Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠkVP ISCED 1

Školský vzdelávací program 1. stupňa Základnej školy – Grundschule Medzev

 

 

 

 Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti." 

 

                                                                                                                              J. A. Komenský

 

 

Vzdelávací program                                ISCED 1 – 1. stupeň základnej školy (1.-4.ročník)

Stupeň vzdelania                                     primárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia                                             štyri roky

Vyučovací jazyk                                       slovenský

Študijná forma                                         denná

Druh školy                                               štátna   

 

Predkladateľ:

Názov školy                                                 Základná škola – Grundschule Medzev

 Adresa                                                        Štóska 183, 044 25 Medzev

 IČO                                                             35544201

Riaditeľ školy                                               Mgr. Ervín Schmotzer

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP                       Mgr. Jolana Rudňanská

Ďalšie kontakty                                            číslo telefónu 055/4663123

                                                                     e-mail: zsriaditel@medzev.sk

                                                                                         zsmedzev@medzev.sk

                                                                                     webová stránka školy: zsmedzev.edupage.org

 

 

Zriaďovateľ:

Názov                                                           Mesto Medzev

Adresa                                                          Štóska 6, 044 25 Medzev

Kontakty                                                       JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka

                                                                     číslo telefónu 055/4663105

 

 

 

Platnosť dokumentu od 01. 09. 2008

                               Podpis riaditeľa

 

 

 Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

ŠkVP od

01. 09. 2008

 

Revidovanie

01.09.2009

Úpravy v 1. ročníku

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

02.09.2010

Úpravy v 1. a 2. ročníku, doplnený 3. ročník.

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

05.09.2011

Úpravy v 1., 2. a 3. ročníku, 4. ročník doplnený.

Schválené pedagogickou radou a radou

Revidovanie

03. 09. 2012

Úpravy v 3. a 4. ročníku.

Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy

Revidovanie

02.09.2013

Úpravy v 3. ročníku

Aktualizácia všeobecnej časti

Schválené pedagogickou radou a radou školy

 

 1. Všeobecná charakteristika školy

 

Základná škola  – Grundschule  Medzev (ďalej len škola) predstavuje  inštitúciu, ku ktorej patrí školský klub detí a školská jedáleň.   Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov  pre:

 • primárne vzdelanie
 • nižšie stredné vzdelanie

V podmienkach našej školy sú vzdelávaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

- zaradenia do  špeciálnej triedy  pre žiakov s mentálnym postihom

- začlenenia v bežnej triede

 

Veľkosť  školy

Základná škola je plnoorganizovaná, jej zriaďovateľom je mesto Medzev. Kapacita školy je stanovená na cca 600 žiakov a 24 kmeňových tried. Areál školy je umiestnený v centre mesta Medzev. Tvoria ho 4 učebňové pavilóny, 1 telocvičňa, 1 pavilón odborných učební, 1 hlavný pavilón s administratívnymi miestnosťami, školskou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu je školský dvor, školský pozemok, bežecká dráha, športové ihriská a rozľahlý trávnatý porast.

Základná  škola je plne organizovaná, má deväť ročníkov, ktoré sa rozdeľujú na:

 1. stupeň – ročníky 1. – 4.
 2. stupeň – ročníky 5. -- 9.

 

 V súčasnosti sú pre žiakov s mentálnym postihom zriadené  v ročníkoch 3 – 7 zriadené dve špeciálne triedy.

 

 1. Charakteristika žiakov

Základnú školu navštevujú žiaci z Medzeva, Vyšného Medzeva, Štósu. Približne polovica žiakov je z málo podnetného rodinného prostredia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začleňovaní do bežných tried alebo sú vzdelávaní v špeciálnych triedach.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje každoročne 35-40 pedagogických zamestnancov v závislosti od počtu tried a žiakov. V súčasnosti kritériá pedagogickej a odbornej spôsobilosti nespĺňajú štyria zamestnanci. Jeden si dopĺňa pedagogické vzdelanie. V rámci pedagogického zboru pôsobí jeden výchovný poradca, dvaja asistenti učiteľa, vyučovanie náboženskej výchovy je zabezpečované aj externým pedagogickým zamestnancom – kňazom. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť v špeciálnych triedach zabezpečuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani a starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29, Bocatiova 1. V škole pracujú koordinátori poverení starostlivosťou o oblasti: primárnej  prevencie sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a  školy podporujúcej zdravie.

Pedagogický zbor školy tvoria  učitelia ročníkov  1- 4, učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, špeciálni pedagógovia- učitelia v špeciálnych triedach, asistenti učiteľa a vychovávateľka školského klubu detí.

Pedagogickí zamestnanci pre primárne vzdelávanie sú členmi pedagogickej rady a súčasne aj členmi poradného orgánu MZ 1 – 4. Spolupracujú s výchovnými a poradenskými zariadeniami.

Škola zamestnáva učiteľov špecialistov: triednych učiteľov, výchovného poradcu, vedúcich metodických združení a predmetových komisií a tiež koordinátorov - environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a primárnej prevencie  sociálno-patologických javov. Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informácii v oblasti výchovy a poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb. V prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.  Spolupracuje s  odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Materiálne a technicky chod školy zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci: ekonómka, personálna a mzdová referentka, vedúca školskej jedálne, kuchárky, upravovačky, pomocné sily v kuchyni, školník.

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

Prijímanie do základnej školy sa uskutočňuje na základe § 19 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Pri prijímaní žiakov sa prihliada na školskú zrelosť žiakov.  O prijatí žiaka  rozhoduje riaditeľ školy. Veková skladba detí a žiakov  školy je  spravidla od 6 -15 rokov. Školský klub detí navštevujú prednostne žiaci 1. – 2. ročníka.

 

 1. Dlhodobé projekty

Škola je dlhodobo zapojená do programu Škola podporujúca zdravie. Šesťročnú skúsenosť má škola aj v medzinárodnej spolupráci so školami v Nemecku, Poľsku, Írsku a Grécku v európskom projekte SOKRATES.

Je zapojená  aj do projektov IKT:

Rozvoj IKT na škole – INFOVEK. Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

• využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,

• oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,

• ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Zdravý úsmev – v rámci Školy podporujúcej zdravie

Zelená škola – v  rámci environmentálnej výchovy

-protidrogové programy, ktoré sa realizujú v spolupráci s členmi policajného zboru a psychológov z centra psychologického poradenstva.

 

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom triednych aktívov, plenárnych zasadnutí ZRPŠ, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, a prostredníctvom denných kontaktov s učiteľmi. Rada školy má 11 členov a je zostavená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti výchovného poradenstva spolupracuje škola s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach.

V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola spolupracuje s Metodicko-pedagogickými centrami Košice a  Prešov.

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

       

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, dve učebne výpočtovej techniky, jazykovú učebňu, školské dielne, multifunkčnú učebňu, cvičnú kuchynku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadenú školskú knižnicu s každoročne obnovovaným knižničným fondom, k dispozícii je aj školský pozemok.

Vybavenie kabinetov je dobré, počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie, ale aj naďalej je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Škola disponuje bežeckou dráhou, doskočiskom i menším trávnatým ihriskom. Súčasťou školy je školská kuchyňa a jedáleň, ktoré sa postupne modernizujú, a školský klub detí.

Učitelia I. stupňa využívajú učebné pomôcky kabinetu ročníkov 1- 4, k dispozícii sú im aj ostatné kabinety školy.

Priestory tried sú upravené  a vynovené, podobne aj  hygienické a sociálne  zariadenia pre žiakov. 

Všetky priestory sú k dispozícii a sú aj plne využívané aj   pre mimoškolské aktivity  žiakov formou záujmových krúžkov.  

V roku 2008 bol schválený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska. Tento projekt bol v roku 2010 ukončený. Plánuje sa vybudovanie oddychovej zóny, ktorá by sa v prípade priaznivého počasia využívala aj ako učebňa v prírode, oprava WC v 2. učebňovom pavilóne, výmena 126 radiátorov v učebniach, kompletné vybavenie novým nábytkom odbornej učebne biológie, kabinetu geografie, zriadenie uzatvoreného obehového systému vykurovania, nainštalovanie úpravne vody, výmena 15 počítačov v počítačovej učebni 1.

Priestory pre ŠKD:

Školský klub detí z kapacitných dôvodov nie  je umiestnený v samostatnej miestnosti, pre tento účel je využívaná kmeňová učebňa I. stupňa. Žiaci ŠKD využívajú aj ihriská, telocvičňu a iné priestory.

 

Stravovanie:

Pri škole je zriadená školská jedáleň s vlastnou kuchyňou, ktorá zabezpečuje stravu pre  žiakov a zamestnancov školy aj cudzích stravníkov.

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.  Žiaci  majú vlastné samostatné, uzamykateľné   šatníky, v ktorých si odkladajú osobné veci a vrchné ošatenie..

Výchovné problémy žiakov sú riešené v zmysle vnútorného poriadku školy prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu či riaditeľa školy so žiakmi a rodičmi žiakov  podľa závažnosti priestupku.

Aktuálne informácie sa žiaci dozvedajú aj zo školského rozhlasového vysielania, internetovej stránky školy i školského časopisu „Mantáčik“, ktorý je vydávaný 2x ročne na základe príspevkov   žiakov školy.

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) ostatných priestorov školy podľa platných noriem –zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Na zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa pravidelne začiatkom školského roka uskutočňuje školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane, následne na prvých vyučovacích hodinách sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci všeobecne a na hodinách technickej výchovy, fyziky, chémie, telesnej výchovy, prírodopisu, pracovného vyučovania sú žiaci poučení o špecifikách správania sa pri práci na týchto vyučovacích hodinách.  Aj pred každou hromadnou akciou školy, výletom, či exkurziou sú žiaci preukázateľným spôsobom poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. V škole je dostupná lekárnička, vybavená podľa predpisov, uložená na dostupnom mieste, ako aj kontakty na rýchlu zdravotnícku pomoc a políciu. Z hľadiska bezpečnosti sú označené predmety a priestory a je vykonávaná pravidelná kontrola bezpečnosti interiéru i exteriéru školy. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia i revízie prebiehajú v súlade s platnou legislatívou. Zistené nedostatky sú priebežne odstraňované. Dvaja zamestnanci majú kurz Prvej pomoci a ostatní zamestnanci absolvovali seminár poskytovania prvej pomoci. Správanie žiakov v škole upravuje školský poriadok, ktorý vymedzuje niektoré pravidlá pre zaistenie bezpečnosti práce žiakov,  v odborných učebniach je na viditeľnom mieste umiestnený prevádzkový poriadok a pravidlá bezpečného správania. So školským poriadkom a prevádzkovým poriadkom a pravidlami bezpečného správania sú  žiaci každý školský rok preukázateľným spôsobom oboznámení.

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi  vychovať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Cieľom školy je aj posilniť motiváciu učiteľov, aby napredovali vo svojom profesijnom a odbornom raste.

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná škola je plne organizovanou školou zriadenou mestom Medzev. Má dlhodobú tradíciu vo vyučovaní nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny, ktorá vychádza z histórie osídlenia mesta a okolia nemeckými osadníkmi. Toto vyučovanie rozvíja  a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú akcieschopnosť žiakov, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju ich osobnosti. Ako jedna zo 6 škôl na území Slovenskej republiky                     so štatútom Grundschule kladie dôraz na intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a vzhľadom na tieto špecifické podmienky je význam vyučovania nemeckého jazyka v obsahu vzdelávania našej školy posunutý do popredia. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, žiaci získajú aj základy ruského jazyka.

Na základe dlhoročných úspechov, ktoré dosahuje škola v oblasti športu, chceme rozvíjať aj tieto kompetencie a spôsobilosti žiakov.

Ďalšiu skupinu našich žiakov tvoria rómski žiaci. Ide o žiakov z málo podnetného prostredia, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ale rómsky. Kvôli zvládnutiu prekonaniu rečovej bariéry slovenského jazyka a rozvoju grafomotorických zručností navyšujeme hodiny slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Tieto deti potrebujú viac času, aby sa adaptovali na školské prostredie, získali potrebné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu úspešne a najmä bez stresu zvládnuť učivo, stanovené ciele a úspešne zvládnuť povinnú školskú dochádzku.

 

 

Stupeň vzdelania

ISCED 1

 

 1. Profil absolventa
   

Absolvent 1.stupňa základnej školy by mal  svojím vystupovaním robiť  dobré meno škole, byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť  schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie,  vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít.

 

Vyučovanie nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny je zohľadnené v obsahu učiva v učebných plánoch konkrétnych tried, kde sa v oveľa väčšej miere škola sústreďuje na efektívny rozvoj všetkých jazykových zručností prostredníctvom zaradenia konkrétnych hodín zameraných na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, samostatný ústny a písomný prejav žiakov a vzbudenia záujmu o reálie a literatúru nemecky hovoriacich krajín.

Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa je vysvedčenie, na ktorom sa do doložky uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie“. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania.

 

 

 1. Pedagogické stratégie

 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, besedy, samostatné a tímové projekty, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebareflexiu.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Špeciálni pedagógovia z centra pedagogicko-psychologického poradenstva  poskytujú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem najmä v oblasti zberových aktivít a zapájaním sa do environmentálnych aktivít a projektov.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým  odporúčaním do ďalších školských rokov je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

 

 1.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje v škole dvomi spôsobmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sú vzdelávaní v špeciálnej triede, resp. ako žiaci začlenení do bežnej triedy postupujúci podľa učebných osnov ŠŠ. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť týmto žiakom a ich rodičom poskytuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ždani, Bocatiova 1, Košice. Sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vzdelávaní v bežných triedach základnej školy  ako začlenení, postupujú podľa IVVP a sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie  žiakov ZŠ . Starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Slovenskej jednoty 29.

 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa okrem učiteľov venujú aj asistenti učiteľa. Títo žiaci sú  vzdelávaní vo VARIANTE 1 a v 0. ročníku, ktorý zohľadňuje ich špecifiká.

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy  sú súčasťou obsahu vzdelávania žiakov 1. – 4. ročníka. Sú začlenené do predmetov, spravidla sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti a podľa svojho obsahu  uvedené  v učebných osnovách v jednotlivých ročníkoch vo vyučovacích predmetoch. Realizujú sa integráciou do jednotlivých predmetov. Na úrovni primárneho vzdelávania sú v školskom vzdelávacom programe rozpracované tieto prierezové témy:

Multikultúrna výchova

Mediálna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

 

Enviromentálna výchova

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie

nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať

si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty

ekologické, ekonomické a sociálne. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode. Táto téma sa uplatňuje vo všetkých predmetoch.

 

Mediálna výchova

Média sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívny vplyv na ich osobnosť. Začlenená je hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra

 

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka

viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý

výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ

nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Multikultúrnu výchovu na primárnom stupni vzdelávania sme hlavne zaradili do týchto päť vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty a Umenie a kultúra.

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj.

Jeho cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosťzaloženej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu. Rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovaťsvoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Oblasť je uplatňovaná hlavne v oblastiach Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty

a  Zdravie a po hyb.

 

Dopravná výchova

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviťdeti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia je v niektorých predmetoch a jedenkrát ročne na didaktických hrách.

 

Ochrana života a zdravia

Cieľom spoločnosti je pripraviťkaždého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických

havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. Realizácia je v niektorých predmetoch a jedenkrát ročne na didaktických hrách.

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova,  ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Realizácia je hlavne v oblastiach Príroda a spoločnosť, Jazyk a komunikácia a Umenie a kultúra.

 

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, argumentovať, používať

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovaťsi harmonogram svojich prác, získávat potrebné informácie, spracovaťich, vedeli si hľadaťaj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiťju a podobne. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii. Táto téma je realizovaná vo všetkých oblastiach.

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

1.Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov budeme postupovať podľa platného Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1zákona č. 596/2003.  V 1. – 4. ročníku budú žiaci klasifikovaní známkami.  Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami:

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný. Taktiež  bude rozvíjať u žiakov správnu sebareflexiu i hodnotenie navzájom.

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka  budeme posudzovať získané kompetencie v súlade so školským vzdelávacím programom.

 

Hodnotíme a klasifikujeme:

 • komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere)
 • jazykové schopnosti
 • manuálne zručnosti a ich využitie
 • umelecké a psychomotorické schopnosti
 • analýzy problémov a schopnosti ich riešenia

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:

 • priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
 • celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

 • sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
 • sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
 • rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
 • analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
 • konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov sa učiteľ bude riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. Budeme dbať na to, aby sme hodnotením nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov bude hodnotená na základe týchto techník:

 • pozorovanie (hospitácie),
 • rozhovor,
 • sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
 • hodnotenia výsledkov kvality  plnenia  osobných úloh zamestnancov
 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
 • individuálne hodnotenie mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti na základe všeobecných kritérií prehodnotených a prijatých pedagogickou radou,
 • v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch sú   

 pedagogickí zamestnanci jedenkrát ročne hodnotení vedúcim zamestnancom.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

 

 Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní:

 

 • na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných 

a komunikačných technológií,

 • na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti samostatného    

pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca,

 • na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej

gramotnosti na I. a II. stupni,

 • na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových

spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,

 • na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne s

poruchami správania),

 

3. Hodnotenie školy

Na hodnotenie školy používame rozhovor triednych učiteľov, učiteľov, vedenia školy s rodičmi, na plenárnom zasadnutí rodičov, triednych zasadnutiach a iných podujatiach školy.

Akceptujeme návrhy a pripomienky žiakov a rodičov prednesené a tlmočené zamestnancom školy.

Cieľom hodnotenia je:

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,

-  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na:

 • konštatovanie úrovne stavu,

-     zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Monitorujeme pravidelne:

 • podmienky na vzdelávanie,
 • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
 • prostredie – klímu školy,
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania,
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výsledky vzdelávania,

 

 • úroveň výsledkov práce školy.

 

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,
 • kvalita výsledkov.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • dotazníky pre žiakov a rodičov,
 • dotazníky pre absolventov školy, 
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach.

 

 1. Školský učebný plán

 

Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie variant 1

       

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Rámcový učebný plán

Školský učebný plán

Počet hodín 1.- 4.

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč

spolu 1.- 4.

voliteľné

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

26

10

9

9

9

37

11

Anglický jazyk

6

0

0

3

3

6

0

               

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

3

2

2

1

1

6

3

Vlastiveda

3

0

1

1

1

3

0

Človek a hodnoty

Náboženstvo

4

1

1

1

1

4

0

Matematika a práca s informáciami

Matematika

14

4

4

4

4

16

2

Informatická výchova

3

0

1

1

1

3

0

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

0

0

0

1

1

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

2

2

2

2

8

4

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

8

2

2

2

2

8

0

 

spolu:

76

22

23

25

26

96

20

               
                 

Povinné hodiny spolu

76

             

Voliteľné hodiny

20

             

Hodiny spolu

96

             

 

Poznámky:

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzí jazyk – anglický jazyk a informatická výchova sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov

4. Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie  predmetov slovenský jazyk,  prírodoveda,

    výtvarná   výchova a matematika.

5.  Žiaci, ktorí nemali v 1. a 2. ročníku cudzí jazyk majú v  3. ročníku cudzí jazyk - anglický jazyk. 

6. Disponibilné hodiny sú využité na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov zaradených

    do štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

          Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie variant NEJ

       

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Rámcový učebný plán

Školský učebný plán

Počet hodín 1.- 4.

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč

spolu 1.- 4.

voliteľné

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

21

8

8

7

7

30

9

Nemecký jazyk

21

5

5

6

5

21

0

Anglický jazyk

6

0

0

3

3

6

0

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

3

1

1

1

1

4

1

Vlastiveda

3

0

1

1

1

3

0

Človek a hodnoty

Náboženstvo

4

1

1

1

1

4

0

Matematika a práca s informáciami

Matematika

14

4

4

3

3

14

0

Informatická výchova

3

0

1

1

1

3

0

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

0

0

0

1

1

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

8

2

2

2

2

8

0

 

spolu:

92

23

25

27

27

102

10

               
                 

Povinné hodiny spolu

92

             

Voliteľné hodiny

10

             

Hodiny spolu

102

             

 

 

 

Poznámky:

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzie jazyky (nemecký a anglický jazyk) a informatická výchova  sa vyučujú v skupinách

    do 17 žiakov

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov

4. Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie  predmetov  slovenský jazyk,  prírodoveda.

5. Disponibilné hodiny sú využité na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov zaradených

    do štátneho vzdelávacieho programu.

Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie variant 2

       

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Rámcový učebný plán

Školský učebný plán

Počet hodín 1.- 4.

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč

spolu 1.- 4.

voliteľné

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

26

10

9

9

9

37

11

Nemecký jazyk

6

0

0

3

3

6

0

Anglický jazyk

0

0

0

1

1

2

2

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

3

2

2

1

1

6

3

Vlastiveda

3

0

1

1

1

3

0

Človek a hodnoty

Náboženstvo

4

1

1

1

1

4

0

Matematika a práca s informáciami

Matematika

14

4

4

4

4

16

2

Informatika

3

0

1

1

1

3

0

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

0

0

0

1

1

0

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

2

2

1

1

6

2

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

0

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

8

2

2

2

2

8

0

 

spolu:

76

22

23

25

26

96

20

               
                 

Povinné hodiny spolu

76

             

Voliteľné hodiny

20

             

Hodiny spolu

96

             

 

Poznámky:

1. Vyučovacia hodina má 45 minút.

2. Cudzí jazyk – anglický jazyk a informatika sa vyučuje v skupinách do 17 žiakov

3. Predmet  náboženská výchova a etická výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov

4. Posilnili dotácie predmetov slovenský jazyk,  prírodoveda, výtvarná výchova a matematika.

5. Žiaci, ktorí mali v 1. a 2. ročníku nemecký jazyk pokračujú v 3. ročníku vo vybranom jazyku.

6. V 3. a 4. ročníku sme využili jednu disponibilnú hodinu na vyučovanie je ďalšieho  cudzieho

   jazyka (anglického) v časovej dotácii 1 hodinu týždenne.

    

 1. Učebné osnovy

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Obsahujú

 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania
 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
 4. Požiadavky na výstup
 5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
 6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
 7. Hodnotenie predmetu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria