Navigácia

Plán kontinuál.vzdelávania

Plán kontinuálneho vzdelávania

 

 

 

 

                                                                   September 2013

 

Úvod

 

Vytvoriť ríšu školy tvorivej, modernej a dobrej ( Komenského „Dielňu ľudskosti“) znamená občas nabrať odvahu a urobiť „vnútorný kotrmelec“, pozrieť sa na svet v nej inými očami. Iba tak máme šancu uvidieť empatiu prekračujúcu vlastné „ja“, nekritickú dôveru v očividné fakty. Nie rozsadiť rozum a cit, ale posadiť ich za jednu lavicu v škole.

Moderná škola nemôže fungovať podľa starých receptov. Vedenie školy musí byť tvorivé nielen v myslení, ale aj v citoch, motivácií učiteľov, socializácií, komunikácii, kooperácii, atď. Uvedené považujeme za základné východisko samotnej konštrukcie nového školského vzdelávacie programu, školy 21. storočia, pretože  školská edukácia v súčasných podmienkach nezodpovedá požiadavkám modernej doby.

Pri  zostavovaní špecifických kritérií, podľa ktorých naša „ponuka“ bude čo najatraktívnejšia v rámci školského trhu, je potrebné rešpektovať podmienky školy, názory širokej verejnosti – žiakov, rodičov , ale najmä  pedagógov,  pretože nositeľom reformy a realizátorom zmien i inovácií v procese edukácie je v prvom rade učiteľ.

Profesijný rozvoj učiteľa bude zabezpečený kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť celoživotného vzdelávania. Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a na výkon riadiacich činností. Dôležité je aj získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo na doplnenie kvalifikačných predpokladov.

Rozhodujúcim činiteľom na naplnenie tohto cieľa sa stáva vedenie školy, ktoré bude koordinovať  pedagogických zamestnancov podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.

                                                                                                                                       

1. Identifikácia organizácie

 

 

Názov organizácie

Základná škola – Grundschule Medzev

Sídlo organizácie

 Štóska 183, 044 25 Medzev

Štatutárny orgán

Mgr. Ervín Schmotzer, riaditeľ

 

Zriaďovateľ

Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25

 

Kontakt

Tel.: 055/ 466  31 23

e-mail:zsmedzev@medzev.sk

Počet zamestnancov

52 zamestnancov:  38 pedagogických zamestnancov,  1 vychovávateľka ŠKD,  13 nepedagogických zamestnancov,

                              

 

 

 

 

2. Legislatívne východiská

 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.

 

 

3. Ciele

 

3.1. Hlavný cieľ

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.

 

 

 

3.2. Čiastkové ciele

 

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.  Druhy kontinuálneho vzdelávania:

 

1. Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

 

2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

 

3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

 

                                                                                                                                         5

4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností.

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali

vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:

 • pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity
 • pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom
 • zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity

                                                                                                                                          6

 • ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.

 

Škola a školské zariadenie poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.

Ak škola a školské zariadenie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.

(Podrobnosti o získavaní kreditov sú súčasťou  vyhlášky MŠ SR   č. 445 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zames

4.  Analýza kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

 

                        Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

 

I. stupeň: počet pedagogických zamestnancov : 21– kvalifikovaných 11

                                                                                   -  nekvalifikovaných 4 ( 1 študuje)

II. stupeň: počet pedagogických zamestnancov : 18 - kvalifikovaných 18

                                                                       

 

            Požiadavky učiteľov na ďalšie kontinuálne vzdelávanie sú v súlade s prioritnými zámermi a možnosťami školy a súvisia s potrebou profesijného rastu učiteľov. Požiadavky sú na špecializačné vzdelávanie (Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ s podporou IKT, Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika, Zvyšovanie kompetencií školského knihovníka), inovačné vzdelávanie (Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy, Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania) ,  aktualizačné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie (Adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov), funkčné vzdelávanie (Riadenie školy a školského zariadenia), kvalifikačné vzdelávanie (Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek). Príprava vedúcich predmetových komisií, Metódy a formy práce v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce a technika. Získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej gramotnosti na I. a II. stupni ZŠ. Získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov. Učitelia sa týchto vzdelávaní zúčastňujú a  budú zúčastňovať priebežne, podľa aktuálnych ponúk MPC a ďalších

  5.   Profilácia školy

 

 

Základná škola – Grundschule Medzev je plnoorganizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Navštevujú ju aj žiaci z Vyšného Medzeva a zo Štósu ( školský obvod).  Má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jyzyka národnostnej menšiny, ktorá vychádzy z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak k rozvoju osobnosti. Ako jedna zo šiestich škôl na území SR so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získavajú aj základy ruského jazyka.

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje naša škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov, preto navyšujeme vyučovanie telesnej výchovy v 5. ročníku vo všetkých variantoch o 1 vyučovaciu hodinu týždenne.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Tiíto žiaci potrebujú viac času, aby sa adaptovali na školské prostredie, získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a povinnú školskú dochádzku. Väčšina tíchto žiakov je vzdelávaná podľa variantu 1, v ktorom ŠkVP navyšuje vyučovabie slovenského jazyka, prírodovedy a výtvarnej výchovy s cieľom posilniť ich komunikatívne schopnosti v slovenskom jazyku a grafomotorické zručnosti.  

5.1. Vízia školy

 

           

     ŠKOLA PRE KAŽDÉHO    –    ŠKOLA  PRE  VŠETKÝCH

    

     Tento názov nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu našej školy. Naša škola aj v minulosti ako aj dnes je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, širokou ponukou, diferencovaným prístupom, vzťahom v škole, naplňovaním najzákladnejších potrieb, spoločnými stretnutiami učitelia, rodičia a žiaci, zapojením školy do verejného života, schopnosť slobodnej a tvorivej práce, samostatného myslenia a zodpovedného rozhodovania.

    Naša vízia kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca.

Pre úspešný rozvoj našich žiakov sa sústreďuje na rozvoj komunikačných schopností a jazykovú gramotnosť, na informačno – komunikačné schopnosti.

 

 

 

6. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2013/2014

 

 

Samotný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov metodického združenia (MZ), predmetovej komisie (PK) a osobného plánu profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca. Pri zostavovaní a spracovaní osobných plánov profesijného rastu pedagogického  zamestnanca významnú úlohu zohrávajú vedúci MZ a PK, ktorí by mali najlepšie poznať potreby na rozvoj individuálnej kariéry zamestnanca a následne by mali vedieť zosúladiť osobné plány do súboru, ktorý korešponduje s potrebami školy.

7. Systém merania a kontroly

 

 

 Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania.

            Sleduje sa, ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach, aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania  (napr. uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).

N a sledovanie zmien sa volí :

 • vnútroškolská kontrola zameraná na hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity) 
 • autoevalvácia (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu).
 • dotazníky (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity).

 

 

 

 

                                                                                                                            

Príloha A:   Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných 

                      zamestnancov                             

 

Príloha B:   Návrh plánu profesijného rastu učiteľa na školský rok 2013/2014

 

Príloha C:   Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2013/2014

 

 

 

Príloha A: Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických  

                    zamestnancov

 

 

 

 

 1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

 

 

Pedagogickí zamestnanci

Počet

Kvalifikovaní

 33

Nekvalifikovaní

   6

 

 

 

 

 

2.Analýza podľa kariérového stupňa

 

 

Kariérový stupeň

 

začínajúci

samostatný

s 1. atestáciou

s 2.atestáciou

Pedagogickí zamestnanci

 

1

12

16

4

 

 

 

 

3.Analýza podľa kariérovej pozície

 

 

Pedagogický zamestnanec špecialista

Počet

Triedni učitelia

27

Výchovný poradca

1

Kariérový poradca

0

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

1

Vedúci PK, vedúci MZ

5

Koordinátor drogovej prevencie

1

Koordinátor environmentálnej výchovy

1

Koordinátor výchovy k manželstvu a rod.

1

Vedúci pedagogický zamestnanec

 

Riaditeľ

1

Zástupca riaditeľa

2

 

 

4.Druhy kontinuálneho vzdelávania

 

 

Adaptačné

Mgr. Daniela Palenčárová

Aktualizačné

PaedDr. Viktória Jakúbeková

Inovačné

Ing. Terézia Gedeonová, PaedDr. Jutta Kaletová, Mgr. Jarmila Lukasová, Ing. Hedviga Antlová,Mgr. Janka Rostášová, Mgr. Mária Krešáková, Mgr. Petra Schmerová, Mgr. Silvia Sabolová, Mgr. Ervín Schmotzer, Mgr. Rudolf Müller, Ing. Miroslava Ružbacká, Mgr. Katarína Virostková, Ing. Iveta Schmiedlová, Mgr. Monika Freimanová, Mgr. Gabriela Danková,Mgr. Cecília Bernáthová, Mgr. Rita Šomody, PaedDr. Viktória Jakúbeková

 

Špecializačné

 

Funkčné

Mgr. Ervím Schmotzer – funkčné inovačné

Kvalifikačné

PaedDr. Jutta Kaletová

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Ing. Terézia Gedeonová

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie – špeciálna pedagogika                     

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

1.11.2013

10/2013

15

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                   

                                                                                                                                    Podpis zamestnanca

           

 

 

                                                      

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
 

Titul, meno a priezvisko: PaedDr. Jutta Kaletová    

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetu nemecký jazyk                                

 

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Získať profesijné kompetencie na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP. Štúdium SJL.

Vzdelávanie

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

  SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

       10/.2013

10/2020

                 15

3.

kvalifikačné

FF  Prešov

Slovenský jazyk a literatúra

       10/2013

2016

 

 

 

Úlohy: 1

 

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných stretnutiach

Priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Odovzdávanie čiastkových úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Vypracovanie, obhajoba záverečnej práce

harmonogram

Záverečná práca

 

4.

Záverečná skúška

harmonogram

Osvedčenie o ukončení vzdelávania

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 3

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                                                        Podpis zamestnanca:

 

 

 

Príloha B                

                                                                                                                                                    

Škola, školské zariadenie: Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2012/2013

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
 

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Jarmila Lukasová

 Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetu  nemecký jazyk                              

 

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

  SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

       10/.2013

10/2020

                 15

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Dátum:   31. 08. 2012                                                                                                                     Podpis zamestnanca:

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Ing. Hedviga Antlová

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie                     

Ciele profesijného rastu:

 1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/2013

10/2013

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                                                      Podpis zamestnanca

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

Škola, školské zariadenie Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Janka Rostášová

Aprobácia (pracovné zaradenie):       učiteľka pre primárne vzdelávanie    

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/.2013

10/2013

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                                                        Podpis zamestnanca:

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:      Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev                                                                                  

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Silvia Sabolová

Aprobácia (pracovné zaradenie):       učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetu  nemecký jazyk             

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/2013

10/2013

15

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                           Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev                                                                                  

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Mária Krešáková

Aprobácia (pracovné zaradenie):       učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetu  nemecký jazyk                         

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/.2013

10/2020

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

                    Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie: Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev                                                                                  

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Petra Schmerová

Aprobácia (pracovné zaradenie):       učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetu telesná výchova                        

Ciele profesijného rastu:

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/2013

10/2020

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev                                                                                  

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Rudolf Müller

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov náboženská výchova – náuka o spoločnosti - geografia       

Ciele profesijného rastu:

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

 

Vzdelávanie   

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/.2013

10/2020

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

Dátum:   31. 08. 2013

                                                                                                                                               Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B   

                                                                                                                                                                 

 

Škola, školské zariadenie:   Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev       

Školský rok:  2013/2014

 

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

 

Titul, meno a priezvisko:        Ing. Miroslava Ružbacká

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie                                 

Ciele profesijného rastu:

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

1.11.2013

10/2013

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013                                                                                                                       Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Katarína Virostková

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie                                 

Ciele profesijného rastu:

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

1.11.2013

10/2013

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Monika Freimanová

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie                                 

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

 

Vzdelávanie   

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

1.11.2013

10/2013

15

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013   

                                                                                     Podpis zamestnanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie: Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Gabriela Danková

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie                                 

Ciele profesijného rastu:

1. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom proces         

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

1.11.2013

10/2013

15

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Dátum:   31. 08. 2013                                                                                        Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr.  Cecília Bernáthová

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov biológia - geografia                                             

Ciele profesijného rastu:

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

1.11.2013

10/2013

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                                                                     Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Príloha B                                                                                                                                                                      

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Rita Šomody

Aprobácia (pracovné zaradenie):   učiteľka pre primárne vzdelávanie                                                  

Ciele profesijného rastu:

1.  Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

9/2013

9/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/2013

10/2020

15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Ervín Schmotzer

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov geografia – ruský jazyk                                

                                                      vedúci pedagogický zamestnanec

Ciele profesijného rastu:

1. Získať a inovovať profesijné kompetencie potrebné na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

funkčné inovačné

MPC

Inovácie v riadení školy a školského zariadenia

   9./2012

     10./2013

                  0

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá  s. r. o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

10/2013

10/2020

                15

3.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá  s. r. o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

     9./2013

9/2020

                15

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 3

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013

                                                                                          Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  :  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Ing. Iveta Schmiedlová

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre primárne vzdelávanie                                                              

Ciele profesijného rastu:

1.  Aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov, porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich vo svojom učení

2. Získať profesijné kompetencie v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Konkrétne aktivity: Práca s textom ako súčasť aktívneho učenia sa žiaka, spôsoby rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v porozumení rôznych typov textov za použitia najmodernejších technológií vo VVP.

 

Vzdelávanie   

 

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

inovačné

  SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

11/2013

10/.2020

15

2.

inovačné

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

       1.11.2013

10/2013

                 15

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

Úlohy: Vzdelávanie 2

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Účasť na prezenčných formách vzdelávania

priebežne

Potvrdenie o účasti na vzdelávaní

 

2.

Spracovanie dištančných úloh

harmonogram

Zaslanie úloh na kontrolu

 

3.

Záverečná prezentácia

harmonogram

Záverečná prezentácia

 

4.

Vykonanie záverečnej skúšky

harmonogram

Osvedčenie o ukončení štúdia

 

 

 

 

 

Dátum: 31. 08. 2013

                                                                                                                                                Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha B                                                                                                                                                                     

 

Škola, školské zariadenie:  :  Základná škola – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev      

Školský rok:  2013/2014

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:        Mgr. Daniela Palenčárová

Aprobácia (pracovné zaradenie): učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie                                                       

Ciele profesijného rastu:

 

1.  Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca

 

Konkrétne aktivity: oboznámiť sa so  základnými pedagogickými dokumentmi,  prípravy na vyučovanie konzultovať s uvádzajúcou učiteľkou, 

 

Vzdelávanie   

 

 

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

1.

adaptačné

ZŠ- GRS Medzev.

Uvádzanie začínajúceho učiteľa do praxe

9/2013

6/.2014

0

 

Úlohy: Vzdelávanie 1

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

Konzultácie s uvádzajúcou učiteľkou

priebežne

¼-ročne

 

2.

Štúdium pedagogických dokumentov

priebežne

¼-ročne

 

3.

Otvorená hodina a záverečný pohovor

6/2014

Protokol o skončení adaptačného vzdelávania

 

 

 

Dátum:  31. 08. 2013                                                                                         Podpis zamestnanc

 

 

Príloha  C                            

                                

                                                         

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet  €   *

1

Ing.

Hedviga

Antlová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

2

Ing.

Hedviga

Antlová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

3

Mgr.

Cecília

Bernáthová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

4

Mgr.

Cecília

Bernáthová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

5

Mgr.

Gabriela

Danková

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

6

Mgr.

Gabriela

Danková

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

7

Mgr.

Monika

Freimanová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

8

Mgr.

Monika

Freimanová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

 

 

 

 

 

Príloha  C                            

 

 

 

 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet  €   *

9

Mgr.

Rita

Šomody

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

10

Mgr.

Rita

Šomody

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

11

Ing.

Terézia

Gedeonová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

12

Ing.

Terézia

Gedeonová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

13

Mgr.

Mária

Krešáková

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

14

Mgr.

Mária

Krešáková

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

15

Mgr.

Jarmila

Lukasová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

16.

Mgr.

Jarmila

Lukasová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  C

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet  €   *

17.

PaedDr.

Jutta

Kaletová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

18.

PaedDr.

Jutta

Kaletová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

19.

Mgr.

Rudolf

Müller

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

20.

Mgr.

Rudolf

Müller

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

21.

Mgr.

Janka

Rostášová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

22.

Mgr.

Janka

Rostášová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

23.

Ing.

Miroslava

Ružbacká

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

24.

Ing.

Miroslava

Ružbacká

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  C

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet  €   *

25.

Mgr.

Petra

Schmerová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

26.

Mgr.

Petra

Schmerová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

27.

Mgr.

Silvia

Sabolová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

28.

Mgr.

Silvia

Sabolová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

29.

Ing.

Iveta

Schmiedlová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

30.

Ing.

Iveta

Schmiedlová

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

31.

Mgr.

Ervín

Schmotzer

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

32.

Mgr.

Ervín

Schmotzer

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  C

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet  €   *

33.

Mgr.

Katarína

Virosková

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

15

0

15

9/2013

9/2013

ukončené

34.

Mgr.

Katarína

Virosková

60

inovačné

Softimex Multimédiá s.r.o

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

0

30

9/2013

9/2013

ukončené

35.

Mgr.

Ervín

Schmotzer

60

funkčné inovačné

MPC

Inovácie v riadení školy a školského zariadenia

0

0

30

10/2012

11/2013

ukončené

36.

PaedDr.

Jutta

Kaletová

 

kvalifikačné

FF PU

Slovenský jazyk a literatúra

0

0

30

9/2013

2016

prebieha

37.

PaedDr.

Viktória

Jakúbeková

60

inovačné

MPC

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

15

0

15

9/2013

10/2013

ukončené

38.

PaedDr.

Viktória

Jakúbeková

20

aktualizačné

MPC

Dopravná výchova v základných školách

6

0

21

10/2013

11/2013

ukončené

39.

Mgr.

Daniela

Palenčárová

 

adaptačné

ZŠ-GRS Medzev

Uvádzanie začínajúceho učiteľa do praxe

0

0

0

9/2013

6/2014

prebieha

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria