Navigácia

Školský psychológ

ETIKA PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

 

Pri poskytovaní psychologických služieb sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

 

Školský psychológ

 • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
 • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby,
 • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov,
 • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,
 • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov,
 • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách,
 • pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
 • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií,
 • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje,
 • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria