 

Naďalej ostávajú prioritami školy:

▪ zvyšovanie úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov a vyučovanie cudzích jazykov

▪ skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces využívaním informačných a komunikačných technológií a rozvíjať počítačovú gramotnosť

▪ zlepšovať podmienky pre začlenených i talentovaných žiakov

▪ zvyšovať informatickú gramotnosť pedagogických zamestnancov

▪ zmeniť filozofiu vzdelávania a postupne prebudovať tradičnú školu na školu modernú.

 

§ 2. ods. 1 o

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť rátane návrhov opatrení

Silné stránky školy

▪ dosahované výsledky v súťažiach v nemeckom jazyku

▪ dosahované výsledky v športových súťažiach

▪ pomerne vysoká odbornosť vyučovania

▪ ochota zamestnancov vzdelávať sa, záujem pedagogických zamestnancov o ďalší odborný rast

▪ prijímanie a uplatnenie sa žiakov na stredných školách

▪ tvorivosť učiteľov

▪ ekonomická sebestačnosť školy

▪ možnosť využitia telocvične, multifunkčného ihriska, školskej knižnice aj po vyučovaní

▪ možnosť modernizácie odborných učební

▪ estetické prostredie školy

▪ interaktívne vyučovanie /interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky v triedach/

▪ rozširovanie knižničného fondu

▪ organizovanie lyžiarskeho výcviku.

 

Slabé stránky školy

▪ obmedzená priestorová kapacita pre aktuálny počet žiakov

▪ nedostatočná spolupráca s rodičmi problémových žiakov, mnohokrát neochota riešiť problémy zo strany rodičov

▪ zvyšovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

▪ ŠKD nemá vlastné priestory

▪ znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa.

 

Návrhy a opatrenia

1. Priebežne zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním vhodných metód a foriem práce:

▪ vyučovacie stratégie, metódy a postupy, ktoré sú založené na skúsenosti a prepojené so životom /interaktívne zážitkové učenie, projektové učenie a pod./

▪ uplatňovanie aktivizujúcich foriem vyučovania

▪ uplatňovanie vlastnej tvorivosti spojenej s rozvíjaním tvorivosti žiakov

▪ vedenie žiakov ku komunikatívnosti a samostatnosti pri práci

▪ systematické preverovanie vedomostí žiakov

▪ samostatný, tvorivý a aktívny prístup všetkých pedagogických zamestnancov k práci.

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na vytvorenie uvedomelého vzťahu k získaniu nových poznatkov a schopnosti aplikovať ich následne v praxi:

▪ vytváranie podmienok na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívanie rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie

▪ zameranie sa na výchovu a vzdelávanie žiakov jazykovo zručných, schopných pracovať s IKT, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo myslieť, riešiť problémy a ochotní ďalej sa vzdelávať.

3. Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov:

▪ zapájať sa do projektov z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania na skvalitnenie práce

▪ naďalej venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

▪ intenzívne spolupracovať s výchovným poradcom a špeciálnymi pedagógmi

▪ spolupracovať s radou školy, rodičovským združením, so školami s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

4. Budovať pozitívny imidž školy:

▪ dosahovaním dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov

▪ úspešným absolvovaním prijímacích skúšok a následným prijatím žiakov na stredné školy

▪ prezentáciou školy na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.

 

Príležitosti:

▪ skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu inovačnými formami a metódami práce

▪ modernizácia informatizácie vyučovacieho procesu

▪ podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov

▪ skvalitňovať riadenie školy

▪ odborné poradenstvo rodičom

▪ informovanie verejnosti, rodičov prostredníctvom web-stránky

▪ zníženie byrokratického zaťaženia učiteľov.

 

Ohrozenia:

▪ odchod talentovaných žiakov na 8-ročné gymnáziá

▪ nedostatok finančných prostriedkov z výnosu daní na školské zariadenia

▪ málo funkčné riešenie a nedostatočné nástroje školy na riešenie záškoláctva

▪ znižovanie kreditu učiteľa v spoločnosti

▪ neustále sa meniaca legislatíva.

 

CIELE DO ŠKOLSKÉHO ROKA 2018 / 2019

 

Starostlivosť o žiakov s nadaním

Vyhľadávať intelektovo nadaných žiakov v triedach, rozvíjanie ich talentu a zapájanie                                 do predmetových olympiád a súťaží /priebežne – vedúci MZ, PK a všetci vyučujúci/.

 

 

Starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi pohovormi v spolupráci s výchovným poradcom, špeciálnymi pedagógmi a triednymi učiteľmi.

Zabezpečiť spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Moldave nad Bodvou a Košiciach na riešenie problémov /vedenie školy, výchovný poradca/.

 

Využívať IKT vo vyučovacom procese

Využívať všetky dostupné prostriedky IKT pre prípravu materiálov, administratívnu prácu a prezentáciu práce.

Efektívne spravovať wifi sieť.

Zo strany vedenia školy motivovať učiteľov vyučovať všetky predmety s podporou IKT.

Tvoriť predmetové elektronické databázy učebných materiálov pre učiteľov.

 

Zabezpečiť možnosť pedagogickým a odborným pracovníkom ďalej sa vzdelávať

Zostaviť plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov /vedenie školy – september až október 2018/.

Určiť priority vo vzdelávaní.

Zabezpečovať pravidelné vzdelávanie manažmentu školy.

 

Materiálno-technické podmienky na výchovu a vzdelávanie

Modernizovať odborné učebne, doplniť kabinetné zbierky.

Doplniť knižnicu novým knižným fondom.

 

Zabezpečiť žiakom špeciálnu starostlivosť

Realizovať program osobnostného a sociálneho rozvoja žiaka /vedúca MZ špeciálnych tried, špeciálni pedagógovia, výchovný poradca – priebežne/.

Realizovať úlohy na odbúravanie eliminácie nežiaduceho správania /výchovný poradca, poriadková komisia, vedenie školy v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi – priebežne/.

Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie podľa potreby a druhu postihnutia /priebežne/.

Využívať výukové programy pre žiakov so ŠVVP /špeciálni pedagógovia/.

Intenzívne spolupracovať s poradenskými zariadeniami /špeciálni pedagógovia, výchovný poradca – priebežne/.

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Organizačná štruktúra ZŠ bola podrobne spracovaná v organizačnom poriadku i školskom poriadku tak, že umožňovala plynulú a efektívnu prevádzku a primerané podmienky pre realizáciu pedagogického procesu. Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým podmienkam školy a priemerne zodpovedajúcim základným potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov. Učiteľom sa darí vytvárať priaznivé prostredie, v ktorom má žiak možnosť učiť sa                       bez strachu a stresu.

Pozornosť sa venovala žiakom v oblasti sociálnych vzťahov, riešili sa problémy žiakov zo sociálne slabších rodín. Vychádzajúc z hlavných úloh školy v rámci výchovno-profesijnej práce bola venovaná pozornosť aj mravnému intelektuálnemu vývoju našich žiakov. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola aj problematika prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov, zameraného na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu žiakov a zdravý životný štýl a význam prevencie ochrany vlastného zdravia. Vytvárali sme podmienky pre aktívne zapájanie sa žiakov                                    do preventívnych programov organizovaním cielených aktivít.

Prostredie školy je veľmi príjemné a pozitívne vplýva na rozvoj duševného i fyzického zdravia detí, žiakov a všetkých zamestnancov. Navyše aj nepedagogickí zamestnanci sa výrazne podieľali na vytváraní pozitívnych psychohygienických podmienok.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity školy

V školskom roku boli záujmové krúžky vedené pedagógmi našej základnej školy v priestoroch školy. Spolu fungovalo ... krúžkov.

§ 2. ods. 2 c, d

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom, vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Škola – zriaďovateľ

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky, stravovanie v školskej jedálni a v školskom klube detí výchovu mimo vyučovania. Škola predkladá zriaďovateľovi na schválenie dokumentáciu školy, organizáciu školy a návrhy rozpočtu.

Spolupráca so zriaďovateľom je realizovaná pri organizovaní aktivít pre žiakov v meste. Zriaďovateľ poskytuje metodickú pomoc, podporuje školu pri zabezpečovaní mimoškolských aktivít a realizácii projektov.

 

Škola – Rada školy

Škola predkladá Rade školy plány práce, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správu o hospodárení školy, podnety na pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti.

Prerokováva s radou aj školský vzdelávací program, školský poriadok, organizáciu školy a všetky dôležité zmeny v jej fungovaní.

Škola – verejnosť

Škola je stále otvorená a nápomocná aktivitami pre širokú verejnosť. Sociálna klíma na škola je dobrá, prvoradé sú úlohy zamerané na formovanie žiakov. Škola v tomto smere vyvíja úsilie o spoluprácu s organizáciami, ktoré jej napomáhajú naplniť tento cieľ.

CPPPaP – plnenie úloh profesijnej orientácie

Materská škola v Medzeve – spolupracuje pri organizovaní aktivít predškolskej prípravy detí                   pred nástupom do školy

MsKS – poskytuje priestory na aktivity školy /výchovné koncerty, besedy, vianočná burza/

Mestská hvezdáreň – organizuje zaujímavé prednášky a besedy spojené s praktickými ukážkami pre našich žiakov

KNS v Medzeve a Košiciach – spolupráca pri prehlbovaní jazykových zručností našich žiakov , organizácia spoločných projektov, akcia „Kinderwerkstatt“

ZUŠ v Medzeve – spoločensko–kultúrne podujatia

ZfA v Bratislave – pomáha pri zabezpečovaní didaktických pomôcok na vyučovanie nemeckého jazyka, organizuje vzdelávania pre učiteľov nemeckého jazyka, zastrešuje jazykovú skúšku pre žiakov 9. ročníka – SPRACHDIPLOM

Goethe – inštitút v Bratislave – pomáha pri zabezpečovaní vyučovania nemeckého jazyka, organizuje projekty a zaujímavé akcie pre učiteľov i žiakov

 

Vypracoval: Mgr. Marek Kaleta

V Medzeve 8.10. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria