Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP ISCED 2

 

Školský vzdelávací program

  Základná škola – Grundschule Medzev

 

 

 

 Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti." 

                                                                                                                                        J. A. Komenský

 

Školský vzdelávací program

pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2

 

Vzdelávací program                                      ISCED 2 – 2. stupeň základnej školy

Stupeň vzdelania                                           nižšie sekundárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia                                                  päť rokov

Vyučovací jazyk                                            slovenský

Študijná forma                                               denná

Druh školy                                                     štátna   

Predkladateľ:

Názov školy                                                 Základná škola – Grundschule Medzev

 Adresa                                                        Štóska 183, 044 25 Medzev

 IČO                                                             35544201

Riaditeľ školy                                               Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                       Ing. Gertrúda Schürgerová

Ďalšie kontakty                                             číslo telefónu 055/4663123

                                                                      e-mail: zsriaditel@medzev.sk

                                                                                          zsmedzev@medzev.sk

                                                                                              webová stránka školy : zsmedzev.edupage.org

Zriaďovateľ:

Názov                                                           Mesto Medzev

Adresa                                                          Štóska 6, 044 25 Medzev

Kontakty                                                       JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka

                                                                       číslo telefónu 055/4663105

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od 1.9.2008

                               Podpis riaditeľa

 

 

 

 

 

 

 Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

ŠkVP od

01. 09. 2008

 

 

01.09.2009

Úpravy v 5. ročníku

Schválené pedagogickou radou

 a radou školy.

 

02.09.2010

Úpravy v 5. a 6. ročníku, doplnený 7 ročník.

Schválené pedagogickou radou

 a radou školy.

 

05.09.2011

Úpravy v 5., 6. a 7 .ročníku, 8. ročník doplnený.

Schválené pedagogickou a radou školy.

 

03.09.2012

9.ročník doplnený

Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy.

Revidovanie

02.09.2013

Úpravy 5.,6.,7. ročník

Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy.

 

 

 1. Všeobecná charakteristika školy

 

Základná škola – Grundschule Medzev predstavuje  inštitúciu, ku ktorej patrí školský klub detí a školská jedáleň. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov  pre:

 •  primárne vzdelanie
 • nižšie sekundárne vzdelanie

V podmienkach našej školy sú vzdelávaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

- zaradenia do  špeciálnej triedy  pre žiakov s mentálnym postihom

- začlenenia v bežnej triede

 

Veľkosť  školy

Základná škola je plnoorganizovaná, jej zriaďovateľom je mesto Medzev. Kapacita školy je stanovená na cca 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Areál školy je umiestnený v centre mesta Medzev. Tvoria ho 4 učebňové pavilóny, 1 telocvičňa, 1 pavilón odborných učební, 1 hlavný pavilón s administratívnymi miestnosťami, školskou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu je školský dvor, školský pozemok, bežecká dráha, športové ihriská a rozľahlý trávnatý porast.

Základná  škola je plne organizovaná, má deväť ročníkov, ktoré sa rozdeľujú na:

 1. stupeň – ročníky 1.- 4.
 2. stupeň – ročníky 5.- 9.

 

 V súčasnosti sú pre žiakov s mentálnym postihom zriadené  v ročníkoch 3 – 7 zriadené dve špeciálne triedy.

 

 1. Charakteristika žiakov

Základnú školu navštevujú žiaci z Medzeva, Vyšného Medzeva, Štósu. Približne polovica žiakov je z málopodnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov. V súčasnosti kritériá pedagogickej a odbornej spôsobilosti nespĺňajú štyria zamestnanci. Jeden si dopĺňa pedagogické vzdelanie. V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa, vyučovanie náboženskej výchovy je zabezpečované aj externým pedagogickým zamestnancom – kňazom. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29, Bocatiová 1. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti: primárnej prevencie sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a školy podporujúcej zdravie.

Pedagogický zbor školy tvoria  učitelia ročníkov. 1- 4, učitelia, všeobecnovzdelávacích predmetov, špeciálni pedagógovia – učitelia v špeciálnych triedach, asistenti učiteľa a vychovávateľka školského klubu detí.

Pedagogickí zamestnanci pre nižšie sekundárne vzdelávanie sú členmi pedagogickej rady a  sú členmi poradného orgánu predmetové komisie na 2. stupni základnej školy/ PK-slovenský jazyk, PK-výchovy, PK – prírodovedné predmety, PK – cudzie jazyky /.

 Spolupracujú s výchovnými a poradenskými zariadeniami.

Škola zamestnáva učiteľov špecialistov: triednych učiteľov, výchovného poradcu, vedúcich metodických združení a predmetových komisií a tiež koordinátorov - environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a  primárnej prevencie  sociálno-patologických javov. Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informácii v oblasti výchovy a poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb. V prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Materiálne a technicky chod školy zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci: ekonómka, personálna a mzdová referentka, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upravovačky, pomocné sily v kuchyni, školník.

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

Prijímanie do základnej školy sa uskutočňuje na základe § 19 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní žiakov sa prihliada na školskú zrelosť žiakov.  O prijatí žiaka  rozhoduje riaditeľ školy.

Veková skladba detí a žiakov  školy je  spravidla od 6-15 rokov.

Školský klub detí navštevujú prednostne žiaci 1. – 2. ročníka.

 

 

 1. Dlhodobé projekty

 Šesťročnú skúsenosť má škola v medzinárodnej spolupráci so školami v Nemecku, Poľsku, Írsku a Grécku v európskom projekte SOKRATES.   

Je zapojená aj do nižšie uvedených projektov IKT :

 

Rozvoj IKT na škole - INFOVEK

Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

• využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,

• oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,

• ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie

Zelená škola – v rámci environmentálnej výchovy

 Dlhodobé projekt  protidrogové programy, ktoré sa realizujú s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického porade.

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom triednych aktívov, plenárnych zasadnutí ZRPŠ, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, a prostredníctvom denných kontaktov s učiteľmi. Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach a v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje s Metodicko- pedagogickými centrami Košice a Prešov.

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

       

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, dve učebne výpočtovej techniky , jazykovú učebňu, školské dielne, multifunkčnú učebňu , cvičnú kuchynku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadenú školskú knižnicu s každoročne obnovovaným knižničným fondom, k dispozícii je aj školský pozemok.

Vybavenie kabinetov je dobré, počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie, ale aj naďalej je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave. V budúcnosti sa plánuje obnova nevyhovujúceho školského ihriska. V roku 2008 bol schválený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy. Toto ihrisko bolo v roku 2010 dokončené. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Na voľnočasové aktivity sa využíva kompletný areál školy.

Plánuje sa vybudovanie oddychovej zóny, ktorá by s a v prípade priaznivého počasie využívala aj ako –učebňa v prírode, oprava WC v 2. Učebňovom pavilóne, výmena 126 radiátorov v učebniach, kompletné vybavenie novým nábytkom odbornej učebne biológie, kabinetu geografie zriadenie uzatvoreného obehového systému vykurovania, nainštalovanie úpravne vody, výmena 15 počítačov v počítačovej učebni 1.

Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí.

Všetky uvedené priestory využívajú aj žiaci s mentálnym postihom, ktorí sú vzdelávaní v dvoch špeciálnych triedach.

Učitelia 2. stupňa využívajú učebné pomôcky kabinetov všeobecno- vzdelávacích predmetov na 2. Stupni, k dispozícii sú im aj kabinety ročníkov 1 – 4 .

Priestory tried sú upravené  a vynovené, podobne aj  hygienické a sociálne  zariadenia pre žiakov. 

Všetky priestory sú k dispozícii a sú aj plne využívané aj   pre mimoškolské aktivity  žiakov formou záujmových krúžkov.  

 

Priestory pre ŠKD:

Školský klub detí z kapacitných dôvodov nie  je umiestnený v samostatnej miestnosti, pre tento účel je využívaná kmeňová učebňa I. stupňa. Žiaci navštevujúci ŠKD využívajú ihriská, telocvičňu a ostatné priestory školy.   

 

 

Stravovanie:

Pri škole je zriadená školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá zabezpečuje stravu pre  žiakov a zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.  Žiaci  majú vlastné samostatné, uzamykateľné   šatníky v ktorých si odkladajú osobné veci a vrchné ošatenie..

Výchovné problémy žiakov sú riešené v zmysle vnútorného poriadku školy prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu, či riaditeľa školy so žiakmi a rodičmi žiakov  podľa závažnosti priestupku.

Aktuálne informácie sa žiaci dozvedajú aj z rozhlasového vysielania, internetovej stránky i vlastného časopisu, ktorý je vydávaný 2x ročne na základe príspevku  predovšetkým žiakov školy.

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej

štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) ostatných priestorov

školy podľa platných noriem –zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa pravidelne začiatkom školského roka uskutočňuje školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane, následne na prvých vyučovacích hodinách sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci všeobecne a na hodinách technickej výchovy, fyziky, chémie, telesnej výchovy, prírodopisu, pracovného vyučovania sú žiaci poučení o špecifikách správania sa pri práci na týchto vyučovacích hodinách.  Pred každou hromadnou akciou školy, výletom, či exkurziou sú žiaci preukazateľným spôsobom poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. V škole je dostupná lekárnička, vybavená podľa predpisov, uložená na dostupnom mieste, ako aj kontakty na rýchlu zdravotnícku pomoc a políciu. Z hľadiska bezpečnosti sú označené predmety a priestory a je vykonávaná pravidelná kontrola bezpečnosti interiéru i exteriéru školy. Vyučovanie sa vykonáva so zreteľom na hygienu učenia a vek žiakov. Pri vyučovacom procese dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy v súlade s platnou legislatívou.   Zistené nedostatky sú priebežne odstraňované.

Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia o BOZP. Dvaja zamestnanci majú kurz Prvej pomoci, a ostatní zamestnanci absolvovali seminár – poskytovania prvej pomoci. Správanie žiakov v škole upravuje školský poriadok, ktorý vymedzuje niektoré pravidla pre zaistenie bezpečnosti práce žiakov.

 V odborných učebniach je na viditeľnom mieste umiestnený prevádzkový poriadok a pravidlá bezpečného správania. So školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom a pravidlami bezpečného správania sú žiaci každý školský rok preukazateľne oboznámení.

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

1.Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Škola chce, aby žiaci získali potrebné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Viesť žiakov k plneniu svojich práv a  povinností, niesť zodpovednosť za svoje správanie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

Škola chce rešpektovať individualitu a originalitu každého žiaka a viesť žiakov k vzájomnému chápaniu rozdielov jednotlivcov v spoločenstve ľudí.

Školský vzdelávací program zahŕňa v sebe možnosti vzdelávania žiakov v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia..

Cieľom školy je aj posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

2.Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná škola je plne organizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja  a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo 6 škôl na území Slovenskej republiky                     so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získajú aj základy ruského jazyka.

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov.

Pracovné kompetencie rozvíjame navyšením hodín predmetu technická výchova, svet práce, technika.

Veľa našich žiakov má záujem i ďalšie štúdium na stredných odborných školách a z tohto dôvodu navyšujeme aj prírodovedné predmety.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky.   Dôvodom prečo navyšujeme hodiny informatiky je, že len veľmi malá časť týchto žiakom má možnosť pracovať s PC v domácich podmienkach. Títo žiaci potrebujú viac času, aby získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku.

 

Stupeň vzdelania : Nižšie stredné vzdelanie ISCED 2

 

Absolvent  nižšieho  stredného  vzdelania získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy  vysvedčenie s doložkou – ,,Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.

 

3.       Profil absolventa

 

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak  úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného ročníka nižšieho stredného stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní  nižšieho stredného stupňa je vysvedčenie, na ktorom do doložky sa uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.

 

Vyučovanie nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny je zohľadnené v obsahu učiva v učebných plánoch konkrétnych tried, kde sa v oveľa väčšej miere škola sústreďuje na efektívny rozvoj všetkých jazykových zručností prostredníctvom zaradenia konkrétnych hodín zameraných na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, samostatný ústny a písomný prejav žiakov a vzbudenia záujmu o reálie a literatúru nemecky hovoriacich krajín. Našou snahou v triedach s jazykovým variantom je dosiahnutie úrovne B2 ovládania nemeckého jazyka ( podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ) v takom rozsahu, aby naši žiaci mohli v deviatom ročníku úspešne absolvovať skúšku - Deutsches Sprachdiplom“.

 

,,Profil absolventa, vzdelanostný model je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.“ (Štátny vzdelávací program MŠ SR ).

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, rešpektovať jeden druhého, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných a matematických vied, diskutovať o prírodovedných otázkach, zapájať sa do presadzovania ekologických prístupov pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa a  všeobecné dejiny, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený na štúdium na strednej škole a  uplatniť sa v zamestnaní, byť zodpovedný za svoj život a byť ohľaduplný k ostatným ľudom okolo seba.

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie(spôsobilosti):  

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

kompetencie (spôsobilosti) občianske

kompetencie (spôsobilosti) pracovné

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 

 

4.Pedagogické stratégie

 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, besedy, samostatné a tímové projekty, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebareflexiu.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Špeciálni pedagógovia z centra pedagogicko-psychologického poradenstva  poskytujú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem najmä v oblasti zberových aktivít a zapájaním sa do environmentálnych aktivít a projektov.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým  odporúčaním do ďalších školských rokov je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje v škole dvomi spôsobmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sú vzdelávaní v špeciálnej triede, resp. ako žiaci začlenení do bežnej triedy postupujúci podľa učebných osnov ŠŠ. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť týmto žiakom a ich rodičom poskytuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani, Bocatiová 1 Košice. Sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vzdelávaní v bežných triedach ZŠ ako začlenení, postupujú podľa IVVP a sú hodnotení v súlade s Metodickými pokynom č.22/2011  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Starostlivosť o žiakov s ŠVVP zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29.

 

6.   Začlenenie prierezových tém

Súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) sú súčasťou  vzdelávacieho obsahu žiakov v jednotlivých ročníkoch ( 5.-9.) vo  vyučovacích predmetoch. Realizujú sa ich integráciou do jednotlivých predmetov.

Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú v školskom vzdelávacom programe rozpracované tieto  prierezové témy:

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

MEDIÁLNA VÝCHOVA

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

 

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode. Táto téma sa uplatňuje vo všetkých predmetoch.

 

Mediálna výchova

            Média sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívny vplyv na ich osobnosť. Začlenená je hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek  a hodnoty, Umenie a kultúra

 

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.

Multikultúrnu výchovu v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania sme hlavne zaradili do týchto päť vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra a sčasti aj do iných vzdelávacích oblastí.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

                Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského

potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu. Rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Oblasť je uplatňovaná hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb.

 

 

 

Dopravná výchova

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia je v niektorých predmetoch a dvakrát ročne na účelovom cvičení.

 

Ochrana života a zdravia

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. Realizácia je v niektorých predmetoch a na účelovom cvičení.

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Realizácia je hlavne v oblastiach Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Umenie a kultúra.

 

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a podobne.

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii. Táto téma je realizovaná vo všetkých oblastiach.

 

 

 

 

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality v škole zameriame na 3 oblasti:

1.       Hodnotenie žiakov

2.       Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3.       Hodnotenie školy

 

1.   Hodnotenie žiakov- vnútorný systém kontroly žiakov

 

1.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

         Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa bude realizovať v zmysle platných predpisov, podľa Metodického  pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Zásady hodnotenia žiakov sú každoročne prerokované v pedagogickej rade na začiatku školského roka. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja žiaka. Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje ako priebežné a celkové.

Priebežne hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách. Má motivačný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka. Prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť.

Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka. Cieľom hodnotenia  žiaka je  čo najobjektívnejšie  zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom predmete. Vyučujúci pri hodnotení budú  uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a budú sa humánne správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia žiaka budú najmä učebné výsledky, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými učebnými osnovami, kľúčovými kompetenciami, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. 

Metódy, formy a prostriedky na získavanie podkladov pre  hodnotenie žiaka sú :

a)     sústavné diagnostické pozorovanie  žiaka,

b)    sústavné sledovanie  výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

c)     rôzne druhy skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy;  aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,

d)    analýza výsledkov rôznych činností žiaka,

e)     konzultácie  s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,

f)     rozhovory  so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.

Žiak bude  z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom

hodnotiacom období. Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:

 a)známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,

 b)známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti.

Žiaci roč. 5.-9.  budú v bežných triedach hodnotení klasifikáciou vo všetkých predmetoch, vrátane výchovných predmetov.

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

         1 – výborný,

         2 – chválitebný,

         3 – dobrý,

         4 – dostatočný,

         5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný)                                                      

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)                                              

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)                                                      

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

Stupeň prospechu  žiaka určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch bude hodnotená kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa bude  prihliadať  na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu nebude určovaný  na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určila  spôsob, akým budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede a týmto zabezpečila zjednotenie hodnotiacich  kritérií u všetkých učiteľov školy. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom budú informovať  zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní  žiaka. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka bude  používaná  žiacka knižka, alebo iný informačný prostriedok. Špecifiká hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov sú zohľadnené v ďalšom texte.

1.2 Hodnotenie správania žiakov

         Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a pravidiel   počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pri hodnotení správania budú využívať najmä pozitívnu motiváciu. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení správania budú využívané   pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny.

Správanie žiaka bude  klasifikované týmito stupňami:

1   – veľmi dobré,

2   – uspokojivé,

3   – menej uspokojivé,

4   – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

2.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov

 

Hodnotenie pedagogických  zamestnancov sa bude zakladať na  priebežnom a celkovom hodno Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov bude hodnotená na základe týchto techník:

 • pozorovanie (hospitácie),
 • rozhovor,
 • sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
 • individuálne hodnotenie mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti na základe všeobecných kritérií prehodnotených a prijatých pedagogickou radou,
 • hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci budú priebežne kontrolovať  a vyhodnocovať prácu zamestnancov. Hodnotenie práce zamestnancov spočíva v sledovaní kvality práce pedagogického zamestnanca. Pracovné povinnosti zamestnancov sú rozpracované v pracovnom poriadku ,ktorý obsahuje aj  kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov.   Vedúci zamestnanci budú pri hodnotení výsledkov práce  zamestnancov využívať najmä pozitívnu motiváciu.   Zamestnanci budú za vykonanú  prácu  finančne odmeňovaní  v zmysle pracovnej  zmluvy a jej dodatkov. Za dosahovanie vynikajúcich výsledkov práce môžu byť zamestnanci odmenení  aj formou odmien, podľa rozhodnutia zamestnávateľa  a možností organizácie. V prípade zistení porušenia pracovnej disciplíny budú  vedúci zamestnanci využívať  možné dostupné legislatívne spôsoby na odstránenie nedostatkov v práci zamestnancov. Cieľom systému kontroly je predchádzanie nedostatkom najmä správnou a vhodnou organizáciou práce. V prípade  porušenia pracovného poriadku, prípadne iného pochybenia zamestnanca je vedúci pedagogický zamestnanec včas a zrozumiteľným spôsobom povinný  informovať riaditeľku  školy o zistených skutočnostiach.

Na základe priebežného hodnotenia zamestnancov v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch budú   pedagogickí zamestnanci jedenkrát ročne  celkovo hodnotení – priamym nadriadeným.

 

 

2.2          Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných  

zamestnancov

 

Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania, ako sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania,

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca.

Druhy kontinuálneho vzdelávania:

a)     Adaptačné

b)    Aktualizačné

c)     Inovačné

d)    Špecializačné

e)     Funkčné

f)     Kvalifikačné

Za kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy nesie zodpovednosť riaditeľ školy, ktorý je povinný vydať Ročný plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý predkladá na schválenie zriaďovateľovi.  Plán kontinuálneho vzdelávania prerokuje v pedagogickej rade.

Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z reálnej potreby vzdelávania sa zamestnancov školy v príslušnej oblasti.

     Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní:

 

a)  na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných 

     a komunikačných technológií,

b)  na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného    

     pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca,

c)  na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej

     gramotnosti na I. a II. stupni,

d)  na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových

     spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,

e)  na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne s

     poruchami správania),

f)  na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce,

g) na získanie profesijných kompetencií pri práci metodických orgánov – metodických

    združení a predmetových komisií.

 

 

3. Hodnotenie školy

Systém hodnotenia školy je v súčasnosti realizovaný  na základe spätnej väzby a sebareflexie. Na hodnotenie školy používame rozhovor triednych učiteľov, učiteľov, vedenia školy s rodičmi, s radou školy, so správcom farnosti, zástupcami miestnej  samosprávy, získaných na plenárnom zasadnutí rodičov, triednych zasadnutiach a iných podujatiach školy.

Akceptujeme návrhy a pripomienky žiakov a rodičov prednesené a tlmočené zamestnancom školy.

Na zlepšenie kvality práce organizácie slúžia aj podklady a stanoviská kontrolných orgánov

 

 

Cieľom hodnotenia je:

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,

-  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na:

 • konštatovanie úrovne stavu,

-     zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Monitorujeme pravidelne:

 • Podmienky na vzdelávanie
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Prostredie – klímu školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Úroveň výsledkov práce školy

 

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Dotazníky pre absolventov školy
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

 

 

 

 

 

I.              Školský učebný plán

Školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín / variant NEJ/

 

 Predmet

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

 

NEJ

5

4

4

5

5

0

23

 

SJL

5

4

4

5

5

0

23

 

ANJ

3

3

3

3

3

0

15

 

RUJ

0

1

1

1

1

0

4

 

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

 

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

 

BIO

1

1

2

1

1

1

6

 

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

 

GEO

2

1

1

1

1

1

6

 

OBN

1

1

1

1

0

0

4

 

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

 

MAT

4

5

5

5

5

5

24

 

INF

1

1

1

1

1

3

5

 

TCHV

1

0

0

0

0

1

1

 

SVP

0

0

1

1

0

1

2

 

TECH

0

0

0

0

1

0

1

 

HUV

1

1

1

0

0

0

3

 

VYV

1

2

1

0

0

1

4

 

VYU

0

0

0

0

1

0

1

 

TSV

3

2

2

2

2

1

11

 

Spolu

30

32

32

32

32

20

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský učebný plán  pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

 Variant 1

 

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

 

 

SJL

5

4

4

5

5

0

23

 

 

NEJ

3

3

3

3

3

0

15

 

 

 

 

 

 

 

ANJ

0

1

1

2

2

2

6

 

 

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

 

 

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

 

 

BIO

2

1

2

2

2

4

9

 

 

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

 

 

GEO

2

1

1

1

1

1

6

 

 

OBN

1

1

1

1

0

0

4

 

 

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

 

 

MAT

4

5

5

5

5

5

24

 

 

INF

2

2

2

2

2

8

10

 

 

TCHV

1

1

0

0

0

2

2

 

 

SVP

0

0

1

1

0

1

2

 

 

TECH

0

0

0

0

1

0

1

 

 

HUV

1

1

1

0

0

0

3

 

 

VYV

1

1

2

0

0

1

4

 

 

VYU

0

0

0

0

1

0

1

 

 

TSV

3

2

2

2

2

1

11

 

 

Spolu

27

29

30

30

30

31

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školský učebný plán  pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

 Variant 2

 

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

 

 

SJL

5

4

4

5

5

0

23

 

 

NEJ

3

3

3

3

3

0

15

 

 

 

 

 

 

 

ANJ

0

1

2

2

2

3

7

 

 

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

 

 

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

 

 

BIO

2

1

2

2

2

4

9

 

 

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

 

 

GEO

2

1

1

1

1

1

6

 

 

OBN

1

1

1

1

0

0

4

 

 

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

 

 

MAT

4

5

5

5

5

5

24

 

 

INF

2

1

2

2

2

7

9

 

 

TCHV

1

1

0

0

0

2

2

 

 

SVP

0

0

1

1

0

1

2

 

 

TECH

0

0

0

0

1

0

1

 

 

HUV

1

1

1

0

0

0

3

 

 

VYV

1

2

1

0

0

1

4

 

 

VYU

0

0

0

0

1

0

1

 

 

TSV

3

2

2

2

2

1

11

 

 

Spolu

27

29

30

30

30

31

146

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

Rámcové učebné plány sú v súlade s Rámcovým  učebným plánom pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a Rámcovým učebným plánom pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, schválené Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011, s platnosťou od 1. septembra 2011.

Žiaci 2. stupňa základnej školy sú delení do skupín v triedach, kde počet presahuje zákonom stanovený počet žiakov.

Na hodinách telesnej a športovej výchovy sú členení z biologického hľadiska.

Do skupín sú delení žiaci aj na hodinách etickej a náboženskej výchovy

 

 

 

Variant NEJ

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk  a informatika sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov

4. V triedach sme posilnili dotácie predmetov prírodovedných predmetov matematika, fyzika, chémia.

 

 

 

Poznámky: variant 1,2

 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Nemecký jazyk, anglický jazyk  a informatika sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov

4. V triedach sme posilnili dotácie predmetov prírodovedných predmetov matematika, biológia fyzika, chémia

5. V 5. ročníku od školského roku 2011/2012 sa vymieňa  časová dotácia nemeckého a anglického jazyka variant 1 , z dôvodu, že žiaci prichádzajú  z I. stupňa, kde mali anglický jazyk od 3. ročníka.

 

 1. Učebné osnovy

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

 

Obsahujú

 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania
 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
 4. Požiadavky na výstup
 5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
 6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
 7. Hodnotenie predmetu

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria