Navigácia

Školský poriadok

Textová podstrana

Základná škola – Grundschule, Štóska 183, Medzev

 

 

 

 

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 2 / 2019

 

 

OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY – VZDELÁVANIE V ŠKOLÁCH MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 2.5. 2019

Smernica nadobúda platnosť odo dňa: 3.5. 2019

Smernicu spracovali: Mgr. Silvia Sabolová, Mgr. Beatrix Pospíšilíková

 

 

 

 

Riaditeľ Základnej školy – Grundschule, Štóska 183, Medzev v súlade:

 

 • so zákonom č.245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon), v zmysle §23 písmena b) o formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky a §57 Komisionálne skúšky v základných a stredných školách zákona č.245/2015,
 • s Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v ZŠ č.22/2011

 

vydáva túto smernicu:

 

 

Úvodné ustanovenia

 

 1. Organizácia osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky sa riadi hlavne touto smernicou a Zákonom č.245/2008             Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) a Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č.22/2011.
 2. Predmetom smernice je upraviť podmienky a jednotný postup školy a zákonných zástupcov žiakov školy pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky – štúdiom v zahraničí.

 

Článok 1

Všeobecná časť

 

 1. Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „forma osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky).
 2. Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky na základe § 23 zákona 245/2008 Z. z. sú:
 1. individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“),
 2. vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
 3. vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky                             so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 4. vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie                               podľa medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva,
 5. individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,
 6. podľa individuálneho učebného plánu.

 

 

 

 

 

 

Článok 2

Podmienky povolenia Vzdelávania v školách mimo územia SR

 

 1. O povolení vzdelávania podľa § 25 rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý,                      na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Článok 3

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky

 

 1. V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiadateľ uvedie:
 • meno, priezvisko, bydlisko žiaka,
 • rodné číslo žiaka,
 • adresu trvalého i prechodného bydliska žiaka v zahraničí,
 • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať,
 • termín (od – do) – na 1 školský rok
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa trvalého bydliska zákonných zástupcov, údaje za účelom komunikácie (e-mail, telefón do zahraničia) obidvoch zákonných zástupcov,
 • v písomnej žiadosti žiadajú zákonní zástupcovia vydanie učebníc a pracovných zošitov              na príslušný školský rok;
 1. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR na 1 kalendárny rok.

 

 

Článok 4

Povinnosti žiaka a zákonného zástupcu

 

 1. Zákonný zástupca je povinný spolupracovať so školou, pravidelne komunikovať a poskytnúť škole všetky potrebné informácie a dokumenty.
 2. Zákonný zástupca do 30 dní nahlási riaditeľovi školy ZŠ – GRS v Medzeve názov školy a zašle doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa §23 písm. b) o navštevovaní uvedenej školy v zahraničí s uvedením predmetov, ktoré má žiak v škole v zahraničí.
 3. Dokumenty musia byť vypísané na hlavičkovom papieri školy v zahraničí, potvrdené pečiatkou školy a podpísané riaditeľom príslušnej školy. Originál dokumentov pošle zákonný zástupca prostredníctvom pošty.
 4. Po absolvovaní štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka povinný:
 • Predložiť riaditeľovi školy overenú fotokópiu vysvedčenia najneskôr 31. augusta príslušného školského roka, kedy ukončí štúdium na zahraničnej škole.
 1. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
 2. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) a rozhodne sa vykonať komisionálne skúšky, vykoná ich z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.
 3. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.
 4. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky                po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
 5. V prípade ukončenia plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR a návratu žiaka  do kmeňovej školy, požiadajú zákonní zástupcovia riaditeľa školy v písomnej žiadosti o zrušenie plnenia osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky a uvedú termín nástupu žiaka do kmeňovej školy.

 

Článok 5

Povinnosti školy

 

 1. Kmeňová školy poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity.
 2. Škola informuje zákonných zástupcov o legislatívnych požiadavkách žiaka plniaceho povinnú školskú dochádzku, informuje ho o povinnostiach, vykonávaní komisionálnej skúšky poskytnutím vypracovaného manuálu „Žiak v zahraničí“.
 3. Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška vykonať, určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, obsah skúšky, určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka.
 4. Na komisionálnu skúšku sa žiak pripravuje po konzultáciách s príslušnými vyučujúcimi, ktorí žiakovi sprostredkujú tematické okruhy a požiadavky na splnenie komisionálnej skúšky, v prípade potreby poskytujú žiakovi konzultácie.
 5. Organizáciu školského roka žiaka plniaceho osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky koordinujú zástupcovia RŠ: žiaci 1. stupňa – zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie a žiaci                 2. stupňa – zástupca RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie v spolupráci s RŠ, príslušnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami.

 

Článok 6

Komisionálna skúška

 

 1. Pri plnení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 23 a 25 školského zákona sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky.
 2. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa §57 ods. 1 písmeno j) školského zákona rozhoduje riaditeľ školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka formou písomnej žiadosti najneskôr 15 dní pred konaním komisionálnej skúšky.
 3. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.
 4. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o konaní komisionálnej skúšky, ktoré zasiela na podpis zákonným zástupcom pri realizácii komisionálnej skúšky.
 5. Na komisionálnu skúšku sa žiak pripravuje po vyžiadaných konzultáciách s príslušnými vyučujúcimi, ktorí žiakovi poskytnú tematické okruhy a požiadavky na splnenie komisionálnej skúšky.
 6. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca riaditeľa školy, členmi komisie sú: skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaci, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.
 7. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
 8. Škola vydá žiakovi vysvedčenie. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený               na vysvedčení v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.
 9. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa žiakovi 9. ročníka uvádza aj: „Žiak splnil ... rokov povinnej školskej dochádzky a (ne)získal vzdelanie poskytované základnou školou“.
 10. Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky                             do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

 

Článok 7

Osobný spis žiaka v zahraničí

 

 1. Osobný spis žiaka v zahraničí obsahuje nasledovné dokumenty:
 1. písomná žiadosť zákonných zástupcov o povolenie plniť osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky,
 2. rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
 3. originál písomného potvrdenia o návšteve školy s uvedením predmetov, ktoré má žiak v zahraničí,
 4. písomná žiadosť zákonných zástupcov o vykonanie komisionálnych skúšok za príslušné obdobie,
 5. rozhodnutie riaditeľa školy o povolení vykonať komisionálne skúšky za príslušné obdobie a oznámenie o termíne konania komisionálnych skúšok,
 6. menovacie dekréty členov komisie, protokoly o komisionálnych skúškach za jednotlivé ročníky, testy, projekty, iné výstupy vyplývajúce z požiadaviek na hodnotenie,
 7. úradne overené vysvedčenie zo školy v zahraničí.

 

Článok 8

Doplňujúce ustanovenie

 

V prípade nedodržania stanovených termínov u žiakov s povinnou školskou dochádzkou je škola povinná ohlásiť príslušným orgánom zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

 

 

 

Článok 9

Záverečné ustanovenie

 

Táto smernica je zverejnená na webovom sídle školy a prístupná zákonným zástupcom.

Táto interná smernica nadobúda účinnosť v plnom rozsahu dňa 3.5. 2019 .

 

                                                               .............................................................................

                                                                        Mgr. Marek Kaleta, riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 1

 

.......................................................................................................................................

(Priezvisko, meno, trvalé bydlisko zákonného zástupcu žiaka – matka, e-mail, telef. kontakt v zahraničí)

 

.......................................................................................................................................

(Priezvisko, meno, trvalé bydlisko zákonného zástupcu žiaka – matka, e-mail, telef. kontakt v zahraničí)

 

                                                                                                                       Základná škola – Grundschule

                                                                                                       Štóska 183

                                                                                                    044 25 Medzev

 

Vec: Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

 

Zákonný zástupca ................................................................................................................. žiadam týmto o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR                    pre môjho syna / moju dcéru ...................................................................................... žiaka / žiačku ........................................... ročníka, triedy ......................................, narodeného / narodenej v ..........................................................................................................................,  rodné číslo .................................................., bytom .............................................................., názov a adresa školy v zahraničí ............................................................................................................................................... na obdobie od ..................................................... do ......................................................... .

Odôvodnenie:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

S pozdravom

 

 

........................................................................ ...............................................................

                                              podpisy oboch zákonných zástupcov                    

Príloha 2

Žiak v zahraničí

Manuál pre zákonných zástupcov

 

Postup, povinné doklady a iné náležitosti

 

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok – podáva zákonný zástupca

V žiadosti uvádza: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je                         vopred známa; ak nie, do 30 dní oznámi riaditeľovi školy názov a adresu školy, ktorú žiak v zahraničí navštevuje.

 1. Na základe tejto žiadosti vydáva ZŠ Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok.
 2. Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR vždy do 15.9. príslušného školského roka Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Toto potvrdenie obsahuje predmety, ktoré sa žiak na danej škole v zahraničí učí.
 3. Zákonný zástupca doručí do ZŠ v SR vysvedčenie za príslušný školský rok. Toto vysvedčenie musí byť úradne preložené do SJ.

 

KOMISIONÁLNA SKÚŠKA

 

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Čl.7 Komisionálna skúška

 

Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR môže vykonať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla SJL, vlastiveda, geografia, prírodoveda, biológia, dejepis, a pod.).

 

 1. Zákonný zástupca žiaka dohodne termín komisionálnej skúšky na kmeňovej ZŠ v SR a doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za školsky rok, v ktorej uvedie termín komisionálnej skúšky.;
 2. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí RŠ, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. RŠ vydá Rozhodnutie o vykonaní komisionálnej skúšky.
 3. ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný                  so zákonným zástupcom).
 4. ZŠ písomne vymenuje skúšobné komisie pre jednotlivé predmety, z ktorých bude žiak preskúšaný.
 5. Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomnou formou Protokoly o komisionálnom preskúšaní za jednotlivé obdobia.

 

 1. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. V doložke sa uvádza: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom školou ................... v školskom roku ........... za ......... ročník.“ (Metodický pokyn č.22/2011, čl.4/15)

 

 1. Výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu a katalógového listu žiaka. (Metodický pokyn č.22/2011, čl.6/6)

 

 1. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa možností, ktorá sa mu v ustanovení §25 ods.5 školského zákona dáva, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria