Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP ISCED 1 - MP

Školský vzdelávací program Základnej školy – Grundschule Medzev pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia / špeciálne triedy /

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 - MP

 

Dĺžka štúdia: 9 rokov Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma – denná Druh školy: štátna

Predkladateľ:

Názov školy                                                                        Základná škola –Grundschule Medzev

Adresa                                                                                Štóska 183 , 044 25 Medzev

IČO                                                                                      35544201

Riaditeľ školy                                                                      Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                                           Ing. Gertrúda Schürgerová

Ďalšie kontakty                                                                  číslo telefónu 055/ 466 31 23 e-mail zsriaditel@medzev.sk

zsmedzev@medzev.sk webová stránka školy : zsmedzev.edupage.org

 

Zriaďovateľ:

Názov                                                                                 Mesto MEDZEV

Adresa                                                                                Štóska 6

Kontakty                                                                             JUDr. Valéria Flachbartová ,

primátorka

 

 

Platnosť dokumentu : od 2.9.2009                                                         podpis riaditeľa

 

 

 

 

Záznamy úprav v ŠkVP

 

ISCED 1 – pre žiakov s mentálnym postihnutím

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť

 

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

 

01.09.2009

 

revidovanie

02.09.2010

doplnený 6.ročník

schválený v pedagogickej rade a rade školy

revidovanie

05.09.2011

doplnený 3.4.7. ročník

schválený v pedagogickej rade a rade školy

revidovanie

02.092013

Aktualizácia všeobecnej časti

revidovanie

01.092015

doplnený 8.a 9. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blok textu: I.	Všeobecná charakteristika školy

 

Veľkosť školy

Základná škola je plnoorganizovaná, jej zriaďovateľom je mesto Medzev. Kapacita školy je stanovená na cca 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Areál školy je umiestnený v centre mesta Medzev. Tvoria ho 4 učebňové pavilóny, 1 telocvičňa, 1 pavilón odborných učební, 1 hlavný pavilón s administratívnymi miestnosťami, školskou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu je školský dvor, školský pozemok, multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, športové ihriská a rozľahlý trávnatý porast.

V škole sú v súčasnosti zriadené dve špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, variant A.

 

Charakteristika žiakov

 

Základnú školu navštevujú  žiaci z Medzeva, Vyšného Medzeva,  Štósu. Približne polovica  žiakov je  z málopodnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach.

V Základnej škole – Grundschule Medzev sú vzdelávané aj deti so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami v dvoch špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihom variant A.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania.

Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadajú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok / obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov/ vo výchove

a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 1.žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.

– žiak so zdravotným postihnutím / s mentálnym postihnutím, so sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím/

 • žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami / poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom/, žiak s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, žiak s poruchou správania,
 1. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 2. žiak s nadaním

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa

§94ods.2písm.aň zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupuje podľa vzdelávacie programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole podľa §94 ods. 1

písm.a) a b) zákona č.245/2008 Z.z., t.j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov

 

s mentálnym postihnutím a ďalších školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začlenení. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách , kde sú vzdelávaní.

Podľa §97 ods.5zákona č. 245/2008 Z.z., základná škola podľa §94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na :

– variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

 • variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
 • variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

 

Charakteristika pedagogického zboru

 

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov. V súčasnosti kritériá pedagogickej a odbornej spôsobilosti nespĺňajú traja zamestnanci. Ďalší traja si dopĺňajú pedagogické vzdelanie. V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa, vyučovanie náboženskej výchovy je zabezpečované aj externým pedagogickým zamestnancom – kňazom. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 25.

V špeciálnych triedach vyučujú pedagogickí zamestnanci s aprobáciou pedagogika mentálne postihnutých žiakov. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti: prevencie sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, Školy podporujúcej zdravie a ďalší podľa potreby.

 

 

Podmienky prijímania

 

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutí určuje

§ 7 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.

 

 

 

Dlhodobé projekty

Šesťročnú skúsenosť má škola v medzinárodnej spolupráci so školami v Nemecku, Poľsku, Írsku a Grécku v európskom projekte SOKRATES.

Je zapojená aj do nižšie uvedených projektov IKT : Rozvoj IKT na škole -INFOVEK

Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno- vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

 • využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie Zelená škola – v rámci environmentálnej výchovy

Dlhodobé projekt protidrogové programy, ktoré sa realizujú s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického porade.

 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom triednych aktívov, plenárnych zasadnutí ZRPŠ, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, a prostredníctvom denných kontaktov s učiteľmi. Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach a v Ždani.

 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, odbornú učebňu pre vyučovanie biológie, 2 učebne výpočtovej techniky, multifunkčnú učebňu (v nich sú umiestnené tri interaktívne tabule s dataprojektormi), jazykovú učebňu, školské dielne, cvičnú kuchynku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadenú školskú knižnicu s každoročne obnovovaným knižničným fondom, k dispozícii je aj školský pozemok.

Vybavenie kabinetov je dobré, počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie, ale aj naďalej je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave. V budúcnosti sa plánuje obnova nevyhovujúceho školského ihriska. V roku 2008 bol schválený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy. Toto ihrisko bolo v roku 2010 dokončené. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Na voľnočasové aktivity sa využíva kompletný areál školy.

Plánuje sa vybudovanie oddychovej zóny, ktorá by s a v prípade priaznivého počasie využívala aj ako

–učebňa v prírode.

Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí. Všetky uvedené priestory využívajú aj žiaci s mentálnym postihom, ktorí sú vzdelávaní v dvoch špeciálnych triedach.

 

Priestory pre ŠKD:

 

Školský klub detí z kapacitných dôvodov nie je umiestnený v samostatnej miestnosti, pre tento účel je využívaná kmeňová učebňa I. stupňa. Žiaci navštevujúci ŠKD využívajú ihriská, telovcičňu a ostatné priestory školy.

 

Stravovanie:

 

Pri  škole  je  zriadená  školská  jedáleň  s vlastnou  kuchyňou,  ktorá  zabezpečuje  stravu  pre  žiakov a zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.

 

 

Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie  priateľskej  atmosféry  medzi  žiakmi  navzájom  a  medzi  žiakmi a pedagógmi Pre  pedagogických  zamestnancov  je  k dispozícii  vynovená  klubovňa  a pedagógov  a žiakov cvičná kuchynka s kompletným vybavením. Postupne sa renovujú všetky sociálne zariadenia v jednotlivých pavilónoch. Uvažuje sa o zriadení oddychovej zóny v areáli školy, ktorá by zároveň slúžila ako učebňa v prírode.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa pravidelne začiatkom školského roka   uskutočňuje   školenie   zamestnancov   školy   o bezpečnosti   a ochrane   zdravia   pri   práci  a protipožiarnej ochrane, následne na prvých vyučovacích hodinách sú žiaci poučení o bezpečnosti    a ochrane zdravia pri práci všeobecne a na hodinách technickej výchovy, fyziky, chémie, telesnej výchovy, prírodopisu, pracovného vyučovania sú žiaci poučení o špecifikách správania sa pri práci na týchto vyučovacích hodinách. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia i revízie prebiehajú   v súlade s platnou legislatívo

Bezpečnosť sa stala pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

 1. Poučenie o BOZP – pre žiakov sa uskutočňuje každoročne na začiatku školského roka na triednických hodinách, na úvodných hodinách predmetov vyžadujúcich zvýšenú pozornosť na bezpečnosť, pred exkurziami, výletmi, kurzami a opätovne na triednických hodinách v prípade úrazu v triede.
 2. pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v mesiaci august

pravidelné preškolenie z oblasti BOZP, PO, s dvojročným cyklom preverenia vedomostí prostredníctvom odbornej firmy.

 1. Pre začínajúcich pracovníkov sa uskutočňujú vstupné školenia.
 2. Aktualizácia školského poriadku sa každoročne uskutočňuje na začiatku šk. roka i priebežne po zistení jeho nedostatkov.
 3. Akcie mimo budovy školy sa so žiakmi uskutočňujú len po písomnom súhlase zákonných zástupcov žiaka.
 4. Podľa plánu revízií sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie a porevízne opravy.

 

II.         Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 
  Blok textu: II.	Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

Pedagogický princíp školy

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie  a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

 

Ďalším cieľom školy je posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

Ciele výchovy a vzdelania

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím v dvoch špeciálnych triedach základnej školy –Grundschule Medzev sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti),

ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

 

-poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

-rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

-viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

-rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

-odporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

-umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

-vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

-podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä

-otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť

k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

-viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

-naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť

-zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

 

 

 

Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Základná škola je plnoorganizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo  6 škôl na  území Slovenskej  republiky so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získajú aj základy ruského jazyka.

 

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov, preto navyšujeme vyučovanie telesnej výchovy v niektorých ročníkoch o 1 vyučovaciu hodinu týždenne.

 

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o žiakov, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Tieto deti potrebujú viac času, aby sa adaptovali na školské prostredie, získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku. U týchto žiakov prihliadajúc na ich mentalitu , tradície navyšujeme aj hodiny hudobnej výtvarnej výchovy.

Žiaci, ktorí navštevujú špeciálne triedy sú vzdelávaní podľa rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, variant A.V súčasnosti je väčšina týchto žiakov

chovancami detského domova Štós – satelitné domy Medzev. U týchto žiakov sa kladie predovšetkým dôraz na manuálne zručnosti, ale tiež na získanie všeobecného vzdelania.

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre

žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

 

Profil absolventa

 

Absolvent špeciálnej  triedy  školského  vzdelávacieho  programu  primárne  vzdelávanie  pre  žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia má mať osvojené kľúčové kompretencie.

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných

a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom

celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové / multifunkčné /, lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných / občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných/ aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej

a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú percentuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.

V tejto etape vzdelávania sú za kľúčové považované : komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied

a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti / informačno-komunikačné technológie/, spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť problémy, ďalej sú

to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

 

Absolvent primárneho vzdelania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

 1. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 • vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a

jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

 • rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
 • vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
 • dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
 • je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,

 • rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
 • je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
 • rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností,

 

 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
 • správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
 • preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
 • nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,
 1. kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 • dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
 • rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
 • chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
 • má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,

 

 1. kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
 • využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a internetu,
 • vie používať vyučovacie programy,
 • chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
 1. kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
 • dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
 • ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
 • získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
 • uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
 • prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
 • hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
 1. kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
 • rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
 • dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
 • v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,
 1. osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
 • uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
 • dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
 • má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
 • pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb
 • je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
 • dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
 • je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
 • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,
 1. kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi

kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

 

 • dokáže pomenovať základné druhy umenia,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

rešpektuje vkus iných ľudí,

 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

-má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr

 

 

Pedagogické stratégie:

 

Spoločné postupy na úrovni školy, uplatňované vo vyučovaní aj mimo neho, ktorými škola cielene utvára a rozvíja kľúčové kompetencie žiakov:

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k učiť sa učiť sa:

Na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia,

posilňujeme pozitívny vzťah k učeniu

poukazujeme na to, ako môže využiť svoje vedomosti v praxi a na uplatnenie sa na trhu práce.

Podporujeme samostatnosť pri práci s učebnicami, zošitmi a pomôckami.

do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie

uplatňujeme individuálny prístup, výsledky posudzujeme vždy v rámci možností žiaka.

Motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia

na začiatku vyučovacej jednotky vždy spoločne so žiakmi vyvodíme cieľ, na konci vyučovacej jednotky spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutí využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov

od žiakov vyžadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich plánovať, organizovať a vyhodnocovať svoju činnosť

vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady učíme práci s chybou

učíme k trpezlivosti a povzbudzujeme

pri hodnotení používame v zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie zavádzame úlohy, pri ktorých využíva vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí,

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií

Prioritne sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom jazyku

Kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie Učíme žiakov prezentovať svoje názory a myšlienky ,

pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v ťažkých a ohrozujúcich situáciách.

Učíme žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej komunikácie.

Učíme žiakov uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov s ľuďmi

 

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základ

matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

Pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady, príklady z praktického života.

Učíme žiaka pozitívnemu postoju v matematike a prírodným vedám. Vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku,

 

správne využívať argumentáciu

Praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a správne zaobchádzať s technickými nástrojmi, prístrojmi a údajmi.

Podporujeme zvedavosť, záujem o etické a celosvetové otázky. Učíme žiakov byť zodpovedným k prírode a chápať význam ochrany prírody pre budúce generácie.

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

Učíme žiakov používať vyučovacie programy vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj pre tvorbu výstupov – časopis, webová stránka, prezentácia a pod formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní technológie informačnej spoločnosti /TIS/ - najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom

Žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame samostatnosť pri práci s IKT.

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy

Učíme žiakov rozpoznávať problémové situácie a navrhovať riešenia. vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie, pri ktorých je nutné riešiť praktické úlohy

Žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činností a teda aj viacero prístupov k riešeniu

žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh

priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov

 

Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií

pravidlá správania sa v škole sú postupne vypracovávané v spolupráci so žiakmi

vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa spolužiakov,

vyžadujeme toleranciu a ohľaduplnosť k iným ľuďom,

hľadanie spoločného riešenia pri nedodržiavaní pravidiel triedy či školského poriadku, vyžadujeme od žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel

netolerujeme sociálne patologické prejavy správania – šikanovanie, drogy, kriminalita, prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu

netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov, zamestnancov školy a rodičov

Netolerujeme nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci v škole pracuje žiacka samospráva – žiacky parlament

Využívame pomoc a skúsenosti odborníkov – CPPP, polície, výchovného poradcu.

v činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť vlastné pocity, nálady

primerane ich upozorňujeme na fyzické, psychické násilie, s ktorým sa stretávajú

 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií:

Minimalizujeme používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy a kooperatívne vyučovanie Učíme žiakov odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov. Učíme žiakov mať v úcte ţivot svoj aj iných a chrániť ho.

Učíme žiakov dôležitosť ochrany svojho zdravia. Učíme žiakov vhodne a aktívne tráviť voľný čas. Učíme žiakov pracovať v skupine,

Rozvíjame schopnosť žiakov spolupracovať.

 

Podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame situácie, kde sa žiaci vzájomne potrebujú

 

Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií

Pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné využívanie voľného času, čím zároveň podporujeme rozvoj kompetencie rozhodovania sa a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času

Rôznymi formami /exkurzia, film, beseda, návšteva v škole, ukážka/ zoznamujeme žiakov s rôznymi profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavu žiakov o reálnej podobe ich budúceho povolania a voľbe ich Žiakov nikdy netrestáme prácou

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti

Podporujeme kreativitu žiakov, rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky.

Učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu

Starších žiakov poverujeme vedením, starostlivosťou nad mladšími spolužiakmi

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania Účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti od kultúry iných národov

Vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky Učíme žiakov základné pravidlá spoločenského kontaktu / etikety/.

Učíme žiakov základný estetickým pravidlám a normám úpravy zovňajšku človeka.

Ideme príkladom - estetická úprava tried, chodieb, písomných dokumentov, prezentácia vlastných názorov na vnímané umelecké diela ako aj tvorba vlastných

umeleckých diel sú znakom našej kultúrnosti. Vkusne dotvárame aj vonkajšie prostredie školy

 

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

Zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní:

 • včasná špeciálnopedagogická, psychologická diagnostika,

-vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,

-individuálna a skupinová práca so žiakmi,

-používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania,

-úprava vzdelávacieho obsahu,

-zaradenie špeciálnych vyučovacích predmetov,

-špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov,

-aplikácia alternatívnych foriem komunikácie,

-úzka spolupráca s rodičmi,

-iné podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúce z odbornej diagnostiky Materiálne zabezpečenie zahŕňa:

-špeciálne učebnice,

-špeciálne vyučovacie pomôcky,

-kompenzačné pomôcky a iné. Personálne zabezpečenie:

-odborný servis špeciálneho pedagóga a psychológa,

-nižší počet žiakov v triede,

 

Podmienky prijímania

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutí určuje

§ 7 ods. 1 aţ 4 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania

Variant A špeciálnej základnej školy má deväť ročníkov.

 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ vychádzame

z platných dokumentov, najmä zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole, ako i z ďalších platných a záväzných dokumentov.

Je potrebná spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a školského poradenského zariadenia.

Ide najmä o spoluprácu triedneho učiteľa s ostatnými vyučujúcimi, výchovného poradcu a vedenia školy. Dôležitou podmienkou zdokonaľovania práce so žiakmi so ŠVVP je neustále sa vzdelávanie pedagogických pracovníkov v tejto oblasti a neustála komunikácia s rodičmi žiaka.

Žiaci sú vzdelávaní v špeciálnych triedach, kde sa vyučuje podľa učebných osnov špeciálnych škôl pre mentálne postihnutých žiakov. Materiálne zabezpečenie výučby je veľmi dobré. Žiaci majú k dispozícii všetky potrebné učebné pomôcky, učebnice pre špeciálne základné školy a pracovné zošity. Naše skúsenosti so vzdelávaním týchto žiakov sú veľmi dobré. Skoro všetci ţižci vplyvom individuálneho prístupu ukončia povinnú školskú dochádzku

a získajú vzdelanie poskytované špeciálnou základnou školou. Mnohí žiaci svoje vzdelanie ďalej rozširujú na praktických školách.

 

Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy- Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova,

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Ochrana ţivota

a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu.

Na realizáciu učiva Ochrana zdravia a života využívame Didaktické hry, ktoré sa v ročníkoch 1.-4. Konajú v prírode 1-krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred Didaktickými hrami realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť .

Obsah učiva Ochrana zdravia a života je prispôsobená schopnostiam žiakov.

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 
  Blok textu: III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 1. Hodnotenie žiakov
 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 3. Hodnotenie školy

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Naším princípom je, aby každý žiak zažil úspech. To je najlepšia motivácia pre ďalšie vzdelávanie.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude uskutočňovať

 

Pozorovaním (hospitácie) Rozhovorom

Sledovaním pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa Hodnotením výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

 

Hodnotenie školy

Podmienky školy, materiálne i personálne, umožňujú spĺňať ciele Štátneho vzdelávacieho programu na vysokej úrovni.

Pravidelne sledujeme:

Podmienky na vzdelanie

Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi Prostredie – klíma školy

Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Výsledky vzdelávania

Riadenie školy

Úroveň výsledkov práce školy Kritériom pre nás je:

Kvalita výsledkov

Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov

 

 Blok textu: IV. VZDELÁVACIE OBLASTI

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetenci

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Rozvíjanie komunikačných schopností

Rozvíjanie grafomotorických zručnosti

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

Vlastiveda

Človek a príroda

Fyzika

Chémia

Biológia

Človek a spoločnosť

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatická výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Svet práce

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

 Blok textu: ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED 1 PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO

POSTIHNUTIA

 

Predmet

1.roč.

2.roč.

3.roč

4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.r.

9.roč.

SJL

 

 

8

7+1

6,5+0,5

6,5+0,5

5

 

 

VU

 

 

1+1

 

 

 

 

 

 

VLA

 

 

 

2+1

2+1

3

 

 

 

FYZ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CHEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

 

 

 

1

 

 

DEJ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

GEO

 

 

 

 

 

 

1+1

 

 

OBN

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ETV/NAV

 

 

 

 

1

1

1

 

 

MAT

 

 

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

 

 

INV

 

 

 

 

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

 

 

PRV

 

 

3+1

4

4

4

4

 

 

SVP

 

 

 

 

 

 

0,5+0,5

 

 

VYV

 

 

1

1

1

1

1

 

 

HUV

 

 

1

1

1

1

1

 

 

TEV

 

 

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

 

 

 

 

 

+4

+4

+4

+3

+4

 

 

Spolu

 

 

24

25

26

26

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

 

Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.)..

Predmety pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch

.Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.

Pri vyučovaní predmetu informatická výchova delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.

Predmety etická výchova sa vyučuje skupinách.

Voliteľné hodiny budú využívané na upevňovanie učiva.

 

Školský učebný plán a učebné osnovy má Základná škola – Grundchule Medzev pre 3.– 7 .ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A. Školský učebný plán a učebné osnovy pre ostatné ročníky sa dopĺňa podľa potreby./ ak škola v príslušnom ročníku vzdeláva takýchto žiakov

Žiaci sú delení do dvoch špeciálnych tried.

V I. ŠT sú žiaci troch ročníkov, v počte 8 žiakov V II. ŠT sú žiaci dvoch ročníkov, v počte 9.

Výučbu zabezpečujú kvalifikovaní špeciálny pedagógovia pre žiakov s mentálnym postihnutím

 

ISCED 1

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia S vyučovacím jazykom slovenským

 

 

Predmet/ročník

8.

9.

SJL

5

5

MAT

4+1

4+1

INV

0,5+0,5

1

FYZ

1

1

CHEM

-

1

BIO

1

1

DEJ

1

1

GEO

1+1

1+1

OBN

1

1

NAV

1

1

PRV

4

3,5+0,5

SVP

0,5+0,5

0,5+0,5

HUV

1

1

VYV

1

1

TEV

2+1

2+1

Základ

24

25

Voliteľné

+4

4

Spolu

28

29

 

 

 

 

 

Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania

 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: piaty ročník 8 žiakov.

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. V piatom ročníku sa vyučuje najviac šesť vyučovacích hodín v jednom slede.

 

 Blok textu: V. Učebné osnovy

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet.

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

 

Obsahujú

 1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
 2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.
 3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
 4. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
 5. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná

literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické didaktické prostriedky a pod.

 1. Hodnotenie predmetu.

 

Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím nemá.

 

Hodnotenie podľa metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

 

 

Hodnotenie podľa metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria