Navigácia

Plán kontinuál.vzdelávania

Plán kontinuálneho vzdelávania

Základná škola – Grundschule Medzev

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

2017/2018

 

 

 

                                                                                           September 2017

 

Úvod

 

 

Vytvoriť ríšu školy tvorivej, modernej a dobrej ( Komenského „Dielňu ľudskosti“) znamená občas nabrať odvahu a urobiť „vnútorný kotrmelec“, pozrieť sa na svet v nej inými očami. Iba tak máme šancu uvidieť empatiu prekračujúcu vlastné „ja“, nekritickú dôveru v očividné fakty. Nie rozsadiť rozum a cit, ale posadiť ich za jednu lavicu v škole.

Moderná škola nemôže fungovať podľa starých receptov. Vedenie školy musí byť tvorivé nielen v myslení, ale aj v citoch, motivácii učiteľov, socializácii, komunikácii, kooperácii, atď. Uvedené považujeme za základné východisko samotnej konštrukcie nového školského vzdelávacie programu školy 21. storočia, pretože  školská edukácia v súčasných podmienkach nezodpovedá požiadavkám modernej doby.

Pri  zostavovaní špecifických kritérií, podľa ktorých naša „ponuka“ bude čo najatraktívnejšia v rámci školského trhu, je potrebné rešpektovať podmienky školy, názory širokej verejnosti, a to žiakov, rodičov, ale najmä  pedagógov,  pretože nositeľom reformy a realizátorom zmien i inovácií v procese edukácie je v prvom rade učiteľ.

Profesijný rozvoj učiteľa bude zabezpečený kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť celoživotného vzdelávania. Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a na výkon riadiacich činností. Dôležité je aj získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo na doplnenie kvalifikačných predpokladov.

Rozhodujúcim činiteľom na naplnenie tohto cieľa sa stáva vedenie školy, ktoré bude koordinovať  pedagogických zamestnancov podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

1. Identifikácia organizácie

 

 

Názov organizácie

Základná škola – Grundschule Medzev

Sídlo organizácie

 Štóska 183, 044 25 Medzev

Štatutárny orgán

Mgr. Marek Kaleta, riaditeľ

 

Zriaďovateľ

Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25

 

Kontakt

Tel.: 055/ 466  31 23

e-mail:zsmedzev@medzev.sk

Počet zamestnancov

52 zamestnancov:  39 pedagogických zamestnancov ( z toho 2   vychovávateľky ŠKD,  3 asistenti učiteľa), 13 nepedagogických zamestnancov

                              

 

 

 

 

 

2. Legislatívne východiská

 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.

 

                                                                                                                                   

3. Ciele

 

3.1. Hlavný cieľ

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.

 

 

 

3.2. Čiastkové ciele

 

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.  Druhy kontinuálneho vzdelávania:

 

1. Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

 

2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

 

3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

 

                                                                                                                                         5

4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností.

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali

vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:

 • pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,
 • pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom

      zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným      

      znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,                                                                                                                          

 • ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.

 

Škola a školské zariadenie poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.

Ak škola a školské zariadenie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.

(Podrobnosti o získavaní kreditov sú súčasťou  vyhlášky MŠ SR   č. 445 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

 

4.  Analýza kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

 

                        Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

 

I. stupeň: počet pedagogických zamestnancov :  21 -  kvalifikovaných 15

                                                                                    -  nekvalifikovaných 6 ( 1 študuje)

II. stupeň: počet pedagogických zamestnancov : 18 - kvalifikovaných 18

                                                                                    -  nekvalifikovaných 0

 

            Požiadavky učiteľov na ďalšie kontinuálne vzdelávanie sú v súlade s prioritnými zámermi a možnosťami školy a súvisia s potrebou profesijného rastu učiteľov. Požiadavky sú na špecializačné vzdelávanie (Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ s podporou IKT, Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika, Zvyšovanie kompetencií školského knihovníka), inovačné vzdelávanie (Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy, Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania),  aktualizačné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie (Adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov), funkčné vzdelávanie (Riadenie školy a školského zariadenia), kvalifikačné vzdelávanie (Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek). Príprava vedúcich predmetových komisií, Metódy a formy práce v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce a technika, získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej gramotnosti na I. a II. stupni ZŠ, získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov. Učitelia sa týchto vzdelávaní zúčastňujú a  budú zúčastňovať priebežne, podľa aktuálnych ponúk MPC a ďalších vzdelávacích organizácií.

                                5.   Profilácia školy

 

 

Základná škola – Grundschule  Medzev je plnoorganizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Navštevujú ju aj žiaci z Vyšného Medzeva a zo Štósu ( školský obvod).  Má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach a slúži tak k rozvoju osobnosti. Ako jedna zo štyroch škôl na území SR so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a je zaradená do systému PASCH škôl, čo umožňuje žiakom 9. ročníka vykonať jazykovú skúšku z nemeckého jazyka DSD 1.Vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Edukačný proces prebieha v dvoch variantoch.            

Žiaci vo variante NEJ môžu dosiahnuť úroveň B1 podľa SERR, získať jazykovú skúšku DSD 1.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria  žiaci, ktorý sú zaradený do variantu SJL, v ktorom ŠkVP navyšuje vyučovanie slovenského jazyka a prírodovedných predmetov s cieľom posilniť ich komunikatívne schopnosti  a grafomotorické zručnosti. 

Do tejto skupiny patria aj žiaci z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Títo žiaci potrebujú viac času, aby sa adaptovali na školské prostredie, získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a povinnú školskú dochádzku.

 

 

5.1. Vízia školy

 

           

     ŠKOLA PRE KAŽDÉHO    –    ŠKOLA  PRE  VŠETKÝCH

    

     Tento názov nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu našej školy. ZŠ – GRS Medzev   je otvorenou školou pre všetkých žiakov, rodičov a verejnosť, a to  obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti,  diferencovaným prístupom,  dodržiavaním a rešpektovaním najzákladnejších potrieb, spoločnými stretnutiami učiteľov, rodičov a žiakov, zapojením školy do verejného života, schopnosťou slobodnej a tvorivej práce, samostatného myslenia a zodpovedného rozhodovania. Naša vízia kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca.

 

Ciele vízie :

    -    upevňovať pozitívne vzťahy medzi žiakmi v myslení a postojoch v multikultúrnom 

         prostredí školy a mimo nej,

 • úzko spolupracovať s rodičmi a rôznymi spoločenskými organizáciami,
 • rozvíjať komunikačné schopnosti a jazykovú gramotnosť,
 • podporovať u žiakov kladný vzťah k prírode environmentálnymi aktivitami,
 • realizovať výučbu nemeckého jazyka od 1.ročníka v triedach s variantom ISCED 1-NEJ,
 • umožniť žiakom vo variante NEJ aktívne komunikovať v nemeckom jazyku a dosiahnuť úroveň B1 podľa SERR, získať jazykovú skúšku DSD 1

 

5.2. Poslanie školy

 

     Je v súlade s hodnotami školy a hodnoty školy sú v súlade s hodnotami pedagógov.

Pri definovaní poslania našej školy vychádzame z odpovedí na nasledujúce otázky:

 

Kto sme ?

 • školou pre každého, školou pre všetkých,
 • školou podporujúcou zdravie,
 • školou, ktorá pomáha deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého učenia a hľadania,
 • školou, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň vyučovania v súlade s učebným plánom.

 

Prečo existujeme ?

 • aby sme vychovali žiaka, ktorý vie kriticky myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti,
 • aby vedel riešiť problémy,
 • aby vedel komunikovať v materinskom i cudzom jazyku,
 • aby ovládal prácu s počítačom, rozvíjal svoj talent v športových, umeleckých a vedomostných súťažiach,                                                                                                                                                                                          
 • aby náš absolvent odchádzal zo školy ako slobodný, zodpovedný a charakterný človek, ochotný sa ďalej učiť a tvorivo žiť.

 

V čom sme iní ako školy podobného typu ?

 • vhodnými podmienkami na individuálny prístup k žiakom,
 • vyučovaním nemeckého jazyka od 1. ročníka vo variante NEJ,
 • získaním jazykovej skúšky DSD 1 (variant NEJ),
 • realizáciou  projektov zameraných na integráciu žiakov z multikultúrneho prostredia ,
 • zaradením do systému PASCH škôl,
 • zriaďovaním odborných učební.

Čo chceme dosiahnuť ?

 • aby sme sa stali školou, do ktorej žiaci, ale aj ich rodičia radi prichádzali za športom, poznaním a kultúrou,
 • aby sme získali ešte väčšiu úctu a uznanie našej práce  najmä zo strany rodičovskej verejnosti,
 • aby deti do našej školy prichádzali s radosťou a odchádzali z nej denne spokojné a šťastné,
 • aby medzi zamestnancami školy vládla vzájomná úcta, tolerancia a spolupráca,
 • aby zamestnanci školy na svoje pracovisko prichádzali taktiež s radosťou a odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce.

                       

                                                                                                                      

Ako to chceme dosiahnuť ?

 • postupne zavádzať alternatívne metódy a formy práce do edukácie žiakov,
 • naďalej skvalitňovať výučbu cudzích jazykov, zabezpečiť kvalitnejšie učebné pomôcky,
 • zabezpečiť ďalšie vzdelávanie učiteľov,
 • zapájaním sa do projektov zameraných na rozvoj školy,
 • vo väčšej miere zavádzať IKT do vyučovacieho procesu,
 • zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie školy učebnými pomôckami,

 

 

 

 

6. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018

 

 

Samotný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov metodického združenia (MZ), predmetovej komisie (PK) a osobného plánu profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca. Pri zostavovaní a spracovaní osobných plánov profesijného rastu pedagogického  zamestnanca významnú úlohu zohrávajú vedúci MZ a PK, ktorí by mali najlepšie poznať potreby na rozvoj individuálnej kariéry zamestnanca a následne by mali vedieť zosúladiť osobné plány do súboru, ktorý korešponduje s potrebami školy.

 

Príloha A:   Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných 

                      zamestnancov                             

 

Príloha B:   Návrh plánu profesijného rastu učiteľa na školský rok 2017/2018

 

Príloha C:   Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018

 

 

 

7. Systém merania a kontroly

 

 

 Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu v škole a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania.

            Sleduje sa, ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach, aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania  (napr. uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).

N a sledovanie zmien sa volí :

 • vnútroškolská kontrola zameraná na hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity),
 • autoevalvácia (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu),
 • dotazníky (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity).

 

 

 

8. Záver

 

 

          Funkčným systémom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov podporenými právnymi predpismi, zodpovedným prístupom riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov pri jeho plánovaní sa vytvára priestor na široké rozvinutie autonómie a profilácie školy a podporuje sa orientácia školy pri zavádzaní a aplikovaní inovačních foriem a metód vzdelávania v zmysle obsahovej reformy školstva.

        S plánom kontinuálneho vzdelávania boli oboznámení všetci pedagógovia na pedagogickej rade školy 31.8.2017 a je platný pre školský rok 2017/2018.

 

 

                                                                                Mgr. Marek Kaleta

                                                                                      riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha A: Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických  

                    zamestnancov

 

 

 1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

 

 

Pedagogickí zamestnanci

Počet

Kvalifikovaní

 33

Nekvalifikovaní

   6

 

 

 

 1. Analýza podľa kariérového stupňa

 

 

Kariérový stupeň

 

začínajúci

samostatný

s 1. atestáciou

s 2. atestáciou

Pedagogickí zamestnanci

 

1

19

14

5

 

 

 

 

 

 

 1. Analýza podľa kariérovej pozície

 

 

Pedagogický zamestnanec špecialista

Počet

Triedni učitelia

28

Výchovný poradca

1

Kariérový poradca

0

Uvádzajúci učiteľ

1

Vedúci PK, vedúci MZ

5

Koordinátor drogovej prevencie

1

Koordinátor environmentálnej výchovy

1

Koordinátor výchovy k manželstvu a rod.

1

Vedúci pedagogický zamestnanec

 

Riaditeľ

1

Zástupca riaditeľa

2

 

 

 

 1. Druhy kontinuálneho vzdelávania

 

 

Druh KV

Počet zamestnancov

Meno a priezvisko zamestnanca

 

Adaptačné

1

Oľga Žigová

 

Špecializačné

0

 

 

Funkčné

1

Beatrix Pospíšilíková

 

Aktualizačné

0

 

 

Vlastné aktualizačné

0

 

 

Prípravné atestačné

0

 

 

Inovačné

0

 

 

Špecializačné inovačné

0

 

 

Funkčné inovačné

0

 

 

Kvalifikačné

1

Monika Freimanová

 

 

Príloha B                      

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2017/2018

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Monika Freimanová

Aprobácia (pracovné zaradenie): samostatný pedagogický pracovník                               

 

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Získať profesijné kompetencie na vyučovanie primárnej pedagogiky

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP. Štúdium primárnej pedagogiky.

Vzdelávanie

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

kvalifikačné

UK – PF Bratislava

 

Primárna pedagogika

09/2016

09/2018

0

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

Dátum: 04. 09. 2017                                                                                                                        Podpis zamestnanca

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2017/2018

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Oľga Žigová         

Aprobácia (pracovné zaradenie): pedagogický asistent                              

 

Ciele profesijného rastu:

1. Získať súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností a postupov špecifických pre vykonávanie činnosti pedagogického asistenta

2. Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca

 

Konkrétne aktivity: Spolupráca s učiteľom v triede. Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér. Vykonávanie dozoru počas prestávok a sprevádzanie žiakov mimo triedu.

Vzdelávanie

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

adaptačné

ZŠ- GRS Medzev

 

Adaptačné vzdelávanie pre asistenta učiteľa

09/2017

02/2018

0

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Konzultácie s uvádzajúcim ped. zamestnancom

priebežne

 

 

2.

Hospitácie

priebežne

 

 

3.

Účasť na vzdelávacích podujatiach

priebežne

 

 

4.

Záverečný pohovor

február

Záverečný pohovor pred trojčlennou komisiou

 

Dátum: 04. 09. 2017                                                                                                                        Podpis zamestnanca

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2017/2018

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Beatrix Pospíšilíková          

Aprobácia (pracovné zaradenie): zástupca riaditeľa                                   

 

Ciele profesijného rastu:

1. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy.

2. Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností.

 

Konkrétne aktivity: Tvorba konkrétnych cieľov, tvorba projektu na rozvoj fiktívnej školy.

Vzdelávanie

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

funkčné

MPC Prešov

 

Profesionalizácia práce vedúcich pedagogických zamestnancov

11/2016

12/2017

0

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

Dátum: 04. 09. 2017                                                                                                                        Podpis zamestnanca

 

 

Príloha  C              

                                           

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2017/2018

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet  €   *

1

Mgr.

Beatrix

Pospíšilíková

 

funkčné

MPC Prešov

Profesionalizácia práce vedúcich pedagogických zamestnancov

0

 

0

11/2016

12/2017

prebieha

2

Mgr.

Monika

Freimanová

 

kvalifikačné

UK – PF Bratislava

Primárna pedagogika

0

 

0

09/2016

09/2018

prebieha

3

 

Oľga

Žigová

 

adaptačné

ZŠ-GRS

Adaptačné vzdelávanie pre asistenta učiteľa

0

 

0

09/2017

02/2018

prebieha

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria