Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP ISCED 1 - MP

 

 

Školský vzdelávací program Základnej školy – Grundschule Medzev pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia / špeciálne triedy /

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 - MP

 

Dĺžka štúdia: 9 rokov

 

Vyučovací jazyk: slovenský

 

Študijná forma – denná

 

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ:

Názov školy                                                                 Základná škola –Grundschule

                                                                                              Medzev

 Adresa                                                                        Štóska 183 , 044 25 Medzev

 IČO                                                                             35544201

Riaditeľ školy                                                               Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                                       Ing. Gertrúda Schürgerová 

Ďalšie kontakty                                                            číslo telefónu  055/ 466 31 23

                                                                                     e-mail  zsriaditel@medzev.sk

                                                                                                 zsmedzev@medzev.sk

webová stránka školy : zsmedzev.edupage.org

 

Zriaďovateľ:

Názov                                                                         Mesto MEDZEV

Adresa                                                                        Štóska 6

Kontakty                                                                     JUDr. Valéria Flachbartová , primátorka

 

 

Platnosť dokumentu : od 2.9.2009                                                         podpis riaditeľa

 

 

 

 

Záznamy úprav v ŠkVP

ISCED 1 – pre žiakov s mentálnym postihnutím

 

 

 

Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

 

01.09.2009

 

revidovanie

02.09.2010

doplnený 6.ročník

schválený v pedagogickej rade a rade školy

 

revidovanie

05.09.2011

doplnený 3.4.7. ročník

 schválený v pedagogickej rade a rade školy

 

 

revidovanie

02.092013

Aktualizácia všeobecnej  časti

 

 

 1. Všeobecná charakteristika školy

 

Veľkosť  školy 

Základná škola je plnoorganizovaná, jej zriaďovateľom je mesto Medzev. Kapacita školy je stanovená na cca 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Areál školy je umiestnený v centre mesta Medzev. Tvoria ho 4 učebňové pavilóny, 1 telocvičňa, 1 pavilón odborných učební, 1 hlavný pavilón s administratívnymi miestnosťami, školskou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu je školský dvor, školský pozemok, multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, športové ihriská a rozľahlý trávnatý porast.

V škole sú v súčasnosti zriadené dve špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, variant A.

 

Charakteristika žiakov

Základnú školu navštevujú žiaci z Medzeva, Vyšného Medzeva, Štósu. Približne polovica žiakov je z málopodnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach.

 V Základnej škole – Grundschule Medzev sú  vzdelávané aj deti so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami  v dvoch špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihom variant A.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je

potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania.

Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie,

zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadajú špeciálny prístup vo

vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka

diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu

podmienok / obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov/ vo výchove

a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo

zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne

znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný

prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti, ako aj

dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do

spoločnosti.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

1.žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.

– žiak so zdravotným postihnutím / s mentálnym postihnutím, so sluchovým,

zrakovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,

s autizmom alebo inými vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím/

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami /

poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným

alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom/, žiak s intelektovým

výkonom v hraničnom pásme, žiak s poruchou správania,

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,

3. žiak s nadaním

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa

§94ods.2písm.aň zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupuje podľa

vzdelávacie programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri

vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole podľa §94 ods. 1

písm.a) a b) zákona č.245/2008 Z.z., t.j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov

s mentálnym postihnutím a ďalších školách pre žiakov so zdravotným

znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri

individuálnom začlenení. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na

komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách ,

kde sú vzdelávaní.

Podľa §97 ods.5zákona č. 245/2008 Z.z., základná škola podľa §94 ods. 2

písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym

postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa

mentálneho postihnutia žiakov na :

– variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

- variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

- variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho

postihnutia

 

Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov. V súčasnosti kritériá pedagogickej a odbornej spôsobilosti nespĺňajú štyria zamestnanci. Jeden si dopĺňa pedagogické vzdelanie. V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa, vyučovanie náboženskej výchovy je zabezpečované aj externým pedagogickým zamestnancom – kňazom. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 25.

V špeciálnych triedach vyučujú pedagogickí zamestnanci s aprobáciou pedagogika mentálne postihnutých žiakov. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti: prevencie sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, Školy podporujúcej zdravie a ďalší podľa potreby.

 

 

 Podmienky prijímania

 

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutí určuje

§ 7 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.

 

 

 

Dlhodobé projekty

 Šesťročnú skúsenosť má škola v medzinárodnej spolupráci so školami v Nemecku, Poľsku, Írsku a Grécku v európskom projekte SOKRATES.   

Je zapojená aj do nižšie uvedených projektov IKT :

Rozvoj IKT na škole -INFOVEK

Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

• využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,

• oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,

• ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie

Zelená škola – v rámci environmentálnej výchovy

 Dlhodobé projekt  protidrogové programy, ktoré sa realizujú s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického porade.

 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom triednych aktívov, plenárnych zasadnutí ZRPŠ, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, a prostredníctvom denných kontaktov s učiteľmi. Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach a v Ždani.

 

 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

     

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, odbornú učebňu pre vyučovanie biológie, 2 učebne výpočtovej techniky, multifunkčnú učebňu (v nich sú umiestnené tri interaktívne tabule s dataprojektormi), jazykovú učebňu, školské dielne, cvičnú kuchynku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadenú školskú knižnicu s každoročne obnovovaným knižničným fondom, k dispozícii je aj školský pozemok.

Vybavenie kabinetov je dobré, počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie, ale aj naďalej je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. 

Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave. V budúcnosti sa plánuje obnova nevyhovujúceho školského ihriska. V roku 2008 bol schválený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy. Toto ihrisko bolo v roku 2010 dokončené. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Na voľnočasové aktivity sa využíva kompletný areál školy.

Plánuje sa vybudovanie oddychovej zóny, ktorá by s a v prípade priaznivého počasie využívala aj ako –učebňa v prírode.

Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí.

Všetky uvedené priestory využívajú aj žiaci s mentálnym postihom, ktorí sú vzdelávaní v dvoch špeciálnych triedach.

 

Priestory pre ŠKD:

Školský klub detí z kapacitných dôvodov nie  je umiestnený v samostatnej miestnosti, pre tento účel je využívaná kmeňová učebňa I. stupňa. Žiaci navštevujúci ŠKD využívajú ihriská, telovcičňu a ostatné priestory školy.   

Stravovanie:

Pri škole je zriadená školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá zabezpečuje stravu pre  žiakov a zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.

 

 Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi Pre pedagogických zamestnancov je k dispozícii vynovená klubovňa a pedagógov a žiakov cvičná kuchynka s kompletným vybavením. Postupne sa renovujú všetky sociálne zariadenia v jednotlivých pavilónoch. Uvažuje sa o zriadení oddychovej zóny v areáli školy, ktorá by zároveň slúžila ako učebňa v prírode.

 

 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa pravidelne začiatkom školského roka uskutočňuje školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane, následne na prvých vyučovacích hodinách sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci všeobecne a na hodinách technickej výchovy, fyziky, chémie, telesnej výchovy, prírodopisu, pracovného vyučovania sú žiaci poučení o špecifikách správania sa pri práci na týchto vyučovacích hodinách. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia i revízie prebiehajú v súlade s platnou legislatívo

Bezpečnosť sa stala pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

1. Poučenie o BOZP – pre žiakov sa uskutočňuje každoročne na začiatku

školského roka na triednických hodinách, na úvodných hodinách predmetov

vyžadujúcich zvýšenú pozornosť na bezpečnosť, pred exkurziami, výletmi,

kurzami a opätovne na triednických hodinách v prípade úrazu v triede.

2. pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v mesiaci

august

pravidelné preškolenie z oblasti BOZP, PO, s dvojročným cyklom preverenia

vedomostí prostredníctvom odbornej firmy.

3. Pre začínajúcich pracovníkov sa uskutočňujú vstupné školenia.

4. Aktualizácia školského poriadku sa každoročne uskutočňuje na začiatku šk.

roka i priebežne po zistení jeho nedostatkov.

5. Akcie mimo budovy školy sa so žiakmi uskutočňujú len po písomnom

súhlase zákonných zástupcov žiaka.

6. Podľa plánu revízií sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie a porevízne

opravy.

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Pedagogický princíp školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

 

Ďalším cieľom školy je posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

Ciele výchovy a vzdelania

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím v dvoch špeciálnych triedach základnej školy –Grundschule Medzev sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti),

ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho

postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových

spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich

cieľov:

-poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho

a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

-rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka

v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

-viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku

kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

-rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa

a poznávať seba samého,

-odporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením

problémov,

-umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť

pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

-vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

-podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä

-otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve

a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť

k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu

a prírodnému okoliu,

-viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich

duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi,

národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

-naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť

-zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné

prostredie.

 

 

Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná škola je plnoorganizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja  a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo 6 škôl na území Slovenskej republiky                     so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získajú aj základy ruského jazyka.

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov, preto navyšujeme vyučovanie telesnej výchovy v niektorých ročníkoch o 1 vyučovaciu hodinu týždenne.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o žiakov, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Tieto deti potrebujú viac času, aby sa adaptovali na školské prostredie, získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku. U týchto žiakov  prihliadajúc na ich mentalitu , tradície navyšujeme aj hodiny hudobnej výtvarnej výchovy.

Žiaci, ktorí navštevujú špeciálne triedy sú vzdelávaní podľa rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, variant A.V súčasnosti je väčšina týchto žiakov chovancami detského domova Štós – satelitné domy Medzev. U týchto žiakov sa kladie predovšetkým dôraz na manuálne zručnosti, ale tiež na získanie všeobecného vzdelania.

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre

žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008

Z.z.. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

 

Profil absolventa

 

Absolvent špeciálnej triedy školského vzdelávacieho programu primárne vzdelávanie pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia má mať osvojené kľúčové kompretencie.

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných

a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít

v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom

celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah,

organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy,

programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej

činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu

oblasť osobnosti žiaka.

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti,

matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti

v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa

učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť

chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové / multifunkčné /, lebo slúžia na výkon

pracovných a mimopracovných / občianskych, spotrebiteľských, rodinných,

zdravotných a iných/ aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter

a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného

vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné

formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy,

programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej

a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú percentuálno-motorickú,

kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.

V tejto etape vzdelávania sú za kľúčové považované : komunikačné

spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied

a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti / informačno-komunikačné

technológie/, spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť problémy, ďalej sú

to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru

v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

 

Absolvent primárneho vzdelania pre žiakov s ľahkým stupňom

mentálneho postihnutia má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu

vzdelávania a

jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý

stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej

koordinácie),

dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných

ľudí,

je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,

uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so

spolužiakmi,

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,

rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,

je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,

rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne

adekvátne reagovať podľa svojich možností,

na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,

chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,

správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,

preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,

nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava

s nimi harmonické vzťahy,

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného

myslenia

dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych

pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné

myslenie,

rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,

chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,

 

(c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných

technológií

prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,

využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov,

encyklopédií, z médií a internetu,

vie používať vyučovacie programy,

chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a

pomôckami,

ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,

získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,

uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,

prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,

hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon

druhých,

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí adekvátne

svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,

v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,

dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,

má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,

pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb

je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,

dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,

je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,

uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným

a aktívnym trávením voľného času,

uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa

nástrojmi

kultúry

dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti

prostredníctvom

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

dokáže pomenovať základné druhy umenia,

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku

človeka,

rešpektuje vkus iných ľudí,

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

-má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných

kultúr

 

Pedagogické stratégie:

 

Spoločné postupy na úrovni školy, uplatňované vo vyučovaní aj mimo neho,

ktorými škola cielene utvára a rozvíja kľúčové kompetencie žiakov:

 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k učiť sa

učiť sa:

Na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ

učenia,

posilňujeme pozitívny vzťah k učeniu

poukazujeme na to, ako môže využiť svoje vedomosti v praxi a na

uplatnenie sa na trhu práce.

Podporujeme samostatnosť pri práci s učebnicami, zošitmi

a pomôckami.

do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie

uplatňujeme individuálny prístup, výsledky posudzujeme vždy v rámci

možností žiaka.

Motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má

žiak radosť z učenia

na začiatku vyučovacej jednotky vždy spoločne so žiakmi vyvodíme

cieľ, na konci vyučovacej jednotky spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutí

využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov

od žiakov vyžadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich

plánovať, organizovať a vyhodnocovať svoju činnosť

vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady

učíme práci s chybou

učíme k trpezlivosti a povzbudzujeme

pri hodnotení používame v zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie

zavádzame úlohy, pri ktorých využíva vedomosti a zručnosti z rôznych

oblastí,

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií

Prioritne sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí

žiakov v materinskom jazyku

Kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie

Učíme žiakov prezentovať svoje názory a myšlienky ,

pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v

ťažkých a ohrozujúcich situáciách.

 Učíme žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej

komunikácie.

 Učíme žiakov uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov s ľuďmi

 

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základ

matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a

techniky

Pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania

modelové príklady, príklady z praktického života.

Učíme žiaka pozitívnemu postoju v matematike a prírodným vedám.

Vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku,

správne využívať argumentáciu

Praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a správne zaobchádzať

s technickými nástrojmi, prístrojmi a údajmi.

Podporujeme zvedavosť, záujem o etické a celosvetové otázky.

Učíme žiakov byť zodpovedným k prírode a chápať význam ochrany

prírody pre budúce generácie.

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných

a komunikačných technológií

Učíme žiakov používať vyučovacie programy vyžadujeme od žiakov

využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj pre

tvorbu výstupov – časopis, webová stránka, prezentácia a pod

formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní technológie

informačnej spoločnosti /TIS/ - najmä ich schopnosť posudzovať

relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym

svetom

Žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame samostatnosť pri práci s

IKT.

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy

Učíme žiakov rozpoznávať problémové situácie a navrhovať riešenia.

vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie, pri ktorých

je nutné riešiť praktické úlohy

Žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých

vyučovacích predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych

oblastí ľudskej činností a teda aj viacero prístupov k riešeniu

žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh

priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov

 

Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií

pravidlá správania sa v škole sú postupne vypracovávané v spolupráci so

žiakmi

vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa

spolužiakov,

vyžadujeme toleranciu a ohľaduplnosť k iným ľuďom,

hľadanie spoločného riešenia pri nedodržiavaní pravidiel triedy či

školského poriadku, vyžadujeme od žiakov prijatie zodpovednosti za

dodržiavanie týchto pravidiel

netolerujeme sociálne patologické prejavy správania – šikanovanie,

drogy, kriminalita, prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu

netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy správania

sa žiakov, zamestnancov školy a rodičov

Netolerujeme nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci

v škole pracuje žiacka samospráva – žiacky parlament

Využívame pomoc a skúsenosti odborníkov – CPPP, polície,

výchovného poradcu.

v činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť

vlastné pocity, nálady

primerane ich upozorňujeme na fyzické, psychické násilie, s ktorým sa

stretávajú

 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií:

Minimalizujeme používanie metódy frontálneho vyučovania,

podporujeme skupinové formy a kooperatívne vyučovanie

Učíme žiakov odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov.

Učíme žiakov mať v úcte ţivot svoj aj iných a chrániť ho.

Učíme žiakov dôležitosť ochrany svojho zdravia.

Učíme žiakov vhodne a aktívne tráviť voľný čas.

Učíme žiakov pracovať v skupine,

Rozvíjame schopnosť žiakov spolupracovať.

Podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame situácie, kde sa žiaci

vzájomne potrebujú

 

Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií

Pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú

činnosť a zmysluplné využívanie voľného času, čím zároveň

podporujeme rozvoj kompetencie rozhodovania sa a zodpovednosti za

organizovanie svojho voľného času

Rôznymi formami /exkurzia, film, beseda, návšteva v škole, ukážka/

zoznamujeme žiakov s rôznymi profesiami a tým cielene ujasňujeme

predstavu žiakov o reálnej podobe ich budúceho povolania a voľbe ich

Žiakov nikdy netrestáme prácou

 

 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a

podnikavosti

Podporujeme kreativitu žiakov, rozvíjame jeho schopnosť zmeniť

myšlienky na skutky.

Učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu

Starších žiakov poverujeme vedením, starostlivosťou nad mladšími

spolužiakmi

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru

a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania

Účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch

formujeme v žiakoch umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej

kultúry a  jej rozdielnosti od kultúry iných národov

Vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky

Učíme žiakov základné pravidlá spoločenského kontaktu / etikety/.

Učíme žiakov základný estetickým pravidlám a normám úpravy

zovňajšku človeka.

Ideme príkladom - estetická úprava tried, chodieb, písomných dokumentov,

prezentácia vlastných názorov na vnímané umelecké diela ako aj tvorba

vlastných

umeleckých diel sú znakom našej kultúrnosti. Vkusne dotvárame aj vonkajšie

prostredie školy

 

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími

potrebami

Zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní:

- včasná špeciálnopedagogická, psychologická diagnostika,

-vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,

-individuálna a skupinová práca so žiakmi,

-používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania,

-úprava vzdelávacieho obsahu,

-zaradenie špeciálnych vyučovacích predmetov,

-špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov,

-aplikácia alternatívnych foriem komunikácie,

-úzka spolupráca s rodičmi,

-iné podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúce z odbornej diagnostiky

Materiálne zabezpečenie zahŕňa:

-špeciálne učebnice,

-špeciálne vyučovacie pomôcky,

-kompenzačné pomôcky a iné.

Personálne zabezpečenie:

-odborný servis špeciálneho pedagóga a psychológa,

-nižší počet žiakov v triede,

 

Podmienky prijímania

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutí určuje

§ 7 ods. 1 aţ 4 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania

Variant A špeciálnej základnej školy má deväť ročníkov.

 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami /ŠVVP/

vychádzame

z platných dokumentov, najmä zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z

vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole, ako i z ďalších platných a záväzných

dokumentov.

Je potrebná spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a školského poradenského

zariadenia.

Ide najmä o spoluprácu triedneho učiteľa s ostatnými vyučujúcimi, výchovného

poradcu a vedenia školy. Dôležitou podmienkou zdokonaľovania práce so

žiakmi so ŠVVP je neustále sa vzdelávanie pedagogických pracovníkov v tejto

oblasti a neustála komunikácia s rodičmi žiaka.

Žiaci sú vzdelávaní v špeciálnych triedach, kde sa vyučuje podľa učebných

osnov špeciálnych škôl pre mentálne postihnutých žiakov. Materiálne

zabezpečenie výučby je veľmi dobré. Žiaci majú k dispozícii všetky potrebné

učebné pomôcky, učebnice pre špeciálne základné školy a pracovné zošity.

Naše skúsenosti so vzdelávaním týchto žiakov sú veľmi dobré. Skoro všetci

ţižci vplyvom individuálneho prístupu ukončia povinnú školskú dochádzku

a získajú vzdelanie poskytované špeciálnou základnou školou. Mnohí žiaci

svoje vzdelanie ďalej rozširujú na praktických školách.

 

Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy- Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova,

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Ochrana ţivota

a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sú začlenené do predmetov

podľa svojho obsahu.

Na realizáciu učiva Ochrana zdravia a života využívame Didaktické hry, ktoré

sa v ročníkoch 1.-4. Konajú v prírode 1-krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred

Didaktickými hrami realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť .

 Obsah učiva Ochrana zdravia a života je prispôsobená schopnostiam žiakov.

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Naším princípom je, aby každý žiak zažil úspech. To je najlepšia motivácia pre

ďalšie vzdelávanie.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov

na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých

budeme sledovať vývoj žiaka.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude uskutočňovať

Pozorovaním (hospitácie)

Rozhovorom

Sledovaním pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

Hodnotením výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

 

Hodnotenie školy

Podmienky školy, materiálne i personálne, umožňujú spĺňať ciele Štátneho

vzdelávacieho programu na vysokej úrovni.

Pravidelne sledujeme:

Podmienky na vzdelanie

Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

Prostredie – klíma školy

Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania

Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Výsledky vzdelávania

Riadenie školy

Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:

Kvalita výsledkov

Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov

 

IV. VZDELÁVACIE OBLASTI

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových

kompetenci

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Rozvíjanie komunikačných schopností

Rozvíjanie grafomotorických zručnosti

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

Vlastiveda

Človek a príroda

Fyzika

Chémia

Biológia

Človek a spoločnosť

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatická výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Svet práce

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN  ISCED 1 PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM  STUPŇOM MENTÁLNEHO  

    POSTIHNUTIA

Predmet

1.roč.

2.roč.

3.roč

4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

SJL

 

 

8

7+1

6,5+0,5

6,5+0,5

5

 

 

VU

 

 

1+1

 

 

 

 

 

 

VLA

 

 

 

2+1

2+1

3

 

 

 

FYZ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CHEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

 

 

 

1

 

 

DEJ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

GEO

 

 

 

 

 

 

1+1

 

 

OBN

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ETV/NAV

 

 

 

 

1

1

1

 

 

MAT

 

 

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

 

 

INV

 

 

 

 

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

 

 

PRV

 

 

3+1

4

4

4

4

 

 

SVP

 

 

 

 

 

 

0,5+0,5

 

 

VYV

 

 

1

1

1

1

1

 

 

HUV

 

 

1

1

1

1

1

 

 

TEV

 

 

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

 

 

 

 

 

+4

+4

+4

+3

+4

 

 

Spolu

 

 

24

25

26

26

28

 

 

 

 

 

Poznámky

Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so

zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov,

zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými

organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)..

Predmety pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch

.Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý

týždeň.

 Pri vyučovaní predmetu informatická výchova delíme triedu na skupiny tak, aby pri

jednom počítači sedel jeden žiak.

 Predmety etická výchova sa vyučuje skupinách.

Voliteľné hodiny budú využívané na upevňovanie učiva.

Školský učebný plán a učebné osnovy má Základná škola – Grundchule Medzev pre 3.– 7 .ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A.  Školský učebný plán  a učebné osnovy pre ostatné ročníky sa dopĺňa podľa potreby./ ak škola v príslušnom ročníku vzdeláva takýchto žiakov

Žiaci sú delení do dvoch špeciálnych tried.

V I. ŠT  sú žiaci troch ročníkov, v počte 8 žiakov

V II. ŠT sú žiaci dvoch ročníkov, v počte 9.

Výučbu zabezpečujú kvalifikovaní špeciálny pedagógovia pre žiakov s mentálnym postihnutím

 

 

Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov

s mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: piaty ročník 8 žiakov.

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.

V piatom ročníku sa vyučuje najviac šesť vyučovacích hodín v jednom slede.

 

 

V. Učebné osnovy

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet.

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

 

Obsahujú

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.

2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových

spôsobilostí.

3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové

témy a prepojenie s inými predmetmi.

4. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.

5. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná

literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické didaktické prostriedky a pod.

6. Hodnotenie predmetu.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria