Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP ISCED 2

 

Školský vzdelávací program

Základná škola – Grundschule Medzev

Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

J. A. Komenský

 

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2

Vzdelávací program                                      ISCED 2 – 2. stupeň základnej školy

Stupeň vzdelania                                           nižšie sekundárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia                                                   päť rokov

Vyučovací jazyk                                            slovenský

Študijná forma                                                denná

Druh školy                                                      štátna

Predkladateľ:

Názov školy                                                  Základná škola – Grundschule Medzev

Adresa                                                         Štóska 183, 044 25 Medzev

IČO                                                              35544201

Riaditeľ školy                                                Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                       Ing. Gertrúda Schürgerová

Ďalšie kontakty                                              číslo telefónu 055/4663123 e-mail: zsriaditel@medzev.sk

zsmedzev@medzev.sk

webová stránka školy : zsmedzev.edupage.org

Zriaďovateľ:

Názov                                                            Mesto Medzev

Adresa                                                           Štóska 6, 044 25 Medzev

Kontakty                                                        JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka číslo telefónu 055/4663105

 

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od 1.9.2008

Podpis riaditeľa

 

 

 

 

 

 

Platnosť Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť ŠkVP od

01. 09. 2008

 

 

01.09.2009

Úpravy v 5. ročníku

Schválené pedagogickou radou a radou školy.

 

02.09.2010

Úpravy v 5. a 6. ročníku, doplnený 7 ročník.

Schválené pedagogickou radou a radou školy.

 

05.09.2011

Úpravy v 5., 6. a 7 .ročníku, 8. ročník doplnený. Schválené pedagogickou a radou školy.

 

03.09.2012

9.ročník doplnený Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy.

Revidovanie

02.09.2013

Úpravy 5.,6.,7. ročník Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy.

Revidovanie

01.09.2015

Úprava 9.ročník

Revidovanie

01.09.2017

Úprava 9.ročník / navýšenie DEJ /

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blok textu: I. Všeobecná charakteristika školy

 

 

Základná  škola  –  Grundschule  Medzev  predstavuje    inštitúciu, ku ktorej  patrí  školský  klub  detí a školská jedáleň. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov pre:

 • primárne vzdelanie
 • nižšie sekundárne vzdelanie

V podmienkach našej školy sú vzdelávaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

 • zaradenia do špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihom
 • začlenenia v bežnej triede

 

Veľkosť školy

 

Základná škola je plnoorganizovaná, jej zriaďovateľom je mesto Medzev. Kapacita školy je stanovená na cca 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Areál školy je umiestnený v centre mesta Medzev. Tvoria ho 4 učebňové pavilóny, 1 telocvičňa, 1 pavilón odborných učební, 1 hlavný pavilón s administratívnymi miestnosťami, školskou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu je školský dvor, školský pozemok, bežecká dráha, športové ihriská a rozľahlý trávnatý porast.

Základná škola je plne organizovaná, má deväť ročníkov, ktoré sa rozdeľujú na:

 1. stupeň – ročníky 1.- 4.
 2. stupeň – ročníky 5.- 9.

 

V súčasnosti sú pre žiakov s mentálnym postihom zriadené v ročníkoch 3 – 7 zriadené dve špeciálne triedy.

 

 1. Charakteristika žiakov

 

Základnú školu navštevujú žiaci z Medzeva, Vyšného Medzeva,  Štósu.  Približne polovica  žiakov je  z málopodnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov. V súčasnosti kritériá pedagogickej a odbornej spôsobilosti nespĺňajú traja zamestnanci. Ďalší traja si dopĺňajú pedagogické vzdelanie. V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa, vyučovanie náboženskej výchovy je zabezpečované aj externým pedagogickým zamestnancom – kňazom. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami  učenia  zabezpečuje  Centrum  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a prevencie  v Košiciach, Slovenskej jednoty 29, Bocatiová 1. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti:  primárnej  prevencie  sociálno-patologických  javov,  environmentálnej  výchovy,   výchovy  k manželstvu a rodičovstvu a školy podporujúcej zdravie.

Pedagogický zbor školy tvoria učitelia ročníkov. 1- 4, učitelia, všeobecnovzdelávacích predmetov, špeciálni pedagógovia – učitelia v špeciálnych triedach, asistenti učiteľa a vychovávateľka školského klubu detí.

 

Pedagogickí zamestnanci pre nižšie sekundárne vzdelávanie sú členmi pedagogickej rady a sú členmi poradného orgánu predmetové komisie na 2. stupni základnej školy/ PK-slovenský jazyk, PK- výchovy, PK – prírodovedné predmety, PK – cudzie jazyky /.

Spolupracujú s výchovnými a poradenskými zariadeniami.

Škola zamestnáva učiteľov špecialistov: triednych učiteľov, výchovného poradcu, vedúcich metodických združení a predmetových komisií a tiež koordinátorov - environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a primárnej prevencie sociálno-patologických javov. Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informácii v oblasti výchovy a poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb. V prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Materiálne a technicky chod školy zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci: ekonómka, personálna a mzdová referentka, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upravovačky, pomocné sily v kuchyni, školník.

 

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

 

Prijímanie do základnej školy sa uskutočňuje na základe § 19 Zákona č. 245/2008 o výchove

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní žiakov sa prihliada na školskú zrelosť žiakov. O prijatí žiaka rozhoduje riaditeľ školy.

Veková skladba detí a žiakov školy je spravidla od 6-15 rokov. Školský klub detí navštevujú prednostne žiaci 1. – 2. ročníka.

 

 

 

 1. Dlhodobé projekty

 

Šesťročnú skúsenosť má škola v medzinárodnej spolupráci so školami v Nemecku, Poľsku, Írsku a Grécku v európskom projekte SOKRATES.

Je zapojená aj do nižšie uvedených projektov IKT :

 

Rozvoj IKT na škole - INFOVEK

Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno- vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

 • využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie Zelená škola – v rámci environmentálnej výchovy

Dlhodobé projekt protidrogové programy, ktoré sa realizujú s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického porade.

 

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom triednych aktívov, plenárnych zasadnutí ZRPŠ, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, a prostredníctvom denných kontaktov s učiteľmi. Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach a v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje s Metodicko- pedagogickými centrami Košice a Prešov.

 

 

 

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, dve učebne výpočtovej techniky , jazykovú učebňu, školské dielne, multifunkčnú učebňu , cvičnú kuchynku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadenú školskú knižnicu s každoročne obnovovaným knižničným fondom, k dispozícii je aj školský pozemok.

Vybavenie kabinetov je dobré, počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie, ale aj naďalej je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave. V budúcnosti sa plánuje obnova nevyhovujúceho školského ihriska. V roku 2008 bol schválený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy. Toto ihrisko bolo v roku 2010 dokončené. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Na voľnočasové aktivity sa využíva kompletný areál školy.

Plánuje sa vybudovanie oddychovej zóny, ktorá by s a v prípade priaznivého počasie využívala aj ako

–učebňa v prírode, oprava WC v 2. Učebňovom pavilóne, výmena 126 radiátorov v učebniach, kompletné vybavenie novým nábytkom odbornej učebne biológie, kabinetu geografie zriadenie uzatvoreného obehového systému vykurovania, nainštalovanie úpravne vody,  výmena 15 počítačov  v počítačovej učebni 1.

Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí. Všetky uvedené priestory využívajú aj žiaci s mentálnym postihom, ktorí sú vzdelávaní v dvoch špeciálnych triedach.

Učitelia 2. stupňa využívajú učebné pomôcky kabinetov všeobecno- vzdelávacích predmetov na 2. Stupni, k dispozícii sú im aj kabinety ročníkov 1 – 4 .

Priestory tried sú upravené a vynovené, podobne aj hygienické a sociálne zariadenia pre žiakov. Všetky priestory sú k dispozícii a sú aj  plne  využívané aj               pre mimoškolské aktivity žiakov formou záujmových krúžkov.

 

Priestory pre ŠKD:

 

Školský klub detí z kapacitných dôvodov nie je umiestnený v samostatnej miestnosti, pre tento účel je využívaná kmeňová učebňa I. stupňa. Žiaci navštevujúci ŠKD využívajú ihriská, telocvičňu a ostatné priestory školy.

 

Stravovanie:

 

Pri  škole  je  zriadená  školská  jedáleň  s vlastnou  kuchyňou,  ktorá  zabezpečuje  stravu  pre  žiakov a zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.

 

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie  priateľskej  atmosféry  medzi  žiakmi  navzájom  a  medzi  žiakmi a pedagógmi. Žiaci majú vlastné samostatné, uzamykateľné šatníky v ktorých si odkladajú osobné veci a vrchné ošatenie..

Výchovné problémy žiakov sú riešené v zmysle vnútorného poriadku školy prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu, či riaditeľa školy so žiakmi a rodičmi žiakov podľa závažnosti priestupku.

Aktuálne informácie sa žiaci dozvedajú aj z rozhlasového vysielania, internetovej stránky i vlastného časopisu, ktorý je vydávaný 2x ročne na základe príspevku predovšetkým žiakov školy.

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) ostatných priestorov

školy podľa platných noriem –zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

 

 

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa pravidelne začiatkom školského roka   uskutočňuje   školenie    zamestnancov   školy   o bezpečnosti   a ochrane   zdravia   pri   práci  a protipožiarnej ochrane, následne na prvých vyučovacích hodinách  sú žiaci poučení o bezpečnosti   a ochrane zdravia pri práci všeobecne a na hodinách technickej výchovy, fyziky, chémie, telesnej výchovy, prírodopisu, pracovného vyučovania sú žiaci poučení o špecifikách správania sa pri práci na týchto vyučovacích hodinách. Pred každou hromadnou akciou školy, výletom, či exkurziou sú žiaci preukazateľným spôsobom poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. V škole je dostupná lekárnička, vybavená podľa predpisov, uložená na dostupnom mieste, ako aj kontakty na rýchlu zdravotnícku pomoc a políciu. Z hľadiska bezpečnosti sú označené predmety a priestory a je vykonávaná pravidelná kontrola bezpečnosti interiéru i exteriéru školy. Vyučovanie sa vykonáva so zreteľom na hygienu učenia a vek  žiakov.  Pri vyučovacom  procese dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy  v súlade s platnou legislatívou. Zistené nedostatky sú priebežne odstraňované.

Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia o BOZP. Dvaja zamestnanci majú kurz Prvej  pomoci, a ostatní zamestnanci absolvovali seminár – poskytovania prvej pomoci. Správanie žiakov     v škole upravuje školský poriadok, ktorý vymedzuje niektoré pravidla pre zaistenie bezpečnosti práce žiakov.

 

V odborných učebniach je na viditeľnom mieste umiestnený prevádzkový poriadok a pravidlá bezpečného správania. So školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom a pravidlami bezpečného správania sú žiaci každý školský rok preukazateľne oboznámení.

 

 

 

 Blok textu: II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie  a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Škola chce, aby žiaci získali potrebné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Viesť žiakov k plneniu svojich práv a povinností, niesť zodpovednosť za svoje správanie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

Škola chce rešpektovať individualitu a originalitu každého žiaka a viesť žiakov k vzájomnému chápaniu rozdielov jednotlivcov v spoločenstve ľudí.

Školský vzdelávací program zahŕňa v sebe možnosti vzdelávania žiakov v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia..

Cieľom školy je aj posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Základná škola je plne organizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna  zo 6 škôl na území Slovenskej republiky   so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získajú aj základy ruského jazyka.

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov.

Pracovné kompetencie rozvíjame navyšením hodín predmetu technická výchova, svet práce, technika. Veľa našich žiakov má záujem i ďalšie štúdium na stredných odborných školách a z tohto dôvodu navyšujeme aj prírodovedné predmety.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Dôvodom prečo navyšujeme hodiny informatiky je, že len veľmi malá časť týchto žiakom má možnosť pracovať s PC v domácich podmienkach. Títo žiaci potrebujú viac času, aby získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku.

 

Stupeň vzdelania : Nižšie stredné vzdelanie ISCED 2

 

 

Absolvent nižšieho stredného vzdelania získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy vysvedčenie s doložkou –

,,Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.

 

 

 1. Profil absolventa

 

 

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného ročníka nižšieho stredného stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní nižšieho stredného stupňa je vysvedčenie, na ktorom do doložky sa uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.

 

Vyučovanie nemeckého  jazyka  ako  jazyka  národnostnej  menšiny  je  zohľadnené  v obsahu  učiva v učebných plánoch konkrétnych tried, kde sa v oveľa väčšej miere škola sústreďuje na efektívny rozvoj všetkých jazykových zručností prostredníctvom zaradenia konkrétnych hodín zameraných na čítanie  s porozumením,   počúvanie   s porozumením,  samostatný  ústny  a písomný  prejav   žiakov a vzbudenia  záujmu  o reálie  a literatúru  nemecky  hovoriacich  krajín.  Našou  snahou   v triedach   s jazykovým variantom je dosiahnutie úrovne B2 ovládania nemeckého jazyka ( podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ) v takom rozsahu, aby naši žiaci mohli v deviatom ročníku úspešne absolvovať skúšku - Deutsches Sprachdiplom“.

 

,,Profil absolventa, vzdelanostný model je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.“ (Štátny vzdelávací program MŠ SR ).

 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, rešpektovať jeden druhého, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných a matematických vied, diskutovať o prírodovedných otázkach, zapájať sa do presadzovania ekologických prístupov pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa a všeobecné dejiny, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený na štúdium na strednej škole a uplatniť sa v zamestnaní, byť zodpovedný za svoj život a byť ohľaduplný  k ostatným ľudom okolo seba.

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie(spôsobilosti): kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

kompetencie (spôsobilosti) občianske kompetencie (spôsobilosti) pracovné

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 

 1. Pedagogické stratégie

 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, besedy, samostatné a tímové projekty, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebareflexiu.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Špeciálni   pedagógovia   z centra pedagogicko-psychologického  poradenstva   poskytujú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem najmä v oblasti zberových aktivít a zapájaním sa do environmentálnych aktivít a projektov.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním do ďalších školských rokov je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje v škole dvomi spôsobmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sú vzdelávaní v špeciálnej triede, resp. ako žiaci začlenení do bežnej triedy postupujúci podľa učebných osnov ŠŠ. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť týmto žiakom a ich rodičom poskytuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani, Bocatiová 1 Košice. Sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia.   Žiaci  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  sú  vzdelávaní    v bežných triedach ZŠ ako začlenení, postupujú podľa IVVP a sú hodnotení v súlade s Metodickými pokynom  č.22/2011    na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov  základnej  školy.  Starostlivosť  o žiakov  s ŠVVP zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29.

 

 1. Začlenenie prierezových tém

 

Súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie   oblasti.   Prierezové   témy  (tematiky)   sú   súčasťou    vzdelávacieho   obsahu   žiakov v jednotlivých ročníkoch ( 5.-9.) vo vyučovacích predmetoch. Realizujú sa ich integráciou do jednotlivých predmetov.

Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú v školskom vzdelávacom programe rozpracované tieto prierezové témy:

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 

Environmentálna výchova

 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode. Táto téma sa uplatňuje vo všetkých predmetoch.

 

Mediálna výchova

Média sú  jedným  z významných  socializačných  faktorov  ovplyvňujúcich  hodnoty,  postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívny vplyv na ich osobnosť. Začlenená je hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra

 

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.

Multikultúrnu výchovu v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania sme hlavne zaradili do týchto päť vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra a sčasti aj do iných vzdelávacích oblastí.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského

potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu. Rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Oblasť je uplatňovaná hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb.

 

Dopravná výchova

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia je v niektorých predmetoch a dvakrát ročne na účelovom cvičení.

 

Ochrana života a zdravia

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. Realizácia je v niektorých predmetoch a na účelovom cvičení.

 

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a podobne.

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii. Táto téma je realizovaná vo všetkých oblastiach.

 

 

 

 

 

 

III.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 
  Blok textu: III.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality v škole zameriame na 3 oblasti:

 

 1. Hodnotenie žiakov
 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 3. Hodnotenie školy

 

 

 1. Hodnotenie žiakov- vnútorný systém kontroly žiakov

 

 

  1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa bude realizovať v zmysle platných predpisov, podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie

 

žiakov základnej školy. Zásady hodnotenia žiakov sú každoročne prerokované v pedagogickej rade na začiatku školského roka. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja žiaka. Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje ako priebežné a celkové.

 

Priebežne hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách. Má motivačný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka. Prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť.

 

Celkové hodnotenie  žiaka v jednotlivých  vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého    a druhého polroka. Cieľom hodnotenia žiaka je čo najobjektívnejšie  zhodnotiť  úroveň  jeho vedomostí, zručností a návykov v danom predmete. Vyučujúci pri hodnotení budú uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a budú sa humánne správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia žiaka budú najmä učebné výsledky, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými učebnými osnovami, kľúčovými kompetenciami, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.

 

Metódy, formy a prostriedky na získavanie podkladov pre hodnotenie žiaka sú :

 

   1. sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
   2. sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
   3. rôzne druhy skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy; aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,
   4. analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
   5. konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,
   6. rozhovory so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: a)známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,

b)známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti.

Žiaci roč. 5.-9. budú v bežných triedach hodnotení klasifikáciou vo všetkých predmetoch, vrátane výchovných predmetov.

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – výborný,

    1. – chválitebný,
    2. – dobrý,
    3. – dostatočný,
    4. – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný)

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

 

Stupeň 2 (chválitebný)

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie,  ktoré tvorivo  aplikuje pri  intelektuálnych, motorických, praktických    a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho

 

ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)

 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov  a zákonitostí.  Podstatnejšie  nepresnosti   dokáže  s učiteľovou  pomocou  opraviť.   V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

 

Stupeň 4 (dostatočný)

 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

 

Stupeň 5 (nedostatočný)

 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

 

Stupeň prospechu žiaka určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch bude hodnotená kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa bude prihliadať na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu nebude určovaný na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určila spôsob, akým budú triedni učitelia  a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede a týmto zabezpečila zjednotenie hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom  budú informovať   zákonného zástupcu žiaka o prospechu    a správaní žiaka. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka bude používaná žiacka knižka, alebo iný informačný prostriedok. Špecifiká hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov sú zohľadnené v ďalšom texte.

  1. Hodnotenie správania žiakov

Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a pravidiel počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pri hodnotení správania budú využívať najmä pozitívnu motiváciu. Hodnotenie správania  žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí  v triede  vyučujú  a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení správania budú využívané pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny.

Správanie žiaka bude klasifikované týmito stupňami:

 1. – veľmi dobré,
 2. – uspokojivé,
 3. – menej uspokojivé,
 4. – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré)

 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy  medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

 

 

 1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

 

  1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov

 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa bude zakladať na priebežnom a celkovom  hodno Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov bude hodnotená na základe týchto techník:

 • pozorovanie (hospitácie),
 • rozhovor,
 • sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
 • individuálne hodnotenie mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti na základe všeobecných kritérií prehodnotených a prijatých pedagogickou radou,
 • hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci budú priebežne kontrolovať a vyhodnocovať prácu zamestnancov. Hodnotenie práce zamestnancov spočíva v sledovaní kvality práce pedagogického zamestnanca. Pracovné povinnosti zamestnancov sú rozpracované v pracovnom poriadku ,ktorý obsahuje aj kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov. Vedúci zamestnanci budú pri hodnotení výsledkov práce zamestnancov využívať najmä pozitívnu motiváciu. Zamestnanci budú za vykonanú prácu finančne odmeňovaní v zmysle pracovnej zmluvy a jej dodatkov. Za dosahovanie  vynikajúcich  výsledkov práce  môžu  byť  zamestnanci  odmenení    aj  formou  odmien,  podľa  rozhodnutia  zamestnávateľa a možností organizácie. V prípade zistení porušenia pracovnej disciplíny budú vedúci zamestnanci využívať možné dostupné legislatívne spôsoby na odstránenie nedostatkov v práci zamestnancov. Cieľom systému kontroly je predchádzanie nedostatkom najmä správnou a vhodnou organizáciou práce. V prípade porušenia pracovného poriadku, prípadne iného pochybenia zamestnanca je vedúci pedagogický zamestnanec včas a zrozumiteľným spôsobom povinný informovať riaditeľku školy

o zistených skutočnostiach.

 

Na základe priebežného hodnotenia zamestnancov v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch budú pedagogickí zamestnanci jedenkrát ročne celkovo hodnotení – priamym nadriadeným.

 

 

 

 

  1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

 

 

Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania, ako sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania,

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca. Druhy kontinuálneho vzdelávania:

   1. Adaptačné
   2. Aktualizačné
   3. Inovačné
   4. Špecializačné
   5. Funkčné
   6. Kvalifikačné

Za kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy nesie zodpovednosť riaditeľ školy, ktorý je povinný vydať Ročný plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý predkladá na schválenie zriaďovateľovi. Plán kontinuálneho vzdelávania prerokuje v pedagogickej rade.

 

Plán kontinuálneho  vzdelávania  vychádza  z reálnej  potreby  vzdelávania  sa  zamestnancov  školy v príslušnej oblasti.

 

Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní:

 

 1. na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných a komunikačných technológií,
 2. na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca,
 3. na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej gramotnosti na I. a II. stupni,
 4. na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,
 5. na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne s poruchami správania),
 6. na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce,
 7. na získanie profesijných kompetencií pri práci metodických orgánov – metodických združení a predmetových komisií.

 

 

 1. Hodnotenie školy

 

Systém    hodnotenia   školy   je   v súčasnosti   realizovaný      na   základe   spätnej    väzby a sebareflexie. Na hodnotenie školy používame rozhovor triednych učiteľov, učiteľov, vedenia školy    s rodičmi, s radou školy, so správcom farnosti, zástupcami miestnej samosprávy, získaných na plenárnom zasadnutí rodičov, triednych zasadnutiach a iných podujatiach školy.

 

Akceptujeme návrhy a pripomienky žiakov a rodičov prednesené a tlmočené zamestnancom školy.

 

Na zlepšenie kvality práce organizácie slúžia aj podklady a stanoviská kontrolných orgánov

 

 

 

Cieľom hodnotenia je:

 • aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,
 • aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. Dôraz je kladený na:
 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Monitorujeme pravidelne:

 • Podmienky na vzdelávanie
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Prostredie – klímu školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Úroveň výsledkov práce školy

 

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Dotazníky pre absolventov školy
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

 

 Blok textu: I. Školský učebný plán

Školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín / variant NEJ/

 

Predmet

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

NEJ

5

4

4

5

5

0

23

SJL

5

4

4

5

5

0

23

ANJ

3

3

3

3

3

0

15

RUJ

0

1

1

1

1

0

4

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

BIO

1

1

2

1

1

1

6

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

GEO

2

1

1

1

1

1

6

OBN

1

1

1

1

0

0

4

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

MAT

4

5

5

5

5

5

24

INF

1

1

1

1

1

3

5

TCHV

1

0

0

0

0

1

1

SVP

0

0

1

1

0

1

2

TECH

0

0

0

0

1

0

1

HUV

1

1

1

0

0

0

3

VYV

1

2

1

0

0

1

4

VYU

0

0

0

0

1

0

1

TSV

3

2

2

2

2

1

11

Spolu

30

32

32

32

32

20

158

 

 

 

Školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským Variant 1

 

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

SJL

5

4

4

5

5

0

23

NEJ

3

3

3

3

3

0

15

ANJ

0

1

1

2

2

2

6

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

BIO

2

1

2

2

2

4

9

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

GEO

2

1

1

1

1

1

6

OBN

1

1

1

1

0

0

4

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

MAT

4

5

5

5

5

5

24

INF

2

2

2

2

2

8

10

TCHV

1

1

0

0

0

2

2

SVP

0

0

1

1

0

1

2

TECH

0

0

0

0

1

0

1

HUV

1

1

1

0

0

0

3

VYV

1

1

2

0

0

1

4

VYU

0

0

0

0

1

0

1

TSV

3

2

2

2

2

1

11

 

 

Spolu

 

 

27

 

 

29

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

31

146

 

Školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským Variant 2

 

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

SJL

5

4

4

5

5

0

23

NEJ

3

3

3

3

3

0

15

ANJ

0

1

2

2

2

3

7

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

BIO

2

1

2

2

2

4

9

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

GEO

2

1

1

1

1

1

6

OBN

1

1

1

1

0

0

4

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

MAT

4

5

5

5

5

5

24

INF

2

1

2

2

2

7

9

TCHV

1

1

0

0

0

2

2

SVP

0

0

1

1

0

1

2

TECH

0

0

0

0

1

0

1

HUV

1

1

1

0

0

0

3

VYV

1

2

1

0

0

1

4

VYU

0

0

0

0

1

0

1

TSV

3

2

2

2

2

1

11

 

 

Spolu

 

 

27

 

 

29

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

31

146

 

 

Poznámky:

 

Rámcové učebné plány sú v súlade s Rámcovým učebným plánom pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a Rámcovým učebným plánom pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, schválené Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011, s platnosťou od 1. septembra 2011.

Žiaci 2. stupňa základnej školy sú delení do skupín v triedach, kde počet presahuje zákonom stanovený počet žiakov.

 

Na hodinách telesnej a športovej výchovy sú členení z biologického hľadiska. Do skupín sú delení žiaci aj na hodinách etickej a náboženskej výchovy

 

 

Variant NEJ

 1. Vyučovacia hodina má 45 minút.
 2. Nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk a informatika sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov
 3. Predmet náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov
 4. V triedach sme posilnili dotácie predmetov prírodovedných predmetov matematika, fyzika, chémia.

 

 

 

 

Poznámky: variant 1,2

 

 

 1. Vyučovacia hodina má 45 minút.
 2. Nemecký jazyk, anglický jazyk a informatika sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov
 3. Predmet náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov
 4. V triedach sme posilnili dotácie predmetov prírodovedných predmetov matematika, biológia fyzika, chémia
 5. V 5. ročníku od školského roku 2011/2012 sa vymieňa časová dotácia nemeckého a anglického jazyka variant 1 , z dôvodu, že žiaci prichádzajú z I. stupňa, kde mali anglický jazyk od 3. ročníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2015/2016

Školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským Variant 2

 

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

SJL

5

4

4

5

5

0

23

NEJ

3

3

3

3

3

0

15

ANJ

0

1

2

2

2

3

7

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

BIO

2

1

2

2

2

4

9

DEJ

1

2

1

1

1

0

6

GEO

2

1

1

1

1

1

6

OBN

1

1

1

1

0

0

4

 

ETV/NAV

1

1

1

1

0

0

4

MAT

4

5

5

5

6

6

25

INF

2

1

2

2

2

7

9

TCHV

1

1

0

0

0

2

2

SVP

0

0

1

1

0

1

2

TECH

0

0

0

0

1

0

1

HUV

1

1

1

0

0

0

3

VYV

1

2

1

0

0

1

4

VYU

0

0

0

0

1

0

1

TSV

3

2

2

2

2

1

11

 

 

Spolu

 

 

27

 

 

29

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

31

146

 

 

 

Školský rok 2017/2018 / navýšenie hodina DEJ /

 

Školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským Variant 2

 

5.roč.

6. roč

7.roč.

8. roč.

9.roč.

navýšenie

Spolu

SJL

5

4

4

5

5

0

23

NEJ

3

3

3

3

3

0

15

ANJ

0

1

2

2

2

3

7

FYZ

0

2

2

2

2

3

8

CHEM

0

1

1

2

2

2

6

BIO

2

1

2

2

2

4

9

DEJ

1

2

1

1

2

1

7

GEO

2

1

1

1

1

1

6

OBN

1

1

1

1

0

0

4

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

5

MAT

4

5

5

5

5

5

24

INF

2

1

2

2

1

6

9

TCHV

1

1

0

0

0

2

2

SVP

0

0

1

1

0

1

2

TECH

0

0

0

0

1

0

1

HUV

1

1

1

0

0

0

3

VYV

1

2

1

0

0

1

4

 

VYU

0

0

0

0

1

0

1

TSV

2

2

2

2

2

0

11

 

 

Spolu

 

 

27

 

 

29

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

30

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Učebné osnovy

 
  Blok textu: II. Učebné osnovy

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

 

 

 

Obsahujú

 

  1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
  2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
  3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
  4. Požiadavky na výstup
  5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
  6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
  7. Hodnotenie predmetu

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

Základná škola – Grundschule Medzev

Škola pre každého – škola pre všetkých

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

/ inovovaný /

 

pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2

 

 

Vzdelávací program                                      ISCED 2 – 2. stupeň základnej školy

Stupeň vzdelania                                           nižšie sekundárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia                                                   päť rokov

Vyučovací jazyk                                            slovenský

Študijná forma                                                denná

Druh školy                                                      štátna

Predkladateľ:

Názov školy                                                  Základná škola – Grundschule Medzev

Adresa                                                         Štóska 183, 044 25 Medzev

IČO                                                              35544201

Riaditeľ školy                                                Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                       Ing. Gertrúda Schürgerová

Ďalšie kontakty                                              číslo telefónu 055/4663123 e-mail: zsriaditel@medzev.sk

zsmedzev@medzev.sk

webová stránka školy : zsmedzev.edupage.org

Zriaďovateľ:

Názov                                                            Mesto Medzev

Adresa                                                           Štóska 6, 044 25 Medzev

Kontakty                                                        JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka číslo telefónu 055/4663105

 

 

 

Platnosť dokumentu od 1.9.2015

Podpis riaditeľa

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

01.09.2015

 

Revidovanie

01.09.2016

Aktualizácia – šk. rok 2016/2017

Revidovanie

01.09.2017

Aktualizácia – šk. rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie  a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Škola chce, aby žiaci získali potrebné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Viesť žiakov k plneniu svojich práv a povinností, niesť zodpovednosť za svoje správanie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

Škola chce rešpektovať individualitu a originalitu každého žiaka a viesť žiakov k vzájomnému chápaniu rozdielov jednotlivcov v spoločenstve ľudí.

Školský vzdelávací program zahŕňa v sebe možnosti vzdelávania žiakov v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia..

Cieľom školy je aj posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

Vo vzdelávaní na druhom stupni základnej školy je potrebné najmä:

 • rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;
 • umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;
 • motivovať   žiakov   k   zodpovednosti   a   záujmu   o  vlastné  vzdelávacie  výsledky prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;
 • viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);
 • poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní;
 • sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;
 • rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu;
 • viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí.

V etape nižšieho stredného vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická a finančná gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti

/informačno-komunikačné technológie/, jazyková a čitateľská gramotnosť, spôsobilosť učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry .

.

 

Zameranie školy

 

 

Základná škola je plne organizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo 5 škôl na území Slovenskej republiky so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka ako jazyka národnostnej menšiny.  Vzhľadom   na  tieto  špecifické  podmienky  je  význam   vyučovania  nemeckého  jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. . Ďalší cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk

 

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu,rozvíjame aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov.

Pracovné kompetencie rozvíjajú na hodinách predmetu technická technika.

Veľa našich žiakov má záujem i ďalšie štúdium na stredných odborných školách a z tohto dôvodu na prírodovedné predmety.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Títo žiaci potrebujú viac času, aby získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu  zvládnuť  učivo,  stanovené  ciele  a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku.

 

Projekty

 

Živé sochy – projekt zameraný na dodržiavanie ľudských práv , podporovaný Ministerstvom kultúry SR .

Zusammenleben – projekt zameraný na multikultúrne spolunažívanie obyvateľov krajín EÚ, financovaný a organizovaný v spolupráci s ZfA / Zentralstelle für Auslandsschulwesen /.

Spolupráca s Goethe institut Bratislava - využivanie metóda CLILL

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie Zdravá škola

Protidrogové programy, ktoré sa realizujú s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického porade.

 

 

 

 1. Stupeň vzdelania

 

Stupeň vzdelania : Nižšie stredné vzdelanie ISCED 2

 

 

Absolvent nižšieho stredného vzdelania získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy vysvedčenie s doložkou –

,,Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.

 

 1. Profil absolventa

 

 

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného ročníka nižšieho stredného stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní nižšieho stredného stupňa je vysvedčenie, na ktorom do doložky sa uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.

 

Vyučovanie nemeckého  jazyka  ako  jazyka  národnostnej  menšiny  je  zohľadnené  v obsahu  učiva v učebných plánoch konkrétnych tried, kde sa v oveľa väčšej miere škola sústreďuje na efektívny rozvoj všetkých jazykových zručností prostredníctvom zaradenia konkrétnych hodín zameraných na čítanie  s porozumením,   počúvanie   s porozumením,  samostatný  ústny  a písomný  prejav   žiakov a vzbudenia  záujmu  o reálie  a literatúru  nemecky  hovoriacich  krajín.  Našou  snahou   v triedach   s jazykovým variantom je dosiahnutie úrovne B2 ovládania nemeckého jazyka ( podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ) v takom rozsahu, aby naši žiaci mohli v deviatom ročníku úspešne absolvovať skúšku - Deutsches Sprachdiplom“.

 

,,Profil absolventa, vzdelanostný model je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.“ (Štátny vzdelávací program MŠ SR ).

 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, rešpektovať jeden druhého, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných a matematických vied, diskutovať o prírodovedných otázkach, zapájať sa do presadzovania ekologických prístupov pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa a všeobecné dejiny, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený na štúdium na strednej škole a uplatniť sa v zamestnaní, byť zodpovedný za svoj život a byť ohľaduplný  k ostatným ľudom okolo seba.

 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:

  • pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov;
  • vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;
  • využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;
  • používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia;
  • používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život;
  • vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;
  • dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;
  • uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;
  • posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné záujmy;
  • chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého

 

životného štýlu v každodennom živote;

  • uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej spoločnosti;
  • prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;
  • pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;
  • má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.

 

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania.

 

 

Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť a dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho /primárneho/ vzdelávania absolventi nižšieho stredného vzdelávania majú mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 1. spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa
 • je schopný využívať osvedčenie stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky školy,
 • dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách,
 • dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa,

 

 1. sociálne komunikačné spôsobilosti
 • dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikatívnosti,

 

 

 

 

ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,

 1. spôsobilosť riešiť problémy
 • má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností

získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov,

 • je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý za svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a

užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných,

 

 1. spôsobilosti občianske
 • chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-

historické tradície a dedičstvo,

 • chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti,
 • je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,

 

 1. spôsobilosti sociálne a personálne
 • dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,
 • dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,
 • dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,

 

 • uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele,

 

 1. spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 • dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,
 • vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu,
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

 

 1. spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia, finančnej gramotnosti a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
 • rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov IKT v iných predmetoch,

 

 1. spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
 • navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť plánovať a riadiť prácu.

 

 

 

 

 

 1. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, a tým aj kooperáciu v rámci jednotlivých predmetov.

Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie

 

 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

PREDMETY

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

JAZYK NÁRODNOSTNEJ MENŠINY A LITERATÚRA

CUDZÍ JAZYK

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

INFORMATIKA

 

ČLOVEK A PRÍRODA

FYZIKA

CHÉMIA

BIOLÓGIA

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

DEJEPIS

GEOGRAFIA

OBČIANSKA NÁUKA

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA /

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

ČLOVEK A SVET PRÁCE

TECHNIKA

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

 

 

Jazyk a komunikácia

 

 

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria vyučovacie predmety zahrnuté do troch skupín, a to vyučovacie jazyky, (slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny - nemecký ) a anglický jazyk.

 

Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj myslenia a komunikácie a ako prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií zameraných na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu a hodnotenie.

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote, podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje poznávať  odlišnosti  v  spôsobe  života  ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky na spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Špecifickou zložkou vyučovacích jazykov a druhého jazyka je literatúra, ktorej základom je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením.

Podstatou oblasti je súhrn predmetových kompetencií, ktoré umožňujú výrazne posilniť komunikačno-zážitkový model vyučovania, a naopak oslabujú tendenciu obsiahnuť školskú podobu vedných disciplín.

 

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, ktorú tvoria vyučovacie predmety matematika a informatika, je v rámci nižšieho  stredného  vzdelávania  založená  predovšetkým na aktívnych činnostiach (práca s objektmi, aplikácia poznatkov v reálnych situáciách). Poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné v praktickom živote a umožňuje tak získavať matematickú gramotnosť.

Rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie  riešenia  problémových úloh (aj v spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi.  Učí tvoriť hypotézy  a tvrdenia  podložiť  argumentmi.  Vedie  k  presnému  vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Rozvíja schopnosť žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu informácií.

 

 

Človek a príroda

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda sa prioritne zameriava na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, ktorá je súčasťou základného vzdelania. Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti prírodných vied je hlbšie pochopenie prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností, v ktorých dominujú bádateľské aktivity. Pre všetky prírodovedné predmety je spoločným cieľom a úlohou budovanie spôsobilostí pre vedeckú prácu, a to najmä

 

spôsobilosti pozorovania, vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, klasifikácie, merania a predvídania.

Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným  vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva.

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

 

 

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia s jej humánnou zložkou a občianska náuka spolu s príslušnými témami,  ktoré  sú  prítomné  aj v iných vzdelávacích oblastiach. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi človekom a spoločnosťou v danom geografickom priestore. Poznanie minulosti svojho národa, ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie  sa  so  zemepisnými  charakteristikami  svojej  vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú funkčné znalosti a spôsobilosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci,regiónoch Slovenska. Žiaci sú vedení k pochopeniu vlastného miesta a úlohy v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym a krajine, v ktorej žijú.

Vzdelávacia oblasť otvára priestor na kultivovanie individuálnych a spoločenských kompetencií. Učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok a prispieva  ku  kritickému  mysleniu  žiakov.  Súčasne  rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. Centrálnou kategóriou vzdelávacej oblasti je rozvíjanie, korigovanie a kultivovanie historického vedomia žiakov z potrieb prítomnosti, k čomu prispievajú všetky tri vyučovacie predmety, ktoré ju vytvárajú. Aj preto kľúčovú úlohu zohrávajú medzipredmetové vzťahy, ktoré treba kontinuálne metodicky aplikovať v podobe prierezových modelov vo výučbe jednotlivých predmetov.

 

 

Človek a hodnoty

 

 

Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zároveň podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, pre vytváranie harmonických a stabilných vzťahov v rôznych sociálnych skupinách – v rodine, na pracovisku, v spoločnosti.

Obsah vzdelávacej oblasti sa realizuje v povinne voliteľných učebných predmetoch etická výchova a náboženská výchova/náboženstvo.

 

Predmet etická výchova sa v prvom  rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá  sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Zvlášť dôležité je rozvíjať sebaúctu a úctu k iným, interpersonálne sociálne zručnosti a zvyšovať odolnosť žiakov voči negatívnym sociálno-patologickým či amorálnym vplyvom.

Základným cieľom predmetu náboženská výchova/náboženstvo je pomôcť žiakovi zodpovedne myslieť, emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité náboženstvo  a vieru. Predmet napomáha rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem konania človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, podporuje pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam druhých. Motivuje k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti.

 

 

 

 

Človek a svet práce

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy širokého spektra pracovných činností a technológií, ktorými sú žiaci vedení k  získaniu  psychomotorických  zručností a poznatkov z rôznych oblastí reálneho života a sveta práce.

Predmet technika je zameraný na zložitejšie pracovné činnosti a technológie, na samostatnú a tímovú prácu žiakov. Žiaci sú vedení k získaniu základných  užívateľských zručností  v rôznych oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. Prichádzajú do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách a v širších súvislostiach. Predmet poskytuje žiakom priestor a príležitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého technického myslenia. Obsah je zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej bezpečnému  používaniu a k bezpečnej práci s technikou. Žiaci spoznávajú reálne podmienky trhu práce, moderné stroje a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. Sú vedení ku konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k poznaniu základných technických materiálov a technológií. Podľa svojich podmienok (materiálno-technických a personálno- odborných) škola môže v  predmete technika vyučovať tematický celok ekonomika domácnosti, ktorý obsahuje témy: plánovanie a vedenie domácnosti, svet práce, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce, rodinná príprava, pestovateľské práce a chovateľstvo. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce tak vhodne dopĺňa sústavu vzdelávacích oblastí o  dôležitú  zložku  nevyhnutnú  pre  uplatnenie človeka v reálnom živote a v spoločnosti.

 

 

Umenie a kultúra

 

 

Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom predmetov výtvarná výchova a hudobná výchova. Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia,  kultúry a kultúrnej  tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vybraných médií vizuálneho, dramatického, hudobného umenia a písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja kritické myslenie najmä vo vzťahu k masmédiám. Obsah vzdelávacej oblasti tak prispieva k formovaniu vizuálnej, mediálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti a tvorivosti žiaka. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa a krajiny, čím sa rozvíja vedomie kultúrnej identity. Formujú sa multikulturálne a komunikačné kompetencie. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít

 

sú pre žiakov vytvorené príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor na jeho sebarealizáciu. V tvorivých, umeleckých alebo hudobných činnostiach majú žiaci možnosť vyjadrovať svoje predstavy, a to vyjadrovacími formami (jazykom) jednotlivých umení.

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený  do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s vyjadrovacími prostriedkami vizuálnych umení. V tvorivom procese dochádza ku kvalitatívnej zmene, detskú spontánnosť postupne nahrádza  dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť spojená s pribúdaním vedomej operatívnosti a názorovej samostatnosti.

Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu.

 

 

Zdravie a pohyb

 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby  celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Oblasť sa zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým spôsobom  života  a  pohybovou  aktivitou. Realizuje sa učebným predmetom telesná a športová výchova, ktorej najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti

spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.

Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej aktivity pri upevňovaní aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na organizmus.

Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení,  ako  aj  pri  hodnotení  žiakov. Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných predpokladov.

 

 

 

 

 

 

Prierezových tém

 

Súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie   oblasti.   Prierezové   témy  (tematiky)   sú   súčasťou    vzdelávacieho   obsahu   žiakov v jednotlivých ročníkoch ( 5.-9.) vo vyučovacích predmetoch. Realizujú sa ich integráciou do jednotlivých predmetov.

Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú v školskom vzdelávacom programe rozpracované tieto prierezové témy:

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 

Environmentálna výchova

 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode. Táto téma sa uplatňuje vo všetkých predmetoch.

 

Mediálna výchova

Média sú  jedným  z významných  socializačných  faktorov  ovplyvňujúcich  hodnoty,  postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívny vplyv na ich osobnosť. Začlenená je hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra

 

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.

Multikultúrnu výchovu v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania sme hlavne zaradili do týchto päť vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra a sčasti aj do iných vzdelávacích oblastí.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského

potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu. Rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Oblasť je uplatňovaná hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb.

 

Dopravná výchova

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia je v niektorých predmetoch a dvakrát ročne na účelovom cvičení.

 

 

 

Ochrana života a zdravia

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. Realizácia je v niektorých predmetoch a na účelovom cvičení.

 

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a podobne.

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii. Táto téma je realizovaná vo všetkých oblastiach.

 

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti

 

Základný dokument pre tvorbu metodiky implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti bol aktualizovaný a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený ako Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1.

NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. „ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík., sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.

Jeden z možných prístupov spočíva v analýze výučby a nájdení prvkov finančnej gramotnosti u každého učiteľa, ktoré vo vyučovaní presadzuje už teraz. Následne zameranie sa na prvky, ktoré je možné začleniť do daného predmetu.

 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti pre druhý stupeň základnej školy

 

Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na finančné vzdelávanie na prvom stupni základnej školy. Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť: Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia, Argument, E-mail, Plagát, Inzerát, Reklama, Polemika, Úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť, Poštový peňažný poukaz

Matematika . Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh, Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, Počtové výkony s desatinnými číslami, Percentá, Počtové výkony s celými číslami, Pravdepodobnosť, Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, Grafy

 

Informatika – Informácie okolo nás, Vyhľadávanie informácií – komunikácia prostredníctvom IKT, Počítačová kriminalita, Legálnosť programov, Autorské práva

Fyzika – Iné zdroje energie

Geografia – Austrália, Amerika, Afrika, Ázia, Slovensko – zameranie na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, environmentálne problémy

Občianska náuka – Moja škola, Štát a právo, Trestné právo, Ekonomický život spoločnosti

Etická výchova - Ekonomické hodnoty a etika, Pozitívne vzory správania, Masmediálne vplyvy, Dobré meno a pravda ako etické hodnoty, Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine, Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom.

Finančné vzdelávanie je možné realizovať aj v rámci krúžkovej činnosti, v aktivitách ŠKD.

 

 

 

 

 

 1. Vzdelavacie štandardy

 

 

Vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci  splniť  v  rámci  konkrétneho časového intervalu – ročníka, stupňa. Tieto požiadavky sú formulované ako kompetencie, v ktorých sú obsiahnuté vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných cieľov, výkonové požiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah.

Vzdelávacie štandardy je nevyhnutné chápať ako základné východisko k mnohostranne chápanej výučbe, preto výučbu nemožno redukovať len na ich mechanické plnenie. Predstavujú dôležitý podklad na realizáciu osobného plánovania, tvorby špecifickej stratégie a taktiky na výučbu jednotlivých predmetov, pričom je nevyhnutná kognitívna pestrosť a vytváranie panorámy myšlienkových možností žiakov. Z hľadiska vymedzeného učebného obsahu je kľúčovým prvkom uvedomovanie si pojmov, vzťahov medzi nimi. Následne je  žiaduce tieto pojmy a vzťahy medzi  nimi spolu s funkčnými faktami názorne zobrazovať do pamäťových myšlienkových máp, ktoré sa potom stávajú základným prostriedkom efektívnejšieho upevňovania a systematizácie nadobudnutých kompetencií žiakov.

Stanovené štandardy si učitelia môžu viac špecifikovať s prihliadnutím na aktuálne kognitívne schopnosti svojich žiakov. Vzdelávací štandard treba chápať v tom zmysle, že žiak

nemá byť pasívnym aktérom výučby a konzumentom hotových poznatkov, ktoré si má len zapamätať a následne zreprodukovať, ale aj vytvárať ich v aktívnej činnosti.

 

 

Nižšie stredné vzdelávanie Školský rok 2015/2016

5. ročník / var 1,2 /– učebné osnovy pre predmety matematika, dejepis a telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

 1. ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmety matematika a telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

Učebné osnovy ostatných predmetov sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 

Školský rok 2016/2017

 1. ročník/ var 1,2 / – učebné osnovy pre predmety matematika, biológia, dejepis, geografia sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

6.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet matematika sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Učebné osnovy pre ostatné predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

 

Školský rok 2017/2018

 1. ročník / var SJL /- učebné osnovy pre predmety matematika, dejepis sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napľňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Je zaradený ako nový predmet v súlade so zameraním školy. 5.ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

Učebné osnovy pre ostatné predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

 1. ročník / var SJL / - učebné osnovy pre predmety matematika, biológia, dejepis, geografia sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.
 1. ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet matematika, nemecký jazyk sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

Učebné osnovy pre ostatné predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

 1. ročník / var SJL / - učebné osnovy pre predmet matematika, geografia, sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk napĺňajú vzdelávací štandard nad rámec vzdelávacích štandardov. Škola ho ponúkla žiakom z rámca voliteľných hodín ako druhý cudzí jazyk a to rozsahu 2 dve hodiny týždenne.

 1. ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk ,matematika, geografia, sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

Učebné osnovy pre ostatné predmety sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet .

 1. ročník / var /SJL / - podľa ŠkVP platného od 1.9.2008
 1. ročník / var NEJ / - učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk ,matematika, sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.
 2. ročník / var SJL / - podľa ŠkvP platného od 1.9.2008 / navýšená hodina DEJ /

9.ročník / var NEJ / - - učebné osnovy pre predmet slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk ,matematika, sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP doplnené o výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu.

 

 

6. Rámcové učebné plány

 

 

 

 

 

 

 Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským- školský rok 2017/2018

Vzdelávacia oblasť

 

Vyučovací predmet

ročník

nižšie stredné vzdelávanie

5.

6.

7.

8.

9.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5+1

5

4

 

 

Anglický jazyk

3

3

3

 

 

 

Nemecký jazyk

 

 

2

 

 

Matematika a práca s

informáciami

 

Matematika

 

4+1

 

4+1

 

4+1

 

 

Informatika

1

1

1

 

 

 

 

 

Človek a príroda

Prvouka

 

 

 

 

 

Prírodoveda

 

 

 

 

 

Fyzika

 

2

1

 

 

Chémia

 

 

2

 

 

Biológia

2

1+1

2

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

 

 

 

Dejepis

1+1

1+1

1

 

 

Geografia

2

1+1

1+1

 

 

Občianska náuka

 

1

1

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova/náboženská výchova

1

1

1

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

Technika

1

1

1

 

 

 

Umenie a kultúra

Hudovná výchova

1

1

1

 

 

Výtvarná výchova

1

1

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

 

 

 

Základ

24

25

26

 

 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny

3

4

4

 

 

 

Spolu

27

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky/ var.SJL/

 1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.
 2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno- technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.
 3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:
  1. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;
  2. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;
  3. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;
  4. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.
 5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.
 6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov,

vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie.

 1. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že

zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.

 1. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.
 2. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.
 3. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.

 1. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

 

 

 

Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny - školský rok 2017/2018

 

Vzdelávacia oblasť

 

Vyučovací predmet

 

ročník

nižšie stredné vzdelávanie

5.

6.

7.

8.

9.

 

Jazyk a

komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

5

4

5

5+1

Jazyk národnostnej menšiny a literatúra

2+3

2+3

2+2

3+2

3+2

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

Matematika a

práca s

informáciami

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

5+1

Informatika

1

1

1

1

0+1

 

 

 

Človek a príroda

Prvouka

 

 

 

 

 

Prírodoveda

 

 

 

 

 

Fyzika

 

2

1

2

1

Chémia

 

 

2

2

1

Biológia

2

1

2

1

1

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

 

 

 

Dejepis

1

1

1

1

2

Geografia

2

1

1+1

1

1

Občianska náuka

 

1

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova/náboženská výchova

1

1

1

1

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

Technika

1

1

1

1

1

 

Umenie a kultúra

Hudovná výchova

1

1

1

1

0

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

 

Základ

26

27

28

30

28

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny

3

4

4

3

5

 

Spolu

29

31

32

33

33

 

 

Poznámky /var NEJ/

 1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.
 2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno- technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.
 3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:
  1. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;
  2. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;
  3. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov;
  4. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.
 5. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov,

vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie.

 1. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že

zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.

 1. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka.
 2. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.
 3. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 173 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.
 4. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5621/3296:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

 

 

 

 

 

 1. Osobitosti    a podmienky    na       výchovu   a    vzdelávanie    pre    žiakov   so

 špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje v škole dvomi spôsobmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sú vzdelávaní v špeciálnej triede, resp. ako žiaci začlenení do bežnej triedy postupujúci podľa učebných osnov ŠŠ. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť týmto žiakom a ich rodičom poskytuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani, Bocatiová 1 Košice. Sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia.   Žiaci   so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  sú  vzdelávaní   v bežných triedach ZŠ ako začlenení, postupujú podľa IVVP a sú hodnotení v súlade s Metodickými pokynom  č.22/2011    na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov  základnej  školy.  Starostlivosť  o žiakov  s ŠVVP zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29.

 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v:

  1. špeciálnych školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením;
  2. ostatných školách:
   • v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy;
   • v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy, ak je to potrebné, podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Vo   všetkých   organizačných   formách   vzdelávania   je   potrebné vytvárať  žiakom   so

zdravotným znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a saturovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: