Navigácia

„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Medzev“

„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Medzev“

„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Medzev“

 

 

Základná škola Grundschule Medzev

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:    Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Kód projektu:             312011U043

Názov projektu:         Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Medzev

Realizácia projektu:   01.2020 – 12.2022

Rozpočet projektu:    116 820  €

Spolufinancovanie:    5 %

Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

Ciele projektu:           Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole Grundschule Medzev, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktivity projektu:      Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov.

            Jednotlivé činnosti vykonávané dvomi pedagogickými asistentami:

- vo výchovno-vzdelávacom procese (bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok),

- v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách (priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy, návšteva historických a kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi, spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin),

- v spolupráci s rodinou (návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania, spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa).

 

Jednotlivé činnosti vykonávané školským psychológom:

- vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ vo svojej územnej pôsobnosti,

- poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

- uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

- aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ, a príslušného CPPPaP,

- v spolupráci so ZŠ, komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí a žiakov a následne odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa a žiaka,

- spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi

- zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,

- poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,

- aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,

- systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,

- práca v segregovaných komunitách

- spolupráca pri neformálnom vzdelávaní

- spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie

- vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti

- spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria